Zapytanie ofertowe

2020-12-14 0817
Art. czytany: 2722 razy

Zakup i dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021

Opis przedmiotu zamówienia


Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 8 ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;


Zamówienie prowadzone w oparciu o przepisy wewnętrzne ZPO nr 3, zawarte
w Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000EURO


„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3
ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej”

Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kamienna
Ul. Sikorskiego 18
NIP 663-00-08-207
Odbiorca:
Zespół Placówek Oświatowych nr 3
ul. Sportowa 30
26-110 Skarżysko – Kamienna

Prowadzący postępowanie:
Zespół Placówek Oświatowych nr 3
ul. Sportowa 30
26-110 Skarżysko – Kamienna

tel. 41 – 390 07 50
fax. 41 – 390 07 54
e-mail: www.sp3skarzysko@op.pl1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 35 000,00 litrów, spełniającego parametry polskiej normy PN-C-96024:2001 dla L1 – zgodnie ze specyfikacją produktu wskazanego w załączniku 1a.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia o 30%. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania redukcji, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na ewentualną redukcję zamówienia i nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych do Zamawiającego.
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego. Do każdej partii dostawy wymagany jest dokument potwierdzający jakość oleju (świadectwo jakości, orzeczenie laboratoryjne).
5.Czas reakcji na zapotrzebowanie dostawy – max 10 dni od daty zgłoszenia.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.


2. Termin wykonania zamówienia.

Olej opałowy dostarczany będzie do kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej sukcesywnie w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Czas realizacji dostawy - maksymalnie 10 dni od dnia zgłoszenia (włącznie).3. Zawartość oferty
1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do nieniejszego zapytania oraz załącznikiem nr 1a potwierdzającym parametry wymagane dla produktu.
2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Komunikat cenowy od producenta oleju (rafinerii) aktualny na dzień 17.12.2020 r.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz proceduralno - prawnych:
P. Bogumiła Sadza – Dyrektor ZPO Nr 3 tel - +48 41 390 07 50; fax +48 41 390 07 545. Miejsce, termin i sposób złożenia i otwarcia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 ul. Sportowa 30 , 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10:00
czasu lokalnego

Z opisem


Zespół Placówek Oświatowych nr 3
ul. Sportowa 30
26-110 Skarżysko – Kamienna

Oferta na:

„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej”
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, gabinet Dyrektora Szkoły ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna


W dniu 22.12.2020 o godz. 12:006. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Podstawą obliczenia ceny oferty jest zawarte w formularzu oferty wyszczególnienie zamawianych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem.
3.Wszystkie wartości, określone w formularzu, oraz ostateczna cena oferty winny być podane z dokładnością do jednego grosza.
4.Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu.
5.Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
6.Wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian ilościowych, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza, spowoduje odrzucenie oferty.
7. Upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych i będą stosowane przez cały okres obowiązywania umowy.
8.Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania zawarte w niniejszym opisie.
9.Ceną oferty, jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
10.Wynagrodzenie za świadczenie usług ustalone jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe – ryczałt jednostki.
11.Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz 93 z późn zm). Cena ofertowa (ryczałtowa jednostki) brutto winna obejmować koszty wykonania całości prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia.
12.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.


7. Kryteria oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1) Cena ( C )* ryczałtowa brutto 100 % 100 punktów

Zasady oceny kryterium „cena”:

W kryterium 'Cena' oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = x Max(C)

gdzie:

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta 'i' za kryterium 'Cena';
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty 'i';
Max (C) 100% Maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”Na potrzebę oceny ofert złożonych w postępowaniu przyjmuje się:

Cena oferty (zakupu i dostawy oleju napędowego do siedziby Zamawiającego) winna być obliczona w następujący sposób:
C=35.000 x (cena 1 litra oleju opałowego netto określona na podstawie komunikatu cenowego producenta oleju aktualna na dzień 17.12.2020 r. -/+ M lub [U] [stała marża Wykonawcy określona w ofercie lub zastosowany przez Wykonawcę upust określony w ofercie] – zwiększona o należny podatek VAT.
C - cena oferty
M – marża Wykonawcy określona przez Wykonawcę w ofercie.
Lub
U- upust zastosowany przez Wykonawcę

Przedkładam w załączeniu komunikat cenowy producenta oleju aktualny na dzień 17.12.2020 r.

W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek
VAT w wysokości 23 % ceny netto.8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz miejsce i termin podpisania umowy.Skarżysko-Kamienna 14.12.2020 r.


Zatwierdzam:


........................................................................