A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2014r.

  przetarg nieograniczony

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  : www.umskarzysko.bip.doc.pl; menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2014r
  Numer ogłoszenia: 16395 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej , ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2524900, faks 41 2523500.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2014r.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej i elektrycznej, usuwanie awarii oraz odnawianie lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlania w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2014r. - szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 3 do SIWZ, a wykaz budynków i budowli objętych usługą przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.70.00.00-2.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie konserwacji (budowlanej i instalacyjnej) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00zł brutto - każda z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana lub wykonywana jest należycie (załącznik nr 6 do SIWZ).
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. posiada co najmniej: - jeden samochód osobowo-dostawczy, - elektronarzędzia: wiertarka- 1szt., wyrzynarka- 1szt., szlifierka kątowa-1 szt., - zgrzewarka- 1 szt., - spawarka- 1 szt., - mierniki pomiarowe elektryczne, gazowe (załącznik nr 7 do SIWZ)
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) osobami zdolnymi do wykonania poszczególnych zakresów robót np. elektrycznych, dekarskich, gazowych, zduńskich itp. oraz do kierowania tymi robotami, tj. osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie nadzoru budowlanego i instalacyjnego - co najmniej jedna osoba (załącznik nr 8 do SIWZ). b) przedłoży oświadczenie, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia w zakresie kierowania (załącznik nr 8 do SIWZ). c) posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. a) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000,00zł. na okres wykonania przedmiotowego zadania.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Oferta
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  w przypadku: - konieczności wprowadzenia takich zmian, które wyniknęły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; - wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; - danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany; - zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.umskarzysko.bip.doc.pl; menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko..
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - pokój nr 15- Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna..
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Jacek Jeżyk
  Dyrektor ZZK
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2014-01-24 2218
  Data upublicznienia: 2014-01-24
  Art. czytany: 912 razy

  » SIWZ - rozmiar: 77312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 10 - protokół pilnego zlecenia - rozmiar: bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 10 - protokół pilnego zlecenia - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 11 - protokół odbioru końcowego - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 12 - miesięczne zestawienie kosztorysów - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 13 - oświadczenie art. 22 Pzp - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 14 - oświadczenie art. 24 ust.1 Pzp - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 15 - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 16 - oświadczenie dla wspólnych art. 22 Pzp - rozmiar: 86016 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 17 - oświadczenie dla wspólnych art. 24 Pzp - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 18 - oświadczenie art. 26 ust. 2 pkt 5 Pzp - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » zał nr 1 - warunki przetargowe - rozmiar: 225280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 2 - druk oferty - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 3 - przedmiot zamówienia - rozmiar: 77312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 4 - wykaz budynków i budowli - rozmiar: 112128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 5 - formularz cenowy - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 6 - wykaz usług - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 7 - wykaz sprzętu - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 8 - wykaz osób - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 9 - wzór umowy - rozmiar: 106496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna