Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta

2004-03-12 1324
Art. czytany: 19761 razy

Rejestry prowadzone

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wydział Organizacyjny


1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta.
jawny

2. Rejestr skarg i wniosków.

Rejestr częściowo do wglądu – udostępnienie informacji następuje na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego.

Podstawa prawna: - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

3. Rejestr szkoleń pracowników.
jawny

4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
jawny
5.Rejestr delegacji służbowych.
jawny
6.Ewidencja porozumień zawieranych z organami administracji rządowej.
jawny

7. Ewidencja umów zawieranych przez wydziały Urzędu na wykonanie robót i usług.
jawny

8.Rejestr jednostek kultury.
jawny
Biuro Samorządowe

1. Rejestr uchwał Rady Miasta.
jawny

2. Rejestr wniosków radnych.
jawny

3. Ewidencja wniosków wyborców.
jawny

4. Rejestr prawa miejscowego.
jawny


5. Rejestr jednostek organizacyjnych gminy
jawny


Wydział Finansowy

1. Rejestr sprzedaży podatku VAT.
2. Rejestr zakupu podatku VAT.
3. Rejestry przypisów i odpisów podatku od nieruchomości.
4. Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego.
5. Rejestr przypisów i odpisów w podatku od nieruchomości j.g.u i spółek.
6. Rejestr przypisów i odpisów podatku leśnego z j.g.u.
7. Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego z j.g.u.
8. Rejestr ulg i umorzeń.

Komórka do spraw Kontroli

1. Rejestr przeprowadzanych kontroli.
jawny

Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich

1. Rejestr przedsiębiorstw.
2. Rejestr zamówień publicznych.
3. Rejestr zawartych umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
jawny

Urząd Stanu Cywilnego

1. Skorowidze aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów oraz skorowidz ślubów zawartych przez cudzoziemców.
2. Rejestr zapewnień.
3. Rejestr decyzji dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego.
4. Rejestr decyzji dotyczących uzupełnień aktów stanu cywilnego.
5. Rejestr decyzji dotyczących odtwarzania aktów stanu cywilnego.
6. Rejestr decyzji dotyczących skracania terminów zawarcia związku małżeńskiego.
7. Rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
8. Rejestr protokołów zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC.
9. Rejestr sprostowań aktów stanu cywilnego.
10. Rejestr zmian imion i nazwisk.
11. Rejestr ustaleń brzmienia pisowni imion i nazwisk.
12. Rejestr ksiąg stanu cywilnego sprzed 100 lat przekazywanych do Archiwum Państwowego.
13. Rejestr zaświadczeń o zawartych ślubach w kościołach gminy Skarżysko – Kam.
14. Rejestr aktów stanu cywilnego przekazywanych i przesyłanych do Biur Ewidencji Ludności.
15. Rejestr protokołów oświadczeń o uznanie dziecka.
16. Rejestr oświadczeń o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego.
17. Rejestr zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Udostępnienie danych osobowych zawartych w wymienionych rejestrach, a dotyczące aktów stanu cywilnego, podlega szczególnej ochronie prawnej określoej w art. 25, 79, 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami) oraz w § 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rejestry o charakterze niejawnym :

1. Dzienniki ewidencji wykonywanych dokumentów.
2. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i teczek ewidencyjnych.
3. Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
4. Plan świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizcji lub wybuchu wojny.
5. Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
6. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego.
7. Rejestry przedpoborowych.


Straż Miejska
Rejestr spraw o wykroczenia.

Rejestr częściowo do wglądu – udostępnienie informacji następuje na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego.
Podstawa prawna: - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

Wydział Spraw Obywatelskich

Rejestry jawne :

1. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.
2. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego.
3. Rejestr osób ubiegających się o najem lokalu niepełnowartościowego lub pomieszczenia do adaptacji na cele mieszkalne.
4. Rejestr osób ubiegających się o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
5. Rejestr złożonych do realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję osób z zajmowanego mieszkania.
6. Rejestr wydawanych skierowań do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny, socjalny lub zamienny.
7. Rejestr wydawanych skierowań do zawarcia umowy najmu z tytułu uregulowania stosunku najmu po śmierci głównego najemcy.
8. Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny wydanych na czas określony.
9. Rejestr lokali zwolnionych przez dotychczasowego najemcę.
10. Ewidencja podmiotów działalności gospodarczej.
12. Rejestr wydanych licencji na taksówki osobowe.


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Rejestr gruntów gminnych - jako zasób gruntów gminnych.
2. Rejestr sprzedanych mieszkań.
3. Rejestr użytkowników wieczystych znajdujących na gruncie gminy.
4. Rejestr umów cywilno – prawnych na dzierżawę gruntu gminy.

Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Rejestry niejawne ( obwieszczenie marszałka Sejmu RP z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 )

1. Rejestr wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy.
2. Rejestr decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
4. Rejestr informacji o terenie.
5. Rejestr postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości.
6. Rejestr wniosków do sporządzonych miejscowych planów.
7. Rejestr uwag do sporządzonych miejscowych planów.

Rejestry jawne :

1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Rejestr opracowań, planów, informacji dot. stanu środowiska.
3.. Rejestr wniosków dot. wycinki drzew i krzewów.
4. Rejestr decyzji dot. wycinki drzew i krzewów.
5. Rejestr decyzji dot. administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, bądź zniszczenia terenów zieleni.
6. Rejestr wniosków dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Rejestr organizacji pozarządowych,
2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.