A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Miasta na rok 2004

  Budżet Miasta na rok 2004

  U C H W A Ł A Nr XIII/11/2004

  RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM.
  z dnia 25 marca 2004 r.


  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżyska - Kam. na 2004 rok.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. Nr z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami z roku 2002 Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717 / w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami : Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611 i Nr 189 poz.1851 /

  Rada Miasta Skarżyska - Kam. u c h w a l a co następuje :

  § 1. Ustala się dochody budżetu miasta Skarżyska - Kam. w wysokości 56.130.769.-
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 / dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.

  § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Skarżyska - Kam. w wysokości 54.861.759.-
  z tego :
  a./ wydatki bieżące : 49.961.233.-
  w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.896.822.-
  -dotacje 7.247.600.-
  -wydatki na obsługę długu jednostki 800.000.-
  -wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych
  przez jednostkę -
  b./ wydatki majątkowe 4.900.526.-
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 / wydatki w podziale na działy i rozdziały
  klasyfikacji budżetowej/.
  2

  §3. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 2.797.550.-
  pochodzące z kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony
  Środowiska w Warszawie oraz innych kredytów.

  Nadwyżkę budżetu ustaloną łącznie z przychodami w kwocie 4.066.560.-
  przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 4.066.560.-

  Łączne przychody budżetu oraz rozchody budżetu sklasyfikowane według
  paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3 .

  § 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego -
  zgodnie z załącznikiem Nr 4
  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 a.

  § 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie
  6.268.440.- w tym : dotacje z budżetu 4.730.000.- oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 5.851.545.-
  zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie
  944.960.- oraz wydatków w kwocie 936.730.-
  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  § 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie 620.000.-
  oraz wydatków w kwocie 620.000.-
  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  § 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów
  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  § 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
  - dochody w kwocie 3.496.283.-
  - wydatki w kwocie 3.496.283.-

  § 9. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 230.000.-

  3

  § 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
  alkoholowych na kwotę 450.000.- i wydatki na realizację zadań określonych
  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  w kwocie 450.000.- / rozdział 85154 i 85158/.

  § 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
  1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych
  w ramach działów klasyfikacji budżetowej / między rozdziałami i paragrafami / z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń.
  2. zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na
  pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
  do kwoty 2.073.550.-
  3. spłat zobowiązań w kwocie 4.066.560.- w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 2.797.550.-
  w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

  § 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do wysokości 500.000.-

  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

  § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.  Przewodniczący Rady Miasta

  Wiesław Piętek


  U Z A S A D N I E N I E

  do budżetu miasta Skarżyska - Kamiennej na 2004 rok

  D O C H O D Y


  Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie :
  - informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3- 4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004r.
  - informacji Wojewody Świętokrzyskiego - znak :Fn.I-3010/30/UW/2004 z dnia 23 lutego 2004r. . o wielkości dotacji celowych na zadania administracji rządowej zleconych gminie,
  - informacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wielkości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - pismo z dnia 24 lutego 2004r. Nr DKC 3101/20/2004
  - ustawy o finansach publicznych - jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.
  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dz.U. Nr 203 poz.1966 z 2003r.
  - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/10/2004 z dnia 11 lutego 2004r. zwiększającej budżet w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 270.595,-
  - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/17/2004 z dnia 27 lutego 2004 zwiększającej budżet w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 91.084,-  W 2004 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości 56.130.769.-

  Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 203 poz.1966 / ustanawia dochodem własnym jednostek samorządu terytorialnego również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

  Stąd dochody budżetu miasta na 2004r. stanowią

  a./ dochody własne ogółem 31.509.757.-
  w tym :

  - dochody własne 18.592.497.-
  - udziały w podatkach stanowiących
  dochód budżetu państwa 12.917.260.-

  b./ subwencje ogólne 21.103.359.-

  c./ dotacje 3.517.653.-

  A. Dochody własne 31.509.757.-

  1. Podatek rolny 82.000.-
  Planowana kwota zawiera należności objęte tzw. łącznym zobowiązaniem pieniężnym z gospodarstw rolnych i gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.
  Podstawą wyliczenia podatku z gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych jest hektar przeliczeniowy pomnożony przez wartość 2,5 kwintala żyta. Średnia cena żyta za okres pierwszych III kwartałów 2003 roku została opublikowana Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2003r. / M.P. z 2003r. Nr 49 poz.771/ wynosi 34,57 zł.
  Stawka podatku z 1 hektara przeliczeniowego na 2004 rok stanowi kwotę 86,425 zł.
  Podstawą wyliczenia podatku z gruntów rolnych jest hektar fizyczny pomnożony przez cenę 5 kwintali żyta. Stawka podatku rolnego z hektara fizycznego na 2004 rok wynosi 172,85 zł.

  2. Podatek leśny 23.000.-
  Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200 poz.1682 / w oparciu o cenę 107,70 zł za 1 m 3 opublikowaną
  w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2003r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2003 roku / M. P. Nr 50 poz.787 / .


  3. Podatek od nieruchomości 11.490.000.-

  a./ podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.830.000.-

  Plan został wyliczony w oparciu o stawki podatkowe uchwalone na 2004 rok , informację o wysokości podstawy wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania oraz przewidywaną ściągalność podatku.

  Przedmiot opodatkowania Podstawa Stawka Kwota
  wymiaru zł.
  - grunty związane z dział.gosp. 2.945.557 m2 0,62 zł. 1.826.245.-
  - pozostałe grunty 878.105 ,, 0,20 ,, 175.621.-
  - budynki mieszkalne 508.708 ,, 0,51 ,, 259.441,-
  - budynki związane z dział.gos. 482.329 ,, 16,50 ,, 7.958.429.-
  - budynki zw.z wyk. usł.zdr. 23.742 ,, 3,46 ,, 82.147.-
  - budynki gospodarcze 2.579 ,, 1. ,, 2.579.-
  - pozostałe budynki 43.630 ,, 5,78 ,, 252.181.-
  - garaże 8.381 ,, 5,50 ,, 46.095.-
  - budowle 171.189.200 ,, 2 % 3.423.784.-
  Razem : 14.026.522.-

  Kwota kalkulacyjna została pomniejszona o wymiar podatku tych podmiotów, co do których - w oparciu o wiedzę o ich sytuacji finansowej i prawnej - istnieje uzasadnione domniemanie braku wpływów w 2004 roku.
  Są to między innymi :
  - Mesko - Usługi Sp z o o , Press - Bud Sp z o o w upadłości, ZOZ, Mesko Trans Sp z o o w upadłości, Almeco Sp z o o w upadłości i in.
  Dla zabezpieczenia części należności podatkowych Mesko - Usługi Sp zoo gmina przejmie w 2004 roku majątek o wartości 4.864.000.- w zamian za należności podatkowe w kwocie 1.203.284,30 oraz odsetki ustawowe należne na dzień przejęcia majątku.
  Ponadto przewiduje się, że wymiar podatku od nieruchomości Mesko S.A. - około 4.800.000.- nie zostanie w pełni uregulowany z powodu trwających w dalszym ciągu trudności finansowych firmy.
  Oszacowana wartość braku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wyniesie 5.200.000 zł. O tę kwotę została pomniejszona wartość planowanego wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych. Należy zaznaczyć, że w planie na 2004 rok założona została realna poprawa ściągalności tego podatku o 10 %. Wpływy w 2003 roku pomniejszone o spłatę zaległości PKP dokonaną w listopadzie zamknęły się bowiem kwotą 8.025.854 zł.

  b./ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.660.000.-

  Podatek został wyliczony w oparciu o stawki podatkowe uchwalone na 2004 rok, informację o wysokości podstawy wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania oraz przewidywaną ściągalność podatku.

  Przedmiot opodatkowania Podstawa Stawka Kwota
  wymiaru podatku podatku

  - grunty związane z dział.gosp. 307.198 m2 0,62 zł. 190.462.-
  - pozostałe grunty 2.309.054 ,, 0,20 ,, 461.811.-
  - budynki mieszkalne 541.267 ,, 0,51 ,, 273.971.-
  - budynki zw.z dział.gosp. 78.768 ,, 16,50 ,, 1.299.672.-
  - bud. zw. z wyk. usług zdr. 621 ,, 3,46 ,, 2.150.-
  - budynki gospodarcze 92.091 ,, 1, ,, 91.091.-
  - pozostałe budynki 21.500 ,, 5,78 ,, 124.270.-
  - garaże 30.157 ,, 5,50 ,, 165.863.-
  - budowle 804.677 ,, 2 % 16.093.-
  Razem : 2.625.383.-

  Przewiduje się ściągalność podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 95 % .
  Ponadto przewiduje się, że w 2004 roku zostaną wyegzekwowane zaległe podatki z lat ubiegłych na kwotę około 165 000 zł.

  4. Podatek od środków transportowych 700.000.-

  Planując wielkość dochodów od środków transportowych wzięto pod uwagę wykonanie roku ubiegłego oraz przypuszczalny wzrost z powodu podwyższenia niektórych stawek podatkowych średnio o od 3% do 5 %.

  5. Podatek od spadków i darowizn 160.000.-

  Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2003, przy założeniu wzrostu wartości rzeczy i praw majątkowych.

  6. Wpływy z karty podatkowej 65.000.-

  Dochody w tej pozycji skalkulowano poniżej wykonania roku poprzedniego mając na względzie fakt, że ilość podatników korzystających z tej formy opodatkowania rok rocznie maleje.

  7. Podatek od posiadania psów 9.500.-

  Plan w tej pozycji dochodów przyjęto również poniżej wykonania roku 2003 z uwagi na dodatkowe wpływy jakie uzyskane zostały w roku ubiegłym z tytułu zaległości z lat poprzednich. Należy zaznaczyć, że na 2004 rok została utrzymana stawka podatku z 2003 roku.

  8. Wpływy z opłaty skarbowej 462.000.-
  9. Wpływy z opłaty administracyjnej
  i za czynności urzędowe 70.000.-
  10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 680.000.-
  Plan w pozycjach 8,9 i 10 określono szacunkowo w oparciu o wykonanie dochodów z w/w tytułów w roku 2003.

  11. Odsetki od nieterminowych wpłat 270.000.-

  Potwierdzony wykonaniem roku ubiegłego fakt nieterminowego regulowania należności podatkowych przez osoby prawne oraz fizyczne, będący konsekwencją złej kondycji finansowej tych podmiotów z jednej strony - a z drugiej restrukturyzacja finansowa ZM MESKO S.A. - uzasadnia przyjęcie planu dochodów z tego źródła na wyżej określonym poziomie.

  12. Wpływy z opłaty targowej 300.000.-

  Spodziewany wzrost dochodów z opłaty targowej w stosunku do 2003 roku może nastąpić poprzez poprawę ściągalności opłaty przez inkasenta wyłonionego w drodze przetargu.

  13. Dochody z majątku gminy 3.270.997.-

  Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 100.000.-
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
  podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie 35.000.-
  - wpływy z różnych opłat np. za opracowanie operatów przy
  sprzedaży mieszkań i opłat z tytułu wydawania odpisów
  i wyrysów miejscowych planów zagosp. przestrzennego 75.000.-
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  - czynsz dzierżawny za grunty i pawilony 320.000.-
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. : lokali
  mieszkalnych i nieruchomości przy ulicach : Ekonomii, Moniuszki,
  Rejowskiej, Tysiąclecia, 17-go Stycznia, Hubala, Wileńskiej,
  Paryskiej, oraz działki przy ulicy Rejowskiej 2.140.997.-

  14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
  napojów alkoholowych 450.000.-

  Plan dochodów określony został na poziomie wykonania roku 2003. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  15. Pozostałe dochody 560.000.-

  W ramach tzw. ' pozostałych dochodów ' ujęte są różnego rodzaju wpływy takie jak : wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w M O P S - ie, wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, oraz refundacja wynagrodzeń pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnieniach pracowników przy pracach interwencyjnych, publicznych.

  16. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 12.917.260.-

  a./ od osób fizycznych 12.647.260.-

  Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 lutego 2004r. Nr ST3-4820-5/2004.

  b./ od osób prawnych 270.000.-

  Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie minimalnie niższym niż wykonanie roku ubiegłego. Uzasadnieniem jest przewidywana słaba koniunktura gospodarcza w 2004 roku.

  B. Subwencja ogólna 21.103.359.-

  Wielkość subwencji ogólnej na 2004 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 lutego 2004r. Nr ST 3 - 4820 -5/2004

  Składa się ona z następujących części :
  I . Część wyrównawcza 4.567.128.-
  z tego - kwota podstawowa 4.567.128.-
  - kwota uzupełniająca -
  II. Część równoważąca 1.862.087.-
  III. Część oświatowa 14.674.144.-  C. Dotacje celowe 3.517.653.-

  Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z dnia 23 lutego 2004 znak Fn. I- 3010/30/UW/2004 oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze - pismo z dnia 24 lutego 2004r.. Nr DKC 3101/20/2004,oraz dodatkowych decyzji zwiększających budżet na 2004r. Nr 3011/10/2004 z dnia 11 lutego 2004 i Nr 3011/17/2004 z dnia 27 lutego 2004 .
  Przyznane dotacje dotyczą działów:
  700 -Gospodarka mieszkaniowa 91.084.-
  750 - Administracja publiczna 226.990.-
  751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa 8.726.-
  852 - Pomoc społeczna 2.898.888.-
  900 - Gospodarka komunalna 270.069.-

  Należy dodać, iż przyznane dotacje na 2004 rok są mniejsze od przyznanych dotacji na początek roku ubiegłego .
  Natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczą działów :
  710 - Działalność usługowa 15.000.-
  750 - Administracja publiczna 6.370.-  W Y D A T K I

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.640.-

  Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.640.-

  Zaplanowane wydatki to 2% - owy odpis od podatku rolnego.
  Przewidywany wpływ tego podatku w 2004 roku to kwota 82.000 zł.

  Dział 600 Transport i łączność 5.436.200.-

  Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.950.000.-

  Planowane wydatki tego rozdziału stanowią dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych , szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na 2004 rok.

  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.486.200.-

  Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się :
  - wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych 437.500.-
  - wypłacany ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania lekarskie
  pracowników interwencyjnych 6.100.-
  - wypłacana renta dla osoby poszkodowanej na drodze 3.600.-
  - usługi remontowe ulic, dróg żużlowych, tłuczniowych, poboczy,
  remonty chodników na łączną kwotę 815.000 zł.
  / w tym :- remonty chodników - 300 tyś. zł i remont ulicy Konarskiego
  170 tyś.zł./
  W ramach wydatków bieżących - na kwotę 570.000.- planuje się wykonać:
  - oznakowanie dróg i monitoring 145.000.-
  - regulację stanów prawnych ulic 50.000.-
  - opracowanie dokumentacji projektowej ulic 40.000.-
  - zimowe utrzymanie dróg 275.000.-
  - letnie utrzymanie dróg 40.000.-
  - ubezpieczenie dróg 20.000.-


  Planowane wydatki inwestycyjne to : 1.654.000.-
  - budowa ulicy Sosnowej 400.000.-
  - budowa chodnika w ulicy Ostrobramskiej 51.000.-
  - budowa ulicy Akacjowej 100.000.-
  - budowa ulicy Jastrzębiej 100.000.-
  - budowa ulicy 17-go Stycznia 380.000.-
  Również w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Starostwa Powiatowego na inwestycję wspólną tj. budowa ulicy Piłsudskiego na kwotę 423.000.- oraz na ulicę Sokolą na kwotę 200.000.-

  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 968.584.-

  Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 300.000.-

  Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na zasilenie funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych w części dotyczącej udziału gminy.

  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 591.084.-

  Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :
  - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych / m.in. opracowanie operatów szacunkowych do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste / 127.000.-
  - pozostałych usług : 30.000.-
  - opracowanie map do regulacji stanów prawnych, gruntów i map
  podziałowych ,
  - koszty ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów,
  - opłaty za wyrysy i wypisy z Powiatowego Ośrodka Dokum.Geod.i Kart.
  - różne opłaty i składki np. opłaty notarialne 20.000.-
  - koszty postępowań sądowych 23.000.-
  - opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych i prowadzenie spraw
  o zasiedzenie,
  - wydatki inwestycyjne z tytułu wykupu gruntów 300.000.-
  - wydatki na zadania zlecone 91.084.-
  / z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych/
  Rozdział 70095 Pozostała działalność 77.500.-

  Wydatki tego rozdziału to :
  - opłaty za wodę w strefie cmentarza,
  - utrzymanie mogił i pomników,
  - opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów.


  Dział 710 Działalność usługowa 245.000.-

  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230.000.-

  Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta.

  Rozdział 71035 Cmentarze 15.000.-

  Wydatki tego rozdziału finansowane są z budżetu państwa . Dotację na ten cel w kwocie 15.000.- gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego .

  Dział 750 Administracja publiczna 6.499.900.-

  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 568.700.-

  Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :
  - wynagrodzenia osobowe, z uwzględnieniem 3 % podwyżek 422.200.-
  - składkę na ubezpieczenia społeczne 78.300.-
  - składkę na Fundusz Pracy 11.200.-
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.000.-
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług / w tym usług zdrowotnych/, oraz koszty podróży służbowych 23.000.-

  Rozdział 75022 Rady gmin 380.000.-

  Wydatki tego rozdziału stanowią :
  - ryczałty dla Przewodniczącego, Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych 350.000.-
  - pozostałe wydatki to m. in. : koszty podróży służbowych, kursów, szkoleń radnych i prenumeraty prasy 30.000.-

  Rozdział 75023 Urzędy gmin 5.427.200.-

  Wydatki rozdziału 75023 oraz rozdziału 75011 / w łącznej wysokości 5.995.900.-/ dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej. Część
  wydatków - w wysokości 233.360 zł. - jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumień.
  Planując wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej bazowano na wykonaniu funduszu płac 2003 roku. Do celów planistycznych przyjęto- w oparciu o wskaźniki otrzymane pismem ST3 - 4820-81/2003 - 3 % przyrost funduszu wynagrodzeń. Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia również przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu.
  Zatem planuje się że, łączne wynagrodzenia osobowe wynosić będą 3.100.000.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 240.000.-
  - składki na ubezpieczenia społeczne 580.000.-
  - składki na Fundusz Pracy 82.000.-
  Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to m. in. :
  - koszty podróży służbowych / krajowe i zagraniczne / 31.000.-
  - opłaty za energię elektryczną, wodę, co, 112.000.-
  - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne 270.000.-
  - zakup materiałów biurowych, zakup paliwa 280.200.-
  - opłaty za usługi serwisowe i inne 150.000.-
  - koszty remontów bieżących 32.000.-
  - promocja miasta 50.000.-
  - wydatki na zakupy inwestycyjne / łącznie z zakupem serwera/ 400.000.-
  - różne opłaty i składki 100.000.-

  Rozdział 75095 Pozostała działalność 124.000.-

  W ramach wydatków w/w rozdziału planuje się obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta.  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
  państwowej, kontroli i ochrony prawa
  oraz sądownictwa 8.726.-

  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 8.726.-

  Zaplanowana kwota w tym rozdziale - 8.726.- zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości sfinansowane zostaną z budżetu Wojewody.


  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
  657.700.-

  Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

  Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 47.000.-

  W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oś. Książęcym, na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej.

  Obowiązek gminy wynika z art. 32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / jedn. tekst. Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. /

  Rozdział 75416 Straż Miejska 595.700.-

  W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej a więc :
  - wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników 405.000.-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.000.-
  - składki na ubezpieczenia społeczne 75.000.-
  - składki na Fundusz Pracy 11.000.-
  - wydatki rzeczowe tj. koszty niezbędnego umundurowania i ekwiwalentu za
  pranie odzieży - 30.000.-, zakup paliwa, radiostacji, materiałów biurowych -
  18.000, konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, zabudowa dla
  przewozu nietrzeźwych - 16.000.- podróże służbowe - 600.- opłaty za
  częstotliwość , składki OC, AC pojazdu - 7.500.- koszty usług zdrowotnych -
  600.-  Rozdział 75495 Pozostałą działalność 15.000.-

  Zaplanowana kwota jest przeznaczona na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego do powołania którego obliguje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej / Dz. U. Nr 62 poz. 558/.


  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
  i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. 45.000.-

  Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
  należności budżetowych
  45.000.-

  W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej.


  Dział 757 Obsługa długu publicznego 800.000.-

  Rozdział 75702 Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek
  jednostek samorządu teryt. 800.000.-

  W ramach tego rozdziału kwotę 800.000.- planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/ Rzeszów i pożyczki w Wojew. Fun.Ochr. w Kielcach na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kolektora sanitarnego 'C'.

  Dział 758 Różne rozliczenia 230.000.-

  Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 230.000.-

  W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 230.000.- Utworzenie rezerwy budżetowej wynika z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.  Dział 801 Oświata i wychowanie
  22.162.310.-

  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 10.693.320.-

  W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w roku 2004 - 3.050 uczniów, przy zatrudnieniu 216, 68 etatu nauczycieli, 24,25 etatu administracji i 51,33 etatu obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 290,26 etatów.
  Wydatki przestawiają się następująco :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.944.517-
  - składka na ubezpieczenia społeczne 1.305.482.-
  - składki na Fundusz Pracy 180.725.-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 545.546.-
  Pozostałe wydatki to m.in. :
  - zakup materiałów i wyposażenia 140.000.-
  - koszty energii elektrycznej, wody i co 666.500.-
  - zakup usług zdrowotnych 17.800.-
  - zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, telefoniczne,
  usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, umowy zlecenia z tyt.BHP ,
  137.000.-
  - odpisy na zakładowy fund.świad.socjal. 484.000.-
  - odszkodowania z tyt .zwolnień pracowników na podst.
  art.20 Karty Nauczyciela 37.000.-

  Rozdział 80104 Przedszkola
  / przy szkołach podstawowych/ 260.000.-

  W rozdziale tym zaplanowane są środki na funkcjonowanie dwóch przedszkoli - jako jednostki - przy szkołach podstawowych SP Nr 2 i Nr 9.
  W placówkach przebywa 87 wychowanków przy obsadzie 8,87 etatów personelu , w tym 5,87 etatów nauczycieli.
  Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę - 169.887.- składki na ubezpieczenia społeczne - 35.413.-, składki na Fundusz Pracy - 5.144.- a dodatkowe wynagrodzenia roczne wynosić będą - 13.311.-
  Pozostałe środki przeznaczone zostaną m.in. na :
  - opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz - 15.000.-
  - odszkodowania z tyt. zwolnień z art.20 Karty Nauczyciela 3.500.-
  - opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, przeglądy instalacji
  gazowych 2.000.-
  - odpis na zakładowy fund.św. socjal. 10.000.-


  Rozdział 80104 Przedszkola
  / jako zakłady budżetowe / 4.230.000.-

  Zaplanowana kwota w budżecie 4.230.000.- stanowi dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ' Przedszkola '
  Podstawą działania zakładu budżetowego 'Przedszkola ' jest plan finansowy. Poza dotacją otrzymywaną z budżetu gminy zakład finansuje swoje wydatki z następujących źródeł:
  - z przychodów pochodzących z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, oraz z odpłatności personelu za żywienie,
  - z wpływów osiąganych z tytułu czynszów najmu.
  W mieście funkcjonuje 9 przedszkoli do których uczęszcza 883 dzieci, przy zatrudnieniu 69,37 etatu nauczycieli i 74,75 etatu obsługi.
  Podstawowymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty to m. in. : opłaty energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i wind.

  Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 47.800.-

  Zaplanowana kwota jest przeznaczona na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci.
  Przedszkole specjalne jest jednostką Powiatu Skarżyskiego.


  Rozdział 80110 Gimnazja 6.105.490.-

  Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości 39.046.- dla gimnazjum niepublicznego. Wysokość dotacji
  dla gimnazjum niepublicznego jest zgodna z zapotrzebowaniem na subwencję złożonym do Ministerstwa Edukacji na 14 uczniów.
  Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjów publicznych finansowane są :
  - wynagrodzenia osobowe 4.198.834.-
  - składki na ubezpieczenia społeczne 774.883.-
  - składki na Fundusz Pracy 104.025.-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 328.688.-
  Pozostałe wydatki to m.in. :
  - koszty energii elektrycznej, gazu, wody, co 208.000.-
  - zakup materiałów i wyposażenia 13.600.-
  - koszty opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów

  instalacji, zakup biletów dla uprawnionych uczniów 80.000.-
  - odpis na zakładowy fund.św. socjalnych 260.000.-
  - koszty usług zdrowotnych 7.000.-
  Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszcza 1958 uczniów. Zatrudnienie to : 150,97 etaty nauczycieli, 9 etatów pracowników administracji oraz 19,75 etatów pracowników obsługi.

  Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne 275.000.-

  Na podstawie Uchwały Nr VII /43/2003 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2003r. przeprowadzona została reorganizacja zakładu budżetowego 'Przedszkola '. Wydzielony został jako jednostka budżetowa Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Publicznych . Powstał nowy rozdział 80114 zabezpieczający funkcjonowanie tej jednostki.
  Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników / 8 etatów/ 185.600.-
  - składki na ubezpieczenia społeczne 33.760.-
  - składki na Fundusz Pracy 4.540.-
  Razem wynagrodzenia osobowe 223.900.-
  Pozostałe wydatki to kwota 51.100.- :
  - zakup materiałów i wyposażenia , 18.375.-
  - koszty energii elektrycznej, wody, co 8.100.-
  - koszty opłat pocztowych, usług serwisowych, remontowych 15.420.-
  - podróże służbowe 1.320.-
  - odpisy na zakł. fund.św. socjalnych 7.885.-


  Rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 58.000.-

  W rozdziale tym, zaplanowana kwota w wysokości 58.000.- jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  organizację systemu doradztwa zawodowego, szkolenia Rad Pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz w Przedszkolach.

  Rozdział 80195 Pozostała działalność 363.600.-

  W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą :
  1. Renta dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole oraz stypendium dla
  uzdolnionego ucznia 6.600.-
  2. Remonty w szkołach 200.000.-
  3. Sport w szkołach / w tym nagrody za współzawodnictwo, zakup nagród
  na zawody sportowe / 17.000.-

  4. Nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 80.000.-
  5. Profilaktyka - Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego
  i Zapobiegania Przestępczości 40.000.-
  6. Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 20.000.-
  Rozdział 80110 Gimnazja / niepubliczne / 79.740.-
  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49.360.-

  Dział 851 Ochrona zdrowia 730.980.-

  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 280.980.-

  Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ' Przychodnie Miejskie ' na zadania z zakresu profilaktyki prowadzone przez pielęgniarki w szkołach i ośrodkach szkolno - wychowawczych. Zadanie nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach.

  Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 443.160.-

  Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych .
  Przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście tj. dofinansowanie do świetlic środowiskowych, szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych, zakup pomocy naukowych, wydawnictw profilaktycznych.

  Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień 6.840.-

  Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce - zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczone usługi Izby na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Skarżyska - Kamiennej.  Dział 852 Pomoc społeczna 8.997.493.-

  Planowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

  1. Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych 6.098.605.-
  2. Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, finansowane ze środków budżetu wojewody 2.898.888.-


  Środki na realizację zadań własnych gminy planuje się przeznaczyć na :

  Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 325.000.-

  W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej tj. koszty utrzymania 6 pracowników obsługi i koszty związane z przygotowaniem obiadów dla najuboższych / około 180 obiadów dziennie /.

  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 840.000.-

  Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na :
  zasiłki celowe dla około 275 osób w mieście,
  dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach,
  dofinansowanie do zimowisk, zorganizowanie wigilii dla podopiecznych, oraz pochówek dla petentów MOPS-u.

  Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.840.360.-

  Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych. W roku bieżącym wypłata dodatków mieszkaniowych jest finansowana wyłącznie ze środków własnych gminy.

  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 629.500.-

  Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 17 pracowników Ośrodka tj. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe tj. zakup energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne itp.

  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze 1.126.800.-

  W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 53 opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym.
  Wydatki obejmują m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe 864.902.-
  - składki na ubezpieczenia społeczne 108.282.-
  - składki na Fundusz Pracy 22.510.-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 72.500.-
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.000.-

  - zakup energii elektrycznej, wody, co 10.000.-
  - odpisy na zakł. fund.św. socjalnych 23.854.-
  - koszty podróży służbowych 2.352.-
  - usługi remontowe oraz pozostałe usługi 15.500.-

  Rozdział 85295 Pozostała działalność 336.945.-

  Środki tego rozdziału to dotacja dla :
  - Polskiego Czerwonego Krzyża 9.700.-
  - Bractwa Miłosierdzia Matki Bożej 12.540.-
  - jako dofinansowanie do prowadzonego punktu żywienia osób
  bezdomnych i najuboższych.

  W rozdziale tym mieści się również rezerwa celowa dla działu 852 Pomoc społeczna z kwotą 314.705.-

  Środki na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć na :

  Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 216.000.-
  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 81.244.-
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.109.600.-
  Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne 267.857.-
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 980.779.-
  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 243.408.-
  Razem : 2.898.888.-
  Wydatki w/w rozdziałów finansowane są w całości z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty wydatków wyszczególnia Urząd Wojewódzki.


  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.425.900.-

  Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.425.900.-

  Wydatki tego rozdziału dotyczą :
  - wynagrodzeń osobowych pracowników 1.026.349.-
  - składek na ubezpieczenia społeczne 193.698.-
  - składek na Fundusz Pracy 26.647.-
  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 81.786.-
  - Razem wydatki osobowe : 1.328.480.-
  - kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co 5.800.-
  - kosztów zakupu pomocy naukowych 630,-
  -usług zdrowotnych 2.592.-
  - odpisu na zakładowy fund. św. socjalnych 58.160.-
  - zakupu materiałów i wyposażenia oraz odzieży ochronnej 17.587.-

  - refundacji wyżywienia personelu pracowników kuchni 10.684.-
  - pozostałych różnych usług 1.967.-
  Razem wydatki rzeczowe : 97.420.-
  Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych w których jest dożywianych 1620 dzieci miesięcznie. W świetlicach są zatrudnieni :
  - nauczyciele - 19,5 etatu,
  - pracownicy administracyjni - 10,5 etatu,
  - pracownicy obsługi - 23,25 etatu.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  4.337.326

  W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

  Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 254.000.-
  Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :
  - zakup materiałów i wyposażenia / ławek, koszy, tablic/ 20.000.-
  - zakup usług remontowych- / montaż i remont koszy ulicznych/ 8.000.-
  - zakup usług pozostałych:
  - w tym : zimowe utrzymanie przystanków 80.000.-
  - letnie utrzymanie przystanków 86.000.-
  - opróżnianie koszy ulicznych 30.000.-
  - wywóz odpadków komunalnych 10.000.-
  - nadzór nad pracown.interwenc.i publ. 20.000.-

  Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 306.000.-

  Planowana kwota 306.000.- przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji tj.
  - zakup materiałów i wyposażenia / zakup nasion/, 10.000.-
  - zakup usług remontowych /remont urządzeń zabawowych/ 20.000.-
  - zakup usług pozostałych :
  - zimowe utrzymanie skwerów i alejek 33.000.-
  - uporządkowanie terenów zieleni miejskiej 15.000.-
  - opróżnianie koszy parkowych 24.000.-
  - utrzymanie fontanny w parku 4.000.-
  - letnie utrzymanie zieleni 200.000.-


  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.252.526.-

  Powyższa kwota przeznaczona jest na :
  - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego 944.300.-
  - koszty remontów oświetlenia w ulicach : B. Prusa, Pogodnej, Głównej,
  na skwerze rekreacyjnym w Oś. Przydworcowe i w ul. Pięknej 56.700.-
  - koszty zakupu nowych punktów świetlnych i kompletów ozdobnych 25.000.-
  - wydatki inwestycyjne 226.526.-
  i tak :- budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej 47.630.-/ dalszy odcinek/
  - budowa oświetl. w ul. Górniczej 20.000.-
  - budowa oświetl. w ul. Głogowej 60.000.-
  - modernizacja oświetl. w ul. Piłsudskiego 2.190.-
  - budowa oświetl. w ul. Torowej 10.000.-
  - budowa oświetl. w uliczce wokół Szkoły Podst. Nr 5 - 40.180.-
  - budowa oświetl. w ul. Warszawskiej i Kopernika - środki z dotacji -
  46.526.-

  Rozdział 90095 Pozostała działalność 2.524.800.-

  Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie .
  Proponuje się przeznaczyć na nie kwotę 2.320.000.-
  i tak :
  - na budowę kolektora 'C' 1.453.000.-
  z tego ze środków NFOŚi G.W. 724.000.-
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Dolna Kamienna 250.000.-
  dodatkowe środki z WFOŚ są w trakcie przygotowań,
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Pogorzałe 58.000.-
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Bzinek 40.000.-
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Rejów 40.000.-
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Książęce 49.000.-
  - na budowę kanalizacji deszczowej w ul.1-go Maja 120.000.-
  - budowa wodociągu w ul. Kopernika 100.000.-
  - na remont budynku 'Lipsk' 10.000.-
  Natomiast pozostała kwota 200.000.- jest przeznaczona na podniesienie udziałów Skarżyskiej Strefy Gospodarczej.
  Pozostałą kwotę wydatków tego rozdziału tj. 204.800.- proponuje się przeznaczyć na :
  - wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia oraz składki od tych umów - 4.000.-
  - opłatę za wodę ze zdroi ulicznych 14.000.-
  - usługi remontowe : zalewu Bernatka oraz remont instalacji elektr.
  w budynku Granat 50.000.-
  - konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej 59.000.-
  - modernizację rowów odwadniających 15.000.-
  - nadzór nad lasem 10.200.-
  - opłatę za eksploatację sieci gazowej 3.600.-
  - opłatę za odprowadzanie ścieków do wód 15.000.-
  - przekazanie składki członkowskiej do Międzygminnego Związku
  Utylizator 34.000.-


  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  1.590.000.-

  W dziale tym mieszczą się następujące wydatki :

  Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury dotacja 800.000.-
  Rozdział 92116 Biblioteki dotacja 490.000.-
  Rozdział 92118 Muzea dotacja 280.000.-

  Powyższe dotacje dla placówek kultury przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek tj. płac personelu, pochodnych od płac, opłat za energię elektryczną, opłat pocztowych , telefonicznych, centralnego ogrzewania. Instytucje kultury od 2000 roku działają na podstawie Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm. Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

  Rozdział 92195 Pozostała działalność 20.000.-

  Kwota powyższa przeznaczona jest na dotacje na zadania z zakresu kultury jakie zlecone będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

  Dział 926 Kultura fizyczna i sport 725.000.-

  Proponowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

  Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 500.000.-

  W rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. MCSiR działa na podstawie Uchwały Nr 13/95/II Rady Miasta z 25 kwietnia 1995r. w sprawie powołania zakładu budżetowego MCSiR.
  Pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych oraz dotacji budżetu jednostki samorządowej.
  Planowane przychody to :
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
  - wpływy z czynszu za lokal gastronomiczny,
  - wpływy z wypożyczania czepków,
  - wpływy z organizowania wycieczek.
  Natomiast podstawowe pozycje kosztów to wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych osób / uwzględniając wzrost wynagrodzeń o 3% /, oraz wydatki rzeczowe takie jak : opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, zakup środków do uzdatniania wody w basenie oraz utrzymania czystości.

  Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
  185.000.-

  Planowane środki przeznaczone są na dotacje celowe stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje będą wypłacane tym stowarzyszeniom i organizacjom z którymi gmina podpisze umowy na realizację zadań zgodnie z zapisem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. Nr 96 poz.873

  Rozdział 92695 Pozostała działalność 40.000.-

  W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na sport w szkole w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz na organizowanie imprez i zawodów sportowych w mieście.


  Data wprowadzenia: 2004-07-13 1314
  Data upublicznienia: 2004-07-13
  Art. czytany: 7383 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzena Piotrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna