A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.
  Numer ogłoszenia: 20175 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie: a - nawierzchni jezdni ulicy szerokości 6,0 m z masy SMA i betonu asfaltowego grubości 14 cm na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni (w-wa grubości 4 cm) na odcinku od km 0+518,50 do km 0+551,37 (kanalizacja deszczowa) po uprzednim sfrezowaniu warstwy bitumicznej grubości 4 cm, - nawierzchni parkingu z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej granitowej grubości 10 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20), - nawierzchni w rejonie przystanków autobusowych zlokalizowanych na jezdni z masy SMA i betonu asfaltowego grubości 14 cm na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm wzmocnionej dodatkowo warstwą geowłókniny wzmocnionej siatką oraz warstwą geosiatki, - nawierzchni chodnika i zjazdów na długości działki nr 33 z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20), - chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, - ustawienia krawężnika po stronie prawej o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, - wjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wycinki istniejących drzew i krzewów, - zieleńców, - rezerwowe rury ochronne, - oznakowania pionowego i poziomego, - regulacja wysokościowa studzienek istniejącego uzbrojenia, b - budowy kanalizacji deszczowej, c - przebudowy kolizji elektroenergetycznych, d - przebudowy sieci gazowej, e - przebudowy urządzeń teletechnicznych. Jeśli w przedmiotowej dokumentacji podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równorzędnych lub lepszych materiałów, technologii i urządzeń - o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie alternatywnych rozwiązań - po uzgodnieniu z zamawiającym i autorem projektu. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL)2012-2015..
  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. -20%
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.12.20-3, 45.23.14.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.23.20-1.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 100.000,00zł ( słownie: sto tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). 8.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 z dopiskiem Wadium przetargowe: Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku- Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej 8.3 Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 8.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 8.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł. brutto (każda) Wykaz robót (druk wykazu robót) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracą stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót w niżej podanych specjalnościach: - drogowej: minimum 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych: minimum 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci gazowych: minimum 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych: minimum 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych: minimum 1 osoba Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 96
  • 2 - okres gwarancji - 4
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) co do terminu i wynagrodzenia: a) ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych b) odkrycie w gruncie przedmiotów nie możliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych c) wystąpienia robót zamiennych. 2) co do terminu: a) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia b) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce mogących spowodować zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia c) konieczność naprawy, przebudowy lub wykonania urządzeń podziemnych przez właścicieli tych urządzeń, d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 3) w przypadku zmian: a) ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy, c) dotyczących osób wymienionych w § 5 i §6 niniejszej umowy d) Zmiany dotyczące podwykonawcy: W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy określonych w § 28 ust.1 pkt.1 lit. a i b Umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu. 3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18, Skarżysko-Kamienna; pok. nr 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 10:45, miejsce: W Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2015-02-16 1111
  Data upublicznienia: 2015-02-16
  Art. czytany: 2126 razy

  » NOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - rozmiar: 115186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » NOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA - rozmiar: 81612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » NOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - rozmiar: 261853 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » NOWY PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - rozmiar: 276236 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.i 24.02.2015r - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pytanie i odpowiedz z dnia 17.02.2015r - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 10.1 przedmiar robót - rozmiar: 260257 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 10.2 kosztorys ofertowy - rozmiar: 242381 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 10.3 specyfikacja techniczna - rozmiar: 101319 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 10 Branża kanalizacja deszczowa-PBW - rozmiar: 6524295 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 11.1 przedmiar robót - rozmiar: 51115 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 11.2 kosztorys ofertowy - rozmiar: 45296 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 11.3 specyfikacja techniczna - rozmiar: 105886 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 11 Branża teletechniczna - PBW - rozmiar: 2298964 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 12.1 przedmiar robót - rozmiar: 112589 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 12.2 kosztorys ofertowy - rozmiar: 114974 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 12.3 projekt wykonawczy - rozmiar: 11117765 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 12.4 specyfikacja techniczna - rozmiar: 459835 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 12.5 warunki uzgodnienia - rozmiar: 485305 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 12 Branża elektryczna -PBW - rozmiar: 10424433 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 13.1 przedmiar robót - rozmiar: 34451 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 13.2 kosztorys ofertowy - rozmiar: 62699 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 13.3 rysunki - rozmiar: 1100618 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 13.4 specyfikacja techniczna - rozmiar: 283070 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 13 Branża gazowa- projekt - rozmiar: 259474 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 177152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 oferta - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 oświadczenie art.22 ust.1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 oświadczenie art 24 ust 1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 wykaz robót budowlanych - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 wykaz osób - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 projekt umowy - rozmiar: 145920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 9.1 przedmiar robót - rozmiar: 732634 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 9.2 kosztorys ofertowy - rozmiar: 72965 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 9.3 projekt organizacji ruchu - rozmiar: 959057 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 9.4 specyfikacja techniczna - rozmiar: 7910345 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » zał. nr 9 Branża drogowa- PBW drogi - rozmiar: 23716613 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Zapytania i odpowiedzi z dnia 18.02. i 23.02.2015r - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna