A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • P R O T O K Ó Ł Nr 5/ 2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Protokół Nr 5/2011

  P R O T O K Ó Ł Nr 5/ 2011


  Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Odbytego w dniu 18.05. 2011r

  Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Bodo.
  Lista osób biorących udział w posiedzeniu komisji w załączeniu.


  Porządek posiedzenia:
  1.Rozpatrzenie projektów uchwał.
  2.Sprawy różne.

  Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie


  Streszczenie posiedzenia :

  Adn. 1

  1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.

  Przedstawiony projekt uchwały przewodniczący komisji poddał pod głosowanie : przyjęto 5 głosami.

  2/zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego organizatorem jest Gmina Skarżysko-Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus – poinformował ,że jest w planie sprzedanie apteki w przychodni Nr 2 pomieszczeń apteki obecnemu dzierżawcy. Natomiast na piętrze jest pomysł na zrobienie hospicjum.
  Przewodniczący Komisji Mariusz Bodo – poinformował , że na jednym z posiedzeń członkowie komisji byli w budynku przychodni nr 2 i mają propozycję , aby po sprzedaniu pomieszczeń apteki przyszły właściciel zrobił sobie osobne wejście.
  Komisja zauważyła , że jest tam bardzo wąski korytarz i przy wspólnym wejściu dla przychodni i apteki matki z małymi dziećmi nie będą mogły zostawiać wózków.

  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 5 głosami.

  3/ zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skarżysko-Kamienna, za okres sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.


  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały – przyjęto 5 głosami.

  4/ przekazania przez Gminę Skarżysko-Kamienna do realizacji przez Powiat Skarżyski zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego. Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus poinformował ,że będzie propozycja Prezydenta Miasta o zdjęcie powyższego projektu uchwały z porządku obrad sesji. Nadmienił ,że w tej sprawie będzie pismo Pana Starosty o wycofanie w/w projektu uchwały. W związku z powyższym projekt uchwały nie był głosowany na posiedzeniu komisji.

  5/ wprowadzenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna. Projekt uchwały przedstawiła Wiesława Witkowska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 5 głosami.

  6/ zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Wiesława Witkowska. Poinformowała o ewentualnych kosztach budowy schroniska na przykładzie innych miast.
  Przedstawiła koszty wyłapywania i przetrzymywania zwierząt , oraz koszty wykonanych usług przez gabinet weterynaryjny za rok ubiegły oraz plan na rok 2011.

  Przewodniczący komisji powyższy projekt uchwały poddał pod głosowanie – przyjęto 5 głosami.

  7/ zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego nr 9. Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Anna Knyszyńska.
  Omówiony projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty 5 głosami.
  8/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej ( p. Graba)
  Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dąbrowski.

  Przewodniczący Komisji projekt uchwały poddał pod głosowanie : przyjęto 5 głosami.

  9/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej (p. Spadło).
  Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dąbrowski.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 5 głosami.

  10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
  Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Ewa Stachowicz.
  Projekt uchwały Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie :
  Przyjęto 5 głosami.

  11/ upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie 2011/2012 z tytułu realizacji umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Ewa Stachowicz.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały przyjęto 5 głosami.
  12/ zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Asfaltowej. Projekt uchwały omówiła Anna Knyszyńska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
  Powyższy projekt uchwały został poddany glosowaniu : przyjęto 5 głosami.

  13/ nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów położonych w rejonie ulic: Reja, Krakowskiej, Kilińskiego, Wojska Polskiego- w poczet gminnego zasobu nieruchomości. Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Anna Knyszyńska.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 5 głosami.
  14/ zmiany uchwały nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kam z dnia 23 września 2010r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko – Kamienna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Grzmil.

  Projekt uchwały w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 5 głosami.

  15/ oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych murowanymi garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych. Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Anna Knyszyńska.
  Projekt uchwały został przyjęty 5 głosami.
  Adn.2
  Marzanna Łasek Radna Rady Miasta- poinformowała ,że w okolicach bloku przy ul. Powstańców Warszawy od tyłu sklepu jest działka należąca do gminy na której zrobiło się zbiorowisko dziwnych osób, natomiast na drodze koło sklepu Lewiatan należałoby wysypać żwir ponieważ po deszczach wyrobiły się duże koleiny. Następną sprawą którą zgłoska radna jest brak drogi dojazdowej do bloku przy ul. Orkana . Uważa , że droga taka powinna być ze względu na dojazd karetki czy straży pożarnej.
  Zastępca Prezydenta Miasta – odpowiedział ,że mieszkańcy są właścicielami działki pod blokiem, natomiast prezydent wystąpił o przekazanie działki, Natomiast na resztę zgłoszonych uwag przez radną przyjmuję do wiadomości i postara się zaradzić powyższym problemom.
  Mariusz Bodo Radny Rady Miasta – zapytał o sytuację lekarza z przychodni Nr 3 Krzysztofa Gwarka ?
  Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział iż lekarz ten pracuje jest prowadzone postępowanie , było to działanie poza zakładem pracy.
  Adolf Walkowiak Radny Rady Miasta – poinformował ,że na plantach został dobudowana szopa z różnych materiałów i obiekt ten brzydko wygląda.
  Zastępca Prezydenta Miasta poinformował ,że zna sprawę , ale po uzyskaniu dokładnych informacji odpowiedzi udzieli na następnym posiedzeniu komisji.


  Na tym protokół zakończono
  Protokół sporządziła Bożena Figarska Przewodniczący Komisji

  Mariusz Bodo  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1346
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 622 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna