A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej

  Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 256994 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe zadanie obejmuje: budowę ekranu akustycznego przy lodowisku w Skarżysku - Kamiennej długości L=29,19m i wysokości H=~5,50÷8,33m. wg załączonej dokumentacji i pisma projektanta. przebudowa sieci elektroenergetycznej wg załączonej dokumentacji. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) istotne post. umowy - stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, b) Projekt budowlano - wykonawczy (konstrukcja ekranu dźwiękochłonnego) - zał. Nr 9 c) Projekt budowlano - wykonawczy (projekt zagospodarowania terenu ) - zał. Nr 10 d) Projekt budowlano - wykonawczy (przebudowa sieci elektroenergetycznej ) - zał. Nr 11 e) Projekt budowlano - wykonawczy (dokumentacja formalno-prawna - zał. Nr 12 f) Projekt budowlano - wykonawczy (projekt zmiany stałej organizacji ruchu ) - zał. Nr 13 g) Projekt budowlano - wykonawczy ( konstrukcja ekranu dźwiękochłonnego ) - STWiORB - zał. Nr 14 h) Projekt budowlano - wykonawczy - przebudowa sieci elektroenergetycznej - STWiORB - zał. Nr 15 i) Przedmiar robót - (konstrukcja ekranu dźwiękochłonnego) - zał. Nr 16 j) Przedmiar robót - (przebudowa sieci elektroenergetycznej ) - zał. Nr 17 k) Pismo projektanta - zał. Nr 18. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 2 dni od podpisania umowy złoży harmonogram rzeczowo - finansowy (z kwotami brutto), który będzie stanowił załącznik do umowy z dniem zatwierdzenia jego przez Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót. W razie wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do harmonogramu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w poprawionym harmonogramie i dostarczyć go do Zamawiającego w terminie 2 dni od wniesienia zastrzeżeń. Podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą..
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: XIII. Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 9.500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr : 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 z dopiskiem Wadium przetarg na zadanie pn. Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Zgodnie z Art. 46. 1. (Pzp) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona tj. : wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy ekranów akustycznych o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu prac /doświadczenie zawodowe - wykaz robót budowlanych/ zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 5 do SIWZ. oraz dowodu dot. czy robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający - jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów. Jeżeli w/w wykaz lub dowody, o których mowa powyżej będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 .
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : a/ co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej: minimum 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b/ złoży oświadczenie, że osob/y które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane jak wyżej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania - zał. nr5.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów. (wzór - zał. nr 5 ) Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. d) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 96
  • 2 - okres gwarancji - 4
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 27 ist. post. Umowy( Załącznik nr 8 do siwz)
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok. 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta parter pok. 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2015-09-30 1251
  Data upublicznienia: 2015-09-30
  Art. czytany: 1671 razy

  » ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer 258346-2015 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 10-2 - rozmiar: 412698 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 10-3 - rozmiar: 310667 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 10-4 - rozmiar: 2499241 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 10 - 1 - rozmiar: 49347 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11-1 - rozmiar: 56842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11-2 - rozmiar: 2089710 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11-3 - rozmiar: 441952 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11-4 - rozmiar: 1097631 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11-5 - rozmiar: 51660 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 12-1 - rozmiar: 62845 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 12-2 - rozmiar: 569061 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 13-1 - rozmiar: 46910 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 13-2 - rozmiar: 147766 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 13-3 - rozmiar: 244004 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 13-4 - rozmiar: 213015 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 14 - rozmiar: 1483514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 15 - rozmiar: 219615 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 16, 17 i 18 - rozmiar: 2439992 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 401408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 1163165 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 591799 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 20153 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 3 oświadczenie z art. 22 ust. 1 - rozmiar: 14527 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 3 oświadczenie z art. 22 ust. 1 - rozmiar: 515842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 4 oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 342688 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 4 oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 12759 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 5 - rozmiar: 20198 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 5 - rozmiar: 422778 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 6 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 - rozmiar: 816417 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 7 - rozmiar: 20214 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 7 - rozmiar: 567239 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 8 - rozmiar: 151040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 9-1 - rozmiar: 5107166 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-10 - rozmiar: 214478 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-11 - rozmiar: 192738 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-12 - rozmiar: 423898 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-2 - rozmiar: 867469 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-3 - rozmiar: 245694 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-4 - rozmiar: 525636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-5 - rozmiar: 226300 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-6 - rozmiar: 221069 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-7 - rozmiar: 281030 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-8 - rozmiar: 328245 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9-9 - rozmiar: 212030 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZMIANA SIWZ Nr 1 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zmiana SIWZ Nr 2 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna