A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • Protokół Nr 6/ 2012 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

  Protokół Nr 6/2012
  Protokół Nr 6/ 2012

  z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju
  gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

  Odbytego w dniu 16.04.2012r


  Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Jarosław Tarasiński .
  Lista osób biorących udział w posiedzeniu komisji w załączeniu.


  Porządek posiedzenia:
  1/ Rozpatrzenie projektów uchwał.


  Zaproponowany porządek posiedzenia członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie.

  Streszczenie posiedzenia :
  Adn. 1
  1) zmiany Uchwały Nr XVIII/6/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2012. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty : jednogłośnie

  2) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus .
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty: za przyjęciem głosowało 2 osoby , przeciw 0, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

  3) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Przedstawiony projekt uchwały przewodniczący komisji poddał pod głosowanie: za przyjęciem głosowało 2 osoby ,przeciw 0 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu.


  4) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  W wyniku przeprowadzonego glosowania projekt uchwały został przyjęty ; 2 głosami za , przeciw 1 , 2 głosy wstrzymujące.

  5) w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2012 roku. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Omówiony projekt uchwały został poddany głosowaniu : przyjęto jednogłośnie.

  6) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Skarżyska-Kamiennej. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Przewodniczący komisji przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie : przyjęto jednogłośnie.

  7) ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak .
  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – zauważyła , że w uzasadnieniu do projektu uchwały wg niej jest błąd odnośnie zapisu: „ Za rok 2010 Spółka wydatkowała o 230,8 tys. zł więcej na koszty paliwa niż w 2009 r, wykonując porównywalną ilość wozokilometrów. Natomiast w okresie 10 miesięcy bieżącego roku wydatkowano o 150, 7 tys. zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.”
  Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak – odpowiedział ,że na sesję zostanie przygotowana autopoprawka do tego projektu uchwały.
  Przedstawiony projekt uchwały został poddany glosowaniu : za przyjęciem głosowało 0 osób, przeciw 4 osoby , 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa. Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Powyższy projekt uchwały został przyjęty : 5 głosami

  9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Projekt uchwały przewodniczący komisji poddał pod głosowanie: 5 głosami.

  10) nadania imienia Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej. Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus .
  W wyniku przeprowadzonego glosowania projekt uchwały wraz z autopoprawką został przyjęty jednogłośnie.
  11) zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.iX 2010r. w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko – Kamienna. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Przewodniczący komisji projekt uchwały poddał pod głosowanie : 4 osoby głosowały za przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  12) zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Radny Rady Miasta Mieczysław Sadza - uważa ,że nawet najgorsza sytuacja finansowa gminy nie powinna wpłynąć na sport młodzieży szkolnej. Poinformował, że jest temu projektowi przeciwny.
  Radny Rady Miasta Jarosław Tarasiński – poinformował, że jest przeciwny temu projektowi uchwały nie powinno się ograniczać sportu młodzieży.

  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty: za przyjęciem glosowało 3 osoby , przeciw 2.

  Pakiet projektów uchwał związany z oświatą przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Pan Grzegorz Małkus odczytał do wiadomości członków komisji notatkę sporządzoną ze spotkania przewodniczącego Rady Miasta , Przewodniczącego Komisji Oświaty ze związkami zawodowymi, pismo wystosowane do związków oraz zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi.

  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – poinformowała ,że będzie głosować za tymi projektami uchwał i żałuje , że rada nie przyjęła uchwały w sprawie skargi gminy na kuratora oświaty.

  13) w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty ; za 3 osoby , przeciw 1 osoba , 1 osoba wstrzymała się od głosu.
  14) w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty :za 3 osoby , przeciw 1 osoba, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  15) w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały został przyjęty : za 3 osoby , przeciw 1 osoba, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  16) w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały został przyjęty : za 3 osoby , przeciw 1 osoba, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus – poinformował ,że na sesji Prezydent Miasta zgłosi wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ; złożenia przez gminę skargi na kuratora oświaty ponieważ upłynął 30 dniowy okres wniesienia tej skargi do sądu.

  Protokół sporządziła : Przewodniczący Komisji
  Bożena Figarska Jarosław Tarasiński


  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1504
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 992 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna