A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • P R O T O K Ó Ł Nr 10/ 2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Protokół Nr 10/2011

  P R O T O K Ó Ł Nr 10/ 2011


  Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Odbytego w dniu 30.08. 2011r

  Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Bodo.
  Lista osób biorących udział w posiedzeniu komisji w załączeniu.


  Porządek posiedzenia:

  1.Rozpatrzenie projektów uchwał.
  2.Sprawy różne.

  Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie


  Streszczenie posiedzenia :

  Adn. 1

  1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  Przewodniczący Komisji przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie :
  Przyjęto 4 głosami.

  2/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024.Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 4 głosami.
  3/utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
  Powyższy projekt uchwały został przyjęty 4 głosami.

  4/ zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty 4 głosami.

  5/ zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 4 głosami.

  6/ zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Rejów. Projekt uchwały przedstawił Jan Janiec Sekretarz Miasta.
  Przewodniczący komisji przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie – przyjęto 4 głosami.

  7/ powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek, Dolna Kamienna II, Rejów. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
  Przedstawiony projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty 4 głosami.

  8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  gruntowych zabudowanych stacjami transformatorowymi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  W wyniku przeprowadzonego głosowani projekt uchwały został przyjęty 4 głosami za.
  9/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Metalowców i ul. Klonowej. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Przewodniczący komisji przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie :
  Za przyjęciem głosowało 4 osoby.

  10/ sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Radny Rady Miasta Przemysław Bieniek

  11/ nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości lokalowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sportowej. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 4 głosami.

  12/uchwalenie Regulaminu cmentarza i upoważnienia dla Prezydenta. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.

  Członkowie komisji zgłosili wniosek aby w §5.2. posiadał następujące brzmienie „ uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzu w godzinach otwarcia cmentarza”. Dalszą część punktu 2 komisja proponuje wykreślić.
  Przewodniczący komisji powyższy wniosek poddał pod glosowanie :
  Przyjęto 4 głosami.
  Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.
  Przyjęto 4 głosami.

  13/ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
  prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna. Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Publicznych Wiesława Ziomek.
  Do przedstawionego projektu uchwały członkowie komisji zgłosili wniosek , aby w § 4.1.wykreślić słowo „jednomiesięcznych „ wpisać „ dwumiesięcznych”, oraz po słowach w § 2 wpisać „po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w trybie natychmiastowym”.
  Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem komisji
  Przyjęto 4 głosami.

  14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010r. Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.
  W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 4 głosami.

  15/upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie 2011/2012 z tytułu realizacji umowy dot. sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum ” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010r. Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.
  Przedstawiony projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty 4 głosami.

  16/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – poinformowała , że podczas głosowania wstrzyma się od głosu ponieważ czeka na wpracowane wnioski komisji Ładu Przestrzennego odnośnie projektu uchwały.
  Przewodniczący Komisji powyższy projekt uchwały poddał pod głosowanie :
  Za przyjęciem głosowało 2 osoby , 2 osoby wstrzymały się od głosu.

  Na tym protokół zakończono
  Protokół sporządziła Bożena Figarska Przewodniczący Komisji

  Mariusz Bodo  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1351
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 575 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna