A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2013
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej

  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 158116 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie roboty budowlanej w skład której wchodzi:oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą akrylową z wykorzystaniem kulek szklanych) sposobem mechanicznym: linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, krawędziowe, na przejściach dla pieszych, strzałki, znaki poprzeczne, uzupełniające, symbole, inne elementy drobne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masą termoplastyczna z wykorzystaniem kulek szklanych),bezinwazyjne usuwanie oznakowania cienkowarstwowego śrutownicą.bezinwazyjne usuwanie oznakowania grubowarstwowego za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem (waterblasting). Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz, przedmiarze robót zał. Nr 9 oraz SSTWiORB zał. Nr 8 do siwz. Kosztorys ofertowy stanowi zał. nr 10 do SIWZ..
  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 50 % - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto minimum 30.000,00 zł. każda polegające na wykonaniu oznakowania poziomego dróg z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentu-dowodu potwierdzającego, że robota budowlana została wykonana należycie . Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający uzna taką , którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złozonego Wykazu robót budowlanych zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy wykonywanku robót budowlanych w zakresie kierowania i nadzorowania robót w specjalności drogowej oraz złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Wykazu osób oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień zgodnie ze wzorem - załącznik nr 7.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 11 do SIWZ.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz oraz kosztorys ofertowy - wg. wzoru określonego w zał. Nr 10 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (Wykonawca/każdy podmiot musi złożyć jeden z poniższych dokumentów): lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz. Wymagana forma dokumentów - oryginał Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów.Wymagana forma dokumentu - oryginał pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na ich wiedzy i doświadczeniu przy wykonywaniu zamówienia; osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Wzór zał. Nr 11 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał Zgodnie z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013.231 z dnia 19 lutego 2013 r.) - W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, noże przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : a) co do terminu i wynagrodzenia: - zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; - wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce mogące spowodować zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; b) w przypadku zmian: - ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT; - danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy , - dotyczących osób wymienionych w §13 niniejszej umowy; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie ( odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu. 3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok. nr 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta parter pok. nr 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2013-04-22 1132
  Data upublicznienia: 2013-04-22
  Art. czytany: 1076 razy

  » zał. 1 - rozmiar: 1028036 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 10 - rozmiar: 112852 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 11 - rozmiar: 363958 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 2 - rozmiar: 181505 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 3 - rozmiar: 440962 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 4 - rozmiar: 296402 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 5 - rozmiar: 174849 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 6 - rozmiar: 445679 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 7 - rozmiar: 418156 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 8 - rozmiar: 182658 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. 9 - rozmiar: 112669 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna