A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Statut zakładu i rola Rady Społecznej': 1
Statut zakładu i rola Rady Społecznej

I. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej został uchwalony przez Radę Społeczną zakładu w dniu 9.03.1999 roku i zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą Nr 3/29/99 z dnia 24.03.1999 roku. Statut określa nazwę, siedzibę i działalność zakładu, zadania i strukturę organizacyjną zakładu, oraz sposób zarządzania zakładem.
II. Odpowiedzialność za zarządzanie zakładem ponosi dyrektor zakładu. Kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązał Zarząd Miasta na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Jest przełożonym wszystkich pracowników. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1. Przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej zakładu projektów statutu lub jego zmian,
2. Regulaminu porządkowego i jego zmian,
3. Programu rozwoju zakładu,
4. Corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju,
5. Planów rzeczowo-finansowych dot. działalności zakładu,
6. Opracowanie corocznego planu finansowego i inwestycyjnego i bieżący nadzór nad wykonaniem zadań statutowych.
W jego kompetencji leży też dokonywanie ocen działalności zakładu, (w tym dla potrzeb Rady Społecznej), zatrudnianie, ocena pracy, zwalnianie i ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie zakładu.
III. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta oraz organem doradczym dyrektora zakładu. Rada Miasta powołuje i odwołuje Radę Społeczną zakładu oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1. Przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi zakładu nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu.
2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miasta.
4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.
5. Dokonywanie okresowych analiz i skarg oraz wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w imieniu którego Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
7. Uchwalanie statutu i zmian w statucie.


Data wprowadzenia: 2003-07-02 2055
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5888 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Chojnacka
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna