A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia 35 w Skarżysku-Kamiennej w 2014r.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 17.04.2014r.
  Znak sprawy:ZZK.ZP.2510.04.2014
  Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych


  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert
  w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:
  „Wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia 35
  w Skarżysku-Kamiennej w 2014r.”

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia stanowi wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia 35 między studzienką 28 a 30 w Skarżysku-Kamiennej wg przedmiaru stanowiącego załącznik nr 2
  do niniejszego Zapytania, mapa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
  Pozostałe warunki reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

  2. Opis zakresu zadania i zasad prowadzenia robót:

  2.1. Przedmiot umowy polegajacy na wymianie kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia 35 między studzienką 28 a 30 w Skarżysku-Kamiennej musi być wykonany zgodnie
  z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załacznik nr 2 do Zapytania.

  2.2. Zakres prac:
  - regulacja studni rewizyjnych i wpustów ulicznych z naprawą nawierzchni dookoła wyregulowanej studni lub wpustu ulicznego;
  - remont uszkodzonych kanałów, studni, wpustów ulicznych;
  - wywiezienie zdemontowanych materiałów, urządzeń oraz gruzu, a także innych pozostałości;
  - odtworzenie nawierzchni po robotach remontowo-budowlanych przy zastosowaniu właściwej technologii.

  2.3. Zasady prowadzenia robót:
  - wszelkie roboty związane z wymianą kanalizacji deszczowej można rozpocząć dopiero
  po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa; obowiązuje dokonanie komisyjnego odbioru oznakowania i zabezpieczenia robót przy udziale pracownika Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania
  i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania;
  - wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże się atestami na wbudowane przez siebie materiały; w przypadku kiedy Wykonawca wbuduje materiały nie odpowiadające powyższym wymaganiom wówczas na własny koszt dokona wymiany tych materiałów na właściwe
  wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi tej wymianie;
  - w trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał
  w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień
  i zabezpieczeń w/w urządzeń;
  - w trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd
  do posesji, każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgadniać indywidualnie z Właścicielem terenu;
  - wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu; wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszego Zapytania i umowy będą kierowane do Wykonawcy, w celu ich załatwienia;
  - za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót;
  - wszelkie roszczenia użytkowników dróg wewnątrzosiedlowych i mieszkańców jakie wpłyną
  do ZZK związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszego Zapytania, będą kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia;
  w przypadku wpłynięcia do ZZK roszczenia i uznania go za zasadne oraz przekazaniu go Wykonawcy robót, wówczas deklaruje się on w terminie 3 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, w celu załatwienia sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie; w momencie kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia w/w sprawy wówczas ZZK pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty;
  - wszelkie naprawy gwarancyjne będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego;
  - w czasie realizacji usługi Wykonawca będzie utrzymywał teren wykonywania prac
  w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
  oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;
  - po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywania prac.

  3. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania zamówienia: do 30.05.2014r.

  4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

  - sprawy merytoryczne: Bogdan Kraska - tel. (41) 25-24-900,

  5. Termin związania ofertą:

  7 dni od terminu składania ofert.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  6. Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.

  5.1. Kwestie formalne:
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności
  w formie pisemnej.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
  do niniejszego ogłoszenia. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę
  lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.
  7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e.
  5.2. Zawartość oferty:
  Kompletna oferta musi zawierać:
  • Formularz Oferty
  5.3. Opakowanie oferty:
  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
  • Opakowanie musi zostać opatrzone:
  a) Adresem Zamawiającego:
  Zarząd Zasobów Komunalnych,
  ul. B. Prusa 3a,
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  b) napisem:
  „Wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej 35
  w 2014r. - OFERTA”
  c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej
  do Zamawiającego.
  d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym
  z zapisami niniejszego ogłoszenia.
  7. Miejsce i termin składania ofert.

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych,
  ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:
  do dnia 24.04.2014r. do godz. 11:00


  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
  (w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
  8. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna – I piętro - pokój nr 14:
  w dniu 24.04.2014r. o godz. 11:10

  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „najniższa cena”

  10. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Skarżysko – Kamienna, dnia 17.04.2014r.

  ZATWIERDZAM


  ………………………………………
  Kierownik Zamawiającego
  Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2014-04-22 1119
  Data upublicznienia: 2014-04-22
  Art. czytany: 1470 razy

  » Mapa - rozmiar: 712199 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oferta - rozmiar: 75776 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiar - rozmiar: 1677056 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wzór umowy - rozmiar: 85504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna