(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Konkurs ofert
 • OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

  OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

  dla organizacji pozarządowych o otwartym naborze na Partnera
  w celu wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna utworzenia i prowadzenia
  spółdzielni socjalnej

  Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna
  wykonując Uchwałę Nr LIII/64/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej
  ogłasza otwarty nabór na Partnera działającego w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej w celu utworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej

  I. Cel partnerstwa:
  Celem partnerstwa będzie aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz utworzenie podmiotu ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnej, działającej w obszarze usług komunalnych.
  II. Zakres tematyczny:
  Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie w nowo utworzonej spółdzielni socjalnej.
  III. Zakres działań przewidziany dla Partnera:
  Współpraca w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania spółdzielnią socjalną w ramach Partnerstwa.
  Partner wraz z Gminą Skarżysko-Kamienna uczestniczyć będzie w:
  - tworzeniu wniosku o dofinansowanie,
  - promocji zadania,
  - zawodowej reintegracji osób bezrobotnych,
  - społecznej reintegracji osób bezrobotnych,
  - dokumentowaniu działań przypisanych Partnerowi.

  IV. Wymagania wobec Partnera:
  1. Posiada statut organizacji pozarządowej „non profit”.
  2. Organizacja pozarządowa jest zarejestrowana od co najmniej 12 miesięcy.
  3. Prowadzi działalność statutową w obszarze problematyki społeczno – ekonomicznej.
  4. Posiada siedzibę na terenie Polski.
  5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
  V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnera:
  1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.
  2. Przedstawienie znajomości problemów osób bezrobotnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
  3. Przedstawienie propozycji celów i zadań w ramach partnerstwa z Gminą Skarżysko-Kamienna.
  4. Informację na temat wkładu własnego Partnera w realizację zadania (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  5. Informację na temat doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji zadań o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy zadanie partnerskie).
  6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok budżetowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, sprawozdanie za okres – od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
  7. Aktualny statut organizacji pozarządowej.
  8. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.
  9. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego.
  10. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
  VI. Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:
  1. Znajomość problemów osób bezrobotnych.
  2. Zgodność proponowanych działań i celów zawartych w ofercie potencjalnego Partnera z celem Partnerstwa.
  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego utworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej z Gminą Skarżysko-Kamienna.
  na adres:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
  w terminie do 29.08.2014 r.
  2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  - złożenia po terminie,
  - wycofania przez oferenta.
  3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
  VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  1. Negocjowania warunków realizacji zadania.
  2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
  3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
  4. Zmiany szczegółowego zakresu działań przewidzianych dla Partnera zadania, z chwilą jego dofinansowania.
  IX. Decyzję w sprawie wyboru Partnera podejmie Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję Oceniającą.
  X. Ostateczną decyzję w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej osób prawnych i nadania statutu podejmie Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej.


  Data wprowadzenia: 2014-08-05 1004
  Data upublicznienia: 2014-08-05
  Art. czytany: 3939 razy

  » Zarządzenie - rozmiar: 240478 bajtów
  Typ pliku: application/x-unknown
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Borej
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna