A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych ...

  Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” Zadanie Nr 1-10

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna Zadanie Nr 1-10
  Numer ogłoszenia: 259664 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna Zadanie Nr 1-10.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w ramach realizacji projektu Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo. POIG/8.3/2013/ŚWI/142., dla niżej wymienionych zadań. Szczegółowy opis zawiera zał. Nr 7 do SIWZ. Zadanie nr 1: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Przedszkolu Publicznym nr 1 Rynek 63 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji Zadanie nr 2: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Przedszkolu Publicznym nr 6 ul. Kossaka 5 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie nr 3: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Przedszkolu Publicznym nr 4 ul. Sikorskiego17 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie nr 4: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Przedszkolu Publicznym nr 10 ul. Okrzei 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie nr 5: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Sezamkowa 23 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie nr 6: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Towarowa 20 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji Zadanie nr 7: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Muzeum Orła Białego ul. Słoneczna 90 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie Nr 8: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie Nr 9: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Zadanie Nr 10: Prowadzenie zajęć w sali komputerowej w Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Zielna 27 w Skarżysku-Kamiennej oraz prowadzenie dokumentacji. Dotyczy części I - X: Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu po 2 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie . Podstawowe zadania realizowane przez opiekuna jednostek koordynacyjnych tj. opiekuna sal komputerowych: organizacja zajęć w salach komputerowych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału osób w zajęciach, rozwijaniu umiejętności obsługi sprzętu informatycznego oraz obsługi aplikacji informatycznych, tworzeniu bezpiecznego środowiska nauki, i wypoczynku dla osób korzystających z sali komputerowej; prowadzenie dokumentacji pracy (listy obecności osób korzystających z zajęć, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy w sali komputerowej. Zadania realizowane przez opiekuna sali komputerowej : dbanie o powierzony sprzęt informatyczny oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej, pomoc w obsłudze sprzętu komputerowego, pomoc w obsłudze podstawowych aplikacji komputerowych i inne wynikające z bieżących potrzeb osób korzystających . Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: planowany termin od 15.10-2015 do 31.12-2015 r. Faktyczna realizacja od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r. (umowa zlecenie ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe Kategoria usług: 27 inne usługi niepriorytetowe.
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 .
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 .
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 .
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania - zał. nr5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa uprzednio lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, pod warunkiem, że wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że nowe podmioty lub sam Wykonawca dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia wymaganymi w warunku udziału w postępowaniu.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów. (wzór - zał. nr 5 ) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jednoznacznie wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 99
  • 2 - Jakość - zastępowalność kluczowego personelu - 1
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  § 7 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 1. Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a): siły wyższej b) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; c) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześnie rozwiązaniach. d) w zakresie terminu, jeżeli w czasie realizacji zadania wystąpią warunki atmosferyczne lub niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia , warunki techniczne, logistyczne, prawne lub inne uniemożliwiające realizację zadania - w takim przypadku termin może zostać wydłużony o uzasadniony okolicznościami czas przestoju. e) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca w sytuacji opisanej w §2 może zlecić prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko - Kamienna II piętro pok. 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko - Kamienna Biuro Obsługi Interesanta parter pok. nr 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo POIG/8.3/2013/ŚWI/142.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2015-10-02 1012
  Data upublicznienia: 2015-10-02
  Art. czytany: 1070 razy

  » zał. 1 - rozmiar: 362496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 1322635 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 2 - rozmiar: 94720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 556634 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 3 - rozmiar: 35038 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 3 oświadczenie z art. 22 ust. 1 - rozmiar: 631051 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 4 - rozmiar: 32870 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 4 oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 450272 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 5 - rozmiar: 36067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego - rozmiar: 527543 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 6 - rozmiar: 76166 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 6 umowa - rozmiar: 340906 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 7 - rozmiar: 211968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 7 opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 385484 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna