(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 3
 • Zapytanie ofertowe

  Zakup i dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021

  Opis przedmiotu zamówienia


  Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 8 ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;


  Zamówienie prowadzone w oparciu o przepisy wewnętrzne ZPO nr 3, zawarte
  w Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000EURO


  „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3
  ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej”

  Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Ul. Sikorskiego 18
  NIP 663-00-08-207
  Odbiorca:
  Zespół Placówek Oświatowych nr 3
  ul. Sportowa 30
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  Prowadzący postępowanie:
  Zespół Placówek Oświatowych nr 3
  ul. Sportowa 30
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  tel. 41 – 390 07 50
  fax. 41 – 390 07 54
  e-mail: www.sp3skarzysko@op.pl  1. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 35 000,00 litrów, spełniającego parametry polskiej normy PN-C-96024:2001 dla L1 – zgodnie ze specyfikacją produktu wskazanego w załączniku 1a.
  2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia o 30%. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania redukcji, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę.
  Wykonawca wyraża zgodę na ewentualną redukcję zamówienia i nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych do Zamawiającego.
  3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego. Do każdej partii dostawy wymagany jest dokument potwierdzający jakość oleju (świadectwo jakości, orzeczenie laboratoryjne).
  5.Czas reakcji na zapotrzebowanie dostawy – max 10 dni od daty zgłoszenia.
  6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.


  2. Termin wykonania zamówienia.

  Olej opałowy dostarczany będzie do kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej sukcesywnie w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
  Czas realizacji dostawy - maksymalnie 10 dni od dnia zgłoszenia (włącznie).  3. Zawartość oferty
  1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do nieniejszego zapytania oraz załącznikiem nr 1a potwierdzającym parametry wymagane dla produktu.
  2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
  3. Komunikat cenowy od producenta oleju (rafinerii) aktualny na dzień 17.12.2020 r.  4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz proceduralno - prawnych:
  P. Bogumiła Sadza – Dyrektor ZPO Nr 3 tel - +48 41 390 07 50; fax +48 41 390 07 54  5. Miejsce, termin i sposób złożenia i otwarcia oferty.

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 ul. Sportowa 30 , 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:

  do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10:00
  czasu lokalnego

  Z opisem


  Zespół Placówek Oświatowych nr 3
  ul. Sportowa 30
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  Oferta na:

  „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej”
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, gabinet Dyrektora Szkoły ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna


  W dniu 22.12.2020 o godz. 12:00  6. Opis sposobu obliczenia ceny.
  1.Podstawą obliczenia ceny oferty jest zawarte w formularzu oferty wyszczególnienie zamawianych elementów przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem.
  3.Wszystkie wartości, określone w formularzu, oraz ostateczna cena oferty winny być podane z dokładnością do jednego grosza.
  4.Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu.
  5.Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
  6.Wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian ilościowych, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza, spowoduje odrzucenie oferty.
  7. Upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych i będą stosowane przez cały okres obowiązywania umowy.
  8.Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
  wymagania zawarte w niniejszym opisie.
  9.Ceną oferty, jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
  10.Wynagrodzenie za świadczenie usług ustalone jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe – ryczałt jednostki.
  11.Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz 93 z późn zm). Cena ofertowa (ryczałtowa jednostki) brutto winna obejmować koszty wykonania całości prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia.
  12.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  7. Kryteria oceny ofert.

  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  l.p.
  Kryterium Znaczenie
  procentowe
  kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
  za dane kryterium
  1) Cena ( C )* ryczałtowa brutto 100 % 100 punktów

  Zasady oceny kryterium „cena”:

  W kryterium 'Cena' oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

  Pi (C) = x Max(C)

  gdzie:

  Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta 'i' za kryterium 'Cena';
  Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
  Ci cena oferty 'i';
  Max (C) 100% Maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”  Na potrzebę oceny ofert złożonych w postępowaniu przyjmuje się:

  Cena oferty (zakupu i dostawy oleju napędowego do siedziby Zamawiającego) winna być obliczona w następujący sposób:
  C=35.000 x (cena 1 litra oleju opałowego netto określona na podstawie komunikatu cenowego producenta oleju aktualna na dzień 17.12.2020 r. -/+ M lub [U] [stała marża Wykonawcy określona w ofercie lub zastosowany przez Wykonawcę upust określony w ofercie] – zwiększona o należny podatek VAT.
  C - cena oferty
  M – marża Wykonawcy określona przez Wykonawcę w ofercie.
  Lub
  U- upust zastosowany przez Wykonawcę

  Przedkładam w załączeniu komunikat cenowy producenta oleju aktualny na dzień 17.12.2020 r.

  W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek
  VAT w wysokości 23 % ceny netto.  8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o
  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz miejsce i termin podpisania umowy.  Skarżysko-Kamienna 14.12.2020 r.


  Zatwierdzam:


  ........................................................................  Data wprowadzenia: 2020-12-14 0817
  Data upublicznienia: 2020-12-14
  Art. czytany: 3498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Michalska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna