A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • Protokół Nr 5/2012 z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

  Protokół Nr 5/2012

  Protokół Nr 5/2012
  z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

  odbytego dnia 17.04.2012

  Posiedzenie prowadził Leszek Golik – Przewodniczący Komisji.
  W posiedzeniu udział wzięli:
  - członkowie Komisji wg listy obecności,
  - zaproszeni goście wg listy obecności.

  Porządek posiedzenia

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  2. Sprawy różne.
  Streszczenie posiedzenia

  Ad.1.

  1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
  Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji zapytał, czy uchwałę nie podejmujemy pochopnie, skoro jest pozytywna opinia odnośnie deficytu.
  p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta poinformował, że po rozmowach w regionalnej Izbie Obrachunkowej uznali, że należy dokonać cięć w budżecie miasta, aby nie przekroczyć 60% progu. Zaznaczył, że rozmowy traktują bardzo poważnie.
  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji zapytał, czy w drugiej połowie roku będą mogli ponownie emitować obligacje.
  p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta zaznaczył, że nie ma takiej możliwości. Podkreślił, że muszą pozyskać środki na MKS i ZZK. Poinformował, że są ważne zadania inwestycyjne, na których ograniczyli środki.
  p. Tomasz Sekuła radny Rady Miasta poinformował, że na Komisji Oświaty szczegółowo analizowali cięcia budżetowe. Uważa, że należy rozważyć dofinansowanie dla powiatu, które wynosi 50:50. Dofinansowując powiat ograniczamy zadania gminne.

  p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta stwierdził, że taka dyskusja powinna się odbyć. Poinformował, że gmina dofinansuje zadania w ulicy Kopernika, ul. Słonecznej. Prezydent zaznaczył, że gmina dofinansuje zadania powiatu, natomiast powiat nie dokłada środków finansowych do zadań gminy.
  p. Rafał Lewandowski radny Rady Miasta zapytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała poprzednie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta poinformował, że gmina nie otrzymała żadnej pisemnej informacji odnośnie uchwał.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.


  2/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030.
  Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.


  3/ emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  4/ zmiany Uchwały Nr XVIII/6/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2012.

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.


  5/ nadania imienia Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej,
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  6/ zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.iX 2010r. w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko – Kamienna

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.
  p. Tomasz Sekuła radny Rady Miasta poinformował, że związki zawodowe wstępnie zaakceptowały projekt uchwały. Radny Sekuła uważa, że należy dokonać analizy wymiar godzin nauczycieli.
  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji poinformował, że w uzasadnieniu jest zapis „ważnym interesem gminy”
  p. Grzegorz Małkus Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest to pakiet uchwał, który dotyczy racjonalizacji wydatków.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami przy 2 głosach wstrzymujących.

  7/ zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna.
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.
  p. Tomasz Sekuła radny Rady Miasta zapytał, czy nie należy wpisać uchyla się § 3 i treść uchwały.
  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  8/ w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej.

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.


  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji zapytał, czy Przewodnicząca Związku przedstawiła swoje zdanie czy ogółu. Stwierdził, że na sesji Przewodnicząca wyraziła zdanie przeciw łączeniu placówek.
  p. Grzegorz Małkus Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że pani Nowak przedstawiła stanowisko związku.
  p. Tomasz Sekuła radny Rady Miasta poinformował, że odbyto spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych z którego sporządzono notatkę. Stwierdził, że przedstawiciele związków mają na względzie młodych nauczycieli z 10 letnim stażem pracy, którzy mogą utrzymać stanowiska kosztem nauczycieli mogących odejść na emeryturę.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących  9/ w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących  10/ w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących


  11/ w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 3 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących


  złożenia skargi na opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 i Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.
  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus poinformował, że projekt uchwały będzie zdjęty z porządku obrad ponieważ nie został dotrzymany termin odwołania.

  12/ w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2012 roku.
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.


  13/ założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Skarżyska-Kamiennej
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.

  14/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa
  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.


  15/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich.

  Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.


  Na tym protokół zakończono

  Przewodniczący Komisji
  Leszek Golik


  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1333
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 523 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna