A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2013
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Świadczenie usług odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013r

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 40133-2013 z dnia 2013-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej ...
  Termin składania ofert: 2013-03-27

  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2013 r
  Numer ogłoszenia: 54275 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40133 - 2013r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2013 r.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. Zamawiający przewiduje odłowienie 90 szt. bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. 1. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 1.Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 2.Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej lub Straży Miejskiej. 3.W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu usługi. 4.Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu dwudziestu czterech godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. Wykonanie usługi winno być przeprowadzone w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych. 5.W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca pobytu. 6.Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej musi odbywać się w sposób humanitarny. 7.Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu a.dmuchaw siatek chwytaków angielskich, b.rękawic ochronnych. 8.Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 9.Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami). 10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 11.Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 12.Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym Gmina Skarżysko - Kamienna ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem będzie decydował lekarz weterynarii. 13.Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji kastracji zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 14.Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 15.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna być dołączona do zlecenia interwencji (załącznik nr 4 do umowy). Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje 1.objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna, 2.zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 3.utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 4.systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 5.przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 6.przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 7.zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według obowiązujących norm 8.zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 9.podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 10.poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie oświadczeń adopcyjnych 11.zamieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy fotografii dostarczonego zwierzęcia 12.prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 13.informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji i upadku zwierzęcia 14.wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 15.Zwierzęta po upływie 6 miesięcy tracą status zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna a Wykonawca przejmuje nad nim prawa opiekuńcze i właścicielskie. Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych podmiotów lub osób trzecich. Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki przez okres 6300 dób bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  BAROS HOTEL DLA PSÓW, ul. Berezów 76c, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109714,50 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 143910,00

  Oferta z najniższą ceną: 143910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143910,00

  Waluta: PLN.

  Data wprowadzenia: 2013-04-11 0859
  Data upublicznienia: 2013-04-11
  Art. czytany: 1163 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna