A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • Całoroczne utrzymanie czystości i porządku ... targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kam. w 2011r.

  Skarżysko-Kamienna: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku
  Numer ogłoszenia: 333412 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej , ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2524900, faks 41 2523500.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku z podziałem na dwa okresy: I część okres od 01.11.2010 roku do 31.12.2010 roku i II część całość okresu od 01.01.2011roku do 31.12.2011roku. Szczegółowy opis powierzchni terenów przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący załącznik nr 3 do umowy..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w wysokości: 4 000,00PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 8520 0007 2002 2002 7171 0004 Bank Spółdzielczy Suchedniów Oddział w Skarżysku-Kamiennej z dopiskiem: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie: 1) kopia potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej w dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe, potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści dokumentu wadialnego (wadium w formie niepieniężnej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Możliwość spieniężenia dokumentu wadialnego winna być możliwa bez odwołania, bez warunku niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dokument wadialny nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Dokument wadialny winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto - każda z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta zostały wykonane należycie-list referencyjny (załącznik nr 8 do SIWZ);

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. dysponują co najmniej jednym środkiem transportu służącym do odwozu odpadów i nieczystości, co najmniej dwoma urządzeniami mechanicznymi do odśnieżania oraz 11 pojemnikami o pow. 1,1 m3 (załącznik nr 9 do SIWZ).

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca okaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy jest możliwa w niżej wymienionym zakresie: 1. ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2. zmiany zakresu rzeczowego robót, 3. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany, 4. osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl; menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kmaienna - I piętro - pokój nr 15 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  mgr Jacek Jeżyk

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 333412-2010 z dnia 2010-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku...
  Termin składania ofert: 2010-10-22

  --------------------------------------------------------------------------------


  Numer ogłoszenia: 341014 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333412 - 2010 data 15.10.2010 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2524900, fax. 41 2523500.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2..
  W ogłoszeniu jest: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  W ogłoszeniu powinno być: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  ================================
  Skarżysko-Kamienna, dnia 22.10.2010r.
  Według rozdzielnika

  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zadanie pod nazwą:
  „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie targowisk miejskich wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku.”


  UZASADNIENIE
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty.
  Na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.


  Otrzymują:
  1. EXPOL-BIS Sp. Jawna, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  2. „TRANS”, ul. Kościuszki 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  3. a/a.

  Z up. DYREKTORA
  z-ca Dyrektora
  Renata Świątczak


  Data wprowadzenia: 2010-10-15 1448
  Data upublicznienia: 2010-10-15
  Art. czytany: 1203 razy

  » załącznik nr 10 - oświad. art. 22. - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 11 - oświad. art. 24 - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 12 - protokół wprowadzenia - rozmiar: 69632 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 13 - Uchwała RM - rozmiar: 184320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - warunki przetargowe - rozmiar: 217088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 -oferta - rozmiar: 77312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - przedmiot zamówienia - rozmiar: 124928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - wykaz terenów - rozmiar: 1399808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - formularz cenowy - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - wzór umowy - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 7 - protokół kontroli i odbioru robót - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 8 -wykaz usług - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 9 - wykaz sprzętu - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna