(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Rejestry i ewidencje
 • Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta

  Rejestry prowadzone

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Wydział Organizacyjny


  1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta.
  jawny

  2. Rejestr skarg i wniosków.

  Rejestr częściowo do wglądu – udostępnienie informacji następuje na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego.

  Podstawa prawna: - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

  3. Rejestr szkoleń pracowników.
  jawny

  4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
  jawny
  5.Rejestr delegacji służbowych.
  jawny
  6.Ewidencja porozumień zawieranych z organami administracji rządowej.
  jawny

  7. Ewidencja umów zawieranych przez wydziały Urzędu na wykonanie robót i usług.
  jawny

  8.Rejestr jednostek kultury.
  jawny
  Biuro Samorządowe

  1. Rejestr uchwał Rady Miasta.
  jawny

  2. Rejestr wniosków radnych.
  jawny

  3. Ewidencja wniosków wyborców.
  jawny

  4. Rejestr prawa miejscowego.
  jawny


  5. Rejestr jednostek organizacyjnych gminy
  jawny


  Wydział Finansowy

  1. Rejestr sprzedaży podatku VAT.
  2. Rejestr zakupu podatku VAT.
  3. Rejestry przypisów i odpisów podatku od nieruchomości.
  4. Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego.
  5. Rejestr przypisów i odpisów w podatku od nieruchomości j.g.u i spółek.
  6. Rejestr przypisów i odpisów podatku leśnego z j.g.u.
  7. Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego z j.g.u.
  8. Rejestr ulg i umorzeń.

  Komórka do spraw Kontroli

  1. Rejestr przeprowadzanych kontroli.
  jawny

  Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich

  1. Rejestr przedsiębiorstw.
  2. Rejestr zamówień publicznych.
  3. Rejestr zawartych umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
  jawny

  Urząd Stanu Cywilnego

  1. Skorowidze aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów oraz skorowidz ślubów zawartych przez cudzoziemców.
  2. Rejestr zapewnień.
  3. Rejestr decyzji dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego.
  4. Rejestr decyzji dotyczących uzupełnień aktów stanu cywilnego.
  5. Rejestr decyzji dotyczących odtwarzania aktów stanu cywilnego.
  6. Rejestr decyzji dotyczących skracania terminów zawarcia związku małżeńskiego.
  7. Rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  8. Rejestr protokołów zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC.
  9. Rejestr sprostowań aktów stanu cywilnego.
  10. Rejestr zmian imion i nazwisk.
  11. Rejestr ustaleń brzmienia pisowni imion i nazwisk.
  12. Rejestr ksiąg stanu cywilnego sprzed 100 lat przekazywanych do Archiwum Państwowego.
  13. Rejestr zaświadczeń o zawartych ślubach w kościołach gminy Skarżysko – Kam.
  14. Rejestr aktów stanu cywilnego przekazywanych i przesyłanych do Biur Ewidencji Ludności.
  15. Rejestr protokołów oświadczeń o uznanie dziecka.
  16. Rejestr oświadczeń o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego.
  17. Rejestr zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

  Udostępnienie danych osobowych zawartych w wymienionych rejestrach, a dotyczące aktów stanu cywilnego, podlega szczególnej ochronie prawnej określoej w art. 25, 79, 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami) oraz w § 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  Rejestry o charakterze niejawnym :

  1. Dzienniki ewidencji wykonywanych dokumentów.
  2. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i teczek ewidencyjnych.
  3. Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
  4. Plan świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizcji lub wybuchu wojny.
  5. Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
  6. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego.
  7. Rejestry przedpoborowych.


  Straż Miejska
  Rejestr spraw o wykroczenia.

  Rejestr częściowo do wglądu – udostępnienie informacji następuje na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego.
  Podstawa prawna: - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

  Wydział Spraw Obywatelskich

  Rejestry jawne :

  1. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.
  2. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego.
  3. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu niepełnowartościowego lub pomieszczenia do adaptacji na cele mieszkalne.
  4. Rejestr osób ubiegających się o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
  5. Rejestr złożonych do realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję osób z zajmowanego mieszkania.
  6. Rejestr wydawanych skierowań do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny, socjalny lub zamienny.
  7. Rejestr wydawanych skierowań do zawarcia umowy najmu z tytułu uregulowania stosunku najmu po śmierci głównego najemcy.
  8. Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny wydanych na czas określony.
  9. Rejestr lokali zwolnionych przez dotychczasowego najemcę.
  10. Ewidencja podmiotów działalności gospodarczej.
  12. Rejestr wydanych licencji na taksówki osobowe.


  Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  1. Rejestr gruntów gminnych - jako zasób gruntów gminnych.
  2. Rejestr sprzedanych mieszkań.
  3. Rejestr użytkowników wieczystych znajdujących na gruncie gminy.
  4. Rejestr umów cywilno – prawnych na dzierżawę gruntu gminy.

  Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

  Rejestry niejawne ( obwieszczenie marszałka Sejmu RP z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 )

  1. Rejestr wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy.
  2. Rejestr decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
  4. Rejestr informacji o terenie.
  5. Rejestr postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości.
  6. Rejestr wniosków do sporządzonych miejscowych planów.
  7. Rejestr uwag do sporządzonych miejscowych planów.

  Rejestry jawne :

  1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2. Rejestr opracowań, planów, informacji dot. stanu środowiska.
  3.. Rejestr wniosków dot. wycinki drzew i krzewów.
  4. Rejestr decyzji dot. wycinki drzew i krzewów.
  5. Rejestr decyzji dot. administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, bądź zniszczenia terenów zieleni.
  6. Rejestr wniosków dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  7. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

  1. Rejestr organizacji pozarządowych,
  2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


  Data wprowadzenia: 2004-03-12 1324
  Data upublicznienia: 2004-03-12
  Art. czytany: 19762 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
  Rejestr zmian:
  2012-06-12
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agnieszka Jarosińska

  2011-03-04
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba

  2008-09-17
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Marcin Grunt
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Marcin Grunt

  2008-09-16
  6. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba

  2007-12-12
  7. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba
  8. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba

  2007-05-17
  9. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba
  10. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba

  2006-01-10
  11. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Agata Dulemba

  2004-03-12
  12. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Agata Dulemba
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna