Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46

2010-12-15 1430
Art. czytany: 2755 razy

Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Skarżysko-Kamienna, dnia 15.12.2010r.

Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:
„Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.”

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.
Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki reguluje umowa stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Załączniki do ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.umskarzysko.bip.doc.pl (menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: zapytanie poza ustawą PZP).
Rozliczenie będzie prowadzone w PLN. Zakres robót dostosowany będzie do posiadanych środków finansowych. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2010r.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
- sprawy merytoryczne: Aldona Swinka - tel. (41) 25-23-713,
- sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek - tel. (41) 25-23-388.

4. Termin związania ofertą:
7 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.
5.1. Kwestie formalne:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wykonawcy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.
7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e.
5.2. Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
• Formularz Oferty
5.3. Opakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
• Opakowanie musi zostać opatrzone:
a) Adresem Zamawiającego:
Zarząd Zasobów Komunalnych,
ul. B. Prusa 3a,
26-110 Skarżysko – Kamienna
b) napisem:
„Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46 – OFERTA”

c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego ogłoszenia.

6. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 20.12.2010r. do godz. 9:45


Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
(w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna – I piętro - pokój nr 14:
w dniu 20.12.2010r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „najniższa cena”

9. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dyrektor Zarządu zasobów Komunalnych
w Skarżysku-Kamiennej
mgr Jacek Jeżyk

=========================
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Skarżysko-Kamienna, dnia 20.12.2010r.

wg. rozdzielnika

Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z póz. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na zadanie pod nazwą: „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r. przy ul. Piłsudskiego 46.”
Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena brutto
1. MAX-BUD Przemysław Gawron,
ul. Powstańców warszawy 18/71,
26-110 Skarżysko-Kamienna, 20.12.2010 3470,01zł

2. Firma remontowo-Budowlana „VERO”
Szymon Głębicki,
ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów,
faks: 15-86-13-155 20.12.2010 odrzucona
3. Zakład Usług Budowlanych „WIKŁO”
Marcin Wikło,
ul. Organizacji Orła Białego 25,
26-110 Skarżysko-Kamienna, 20.12.2010 2568,00zł
4. EXPOL-BIS Sp. Jawna
Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak,
ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysk-Kamienna
Faks: 41-25-24-165 20.12.2010 3894,80zł
5. Zakład IRB Stanisław Jarocha
ul. Powstańców Warszawy 2/26
26-110 Skarżysko-Kamienna,
Faks: 41-25-21-258 20.12.2010 3751,62zł
6. Zakład Remontowo-Budowlany
Mariusz Sobczyk,
ul. Sosnowa 24,
26-110 Skarżysko-Kamienna,
Faks: 41-25-22-250 20.12.2010 3586,78 zł

Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej ofert. Oferta nr 2 została odrzucona, ponieważ Wykonawca zastosował nieprawidłowa stawkę VAT.
Z pozostałych nieodrzuconych pięciu ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3.
Jednocześnie Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Marcina Wikło celem podpisania umowy w dniu 21.12.2010r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.
Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. Daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (41)25-23-500.Otrzymują:

1. MAX-BUD Przemysław Gawron, ul. Powstańców warszawy 18/71, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
2. Firma remontowo-Budowlana „VERO” Szymon Głębicki, ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów,
3. Zakład Usług Budowlanych „WIKŁO” Marcin Wikło, ul. Organizacji Orła Białego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
4. EXPOL-BIS Sp. Jawna Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysk-Kamienna,
5. Zakład IRB Stanisław Jarocha, ul. Powstańców Warszawy 2/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
6. Zakład Remontowo-Budowlany Mariusz Sobczyk,ul. Sosnowa 24, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
7. a/a.

Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
w Skarżysku-Kamiennej
mgr Jacek Jeżyk
(podpis na oryginale)