A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46

  Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  Skarżysko-Kamienna, dnia 15.12.2010r.

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:
  „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.”

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
  w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.
  Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
  Pozostałe warunki reguluje umowa stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  Załączniki do ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.umskarzysko.bip.doc.pl (menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: zapytanie poza ustawą PZP).
  Rozliczenie będzie prowadzone w PLN. Zakres robót dostosowany będzie do posiadanych środków finansowych. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

  2. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2010r.

  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  - sprawy merytoryczne: Aldona Swinka - tel. (41) 25-23-713,
  - sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek - tel. (41) 25-23-388.

  4. Termin związania ofertą:
  7 dni od terminu składania ofert.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  5. Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.
  5.1. Kwestie formalne:
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności
  w formie pisemnej.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw
  i obowiązków majątkowych wykonawcy.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.
  7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e.
  5.2. Zawartość oferty:
  Kompletna oferta musi zawierać:
  • Formularz Oferty
  5.3. Opakowanie oferty:
  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
  • Opakowanie musi zostać opatrzone:
  a) Adresem Zamawiającego:
  Zarząd Zasobów Komunalnych,
  ul. B. Prusa 3a,
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  b) napisem:
  „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46 – OFERTA”

  c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

  d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego ogłoszenia.

  6. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:
  do dnia 20.12.2010r. do godz. 9:45


  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
  (w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna – I piętro - pokój nr 14:
  w dniu 20.12.2010r. o godz. 10:30

  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


  8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „najniższa cena”

  9. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Dyrektor Zarządu zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  mgr Jacek Jeżyk

  =========================
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Skarżysko-Kamienna, dnia 20.12.2010r.

  wg. rozdzielnika

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z póz. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na zadanie pod nazwą: „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.”
  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena brutto
  1. MAX-BUD Przemysław Gawron,
  ul. Powstańców warszawy 18/71,
  26-110 Skarżysko-Kamienna, 20.12.2010 3470,01zł

  2. Firma remontowo-Budowlana „VERO”
  Szymon Głębicki,
  ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów,
  faks: 15-86-13-155 20.12.2010 odrzucona
  3. Zakład Usług Budowlanych „WIKŁO”
  Marcin Wikło,
  ul. Organizacji Orła Białego 25,
  26-110 Skarżysko-Kamienna, 20.12.2010 2568,00zł
  4. EXPOL-BIS Sp. Jawna
  Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak,
  ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysk-Kamienna
  Faks: 41-25-24-165 20.12.2010 3894,80zł
  5. Zakład IRB Stanisław Jarocha
  ul. Powstańców Warszawy 2/26
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  Faks: 41-25-21-258 20.12.2010 3751,62zł
  6. Zakład Remontowo-Budowlany
  Mariusz Sobczyk,
  ul. Sosnowa 24,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  Faks: 41-25-22-250 20.12.2010 3586,78 zł

  Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej ofert. Oferta nr 2 została odrzucona, ponieważ Wykonawca zastosował nieprawidłowa stawkę VAT.
  Z pozostałych nieodrzuconych pięciu ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3.
  Jednocześnie Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Marcina Wikło celem podpisania umowy w dniu 21.12.2010r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.
  Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. Daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (41)25-23-500.  Otrzymują:

  1. MAX-BUD Przemysław Gawron, ul. Powstańców warszawy 18/71, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  2. Firma remontowo-Budowlana „VERO” Szymon Głębicki, ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów,
  3. Zakład Usług Budowlanych „WIKŁO” Marcin Wikło, ul. Organizacji Orła Białego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  4. EXPOL-BIS Sp. Jawna Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysk-Kamienna,
  5. Zakład IRB Stanisław Jarocha, ul. Powstańców Warszawy 2/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  6. Zakład Remontowo-Budowlany Mariusz Sobczyk,ul. Sosnowa 24, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  7. a/a.

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  mgr Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2010-12-15 1430
  Data upublicznienia: 2010-12-15
  Art. czytany: 2519 razy

  » załącznik nr 1 - oferta - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - przedmiar robót - rozmiar: 334336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 82432 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna