A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

  Protokół Nr 13/2011

  Protokół Nr 13/2011
  z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

  odbytego dnia 22.11. 2011

  Posiedzenie prowadził Leszek Golik – Przewodniczący Komisji.
  W posiedzeniu udział wzięli:
  - członkowie Komisji wg listy obecności,
  - zaproszeni goście wg listy obecności.

  Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  Streszczenie posiedzenia

  Ad.1.

  1/ oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych murowanymi garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych,

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.

  2/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Orlej

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami.

  3/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza i ul. Konarskiego

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji zapytał, czy była wycena działki.

  p. Stanisław Grzesiak Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie było wyceny działki.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.

  4/ zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 3 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących.


  5/ sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji zapytał, co się zmieniło od ostatniej sesji.


  p. Stanisław Grzesiak Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że najlepszym wyjściem jest sprzedaż nieruchomości. Stwierdził, że brak jest pomysłu na zagospodarowanie terenu. Zaznaczył, że niepodjęcie uchwały nadal wstrzymuje procedurę.

  p. Tomasz Sekuła radny Rady Miasta zapytał, czy są osoby zainteresowane kupnem nieruchomości.

  p. Stanisław Grzesiak Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest zainteresowanie kupnem budynku.

  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji stwierdził, że od ostatniej sesji nie padło zapytanie do firm, banków.

  p. Paweł Krupa radny Rady Miasta uważa, że skoro gminę stać było na wybudowanie lodowiska, to można wydać 2 miliony na remont budynku.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 3 głosami, przy 2 głosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym.

  6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ¼ części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie Gminy Łączna,
  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  7/ ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna,
  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  8/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.

  9/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

  Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak.
  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.

  10/ Regulaminu cmentarza i upoważnienia dla Prezydenta
  Projekt uchwały przedstawiła Renata Świątczak Zastępca Dyrektora ZZK.
  p. Rafał Lewandowski radny Rady Miasta zapytał, co się zmieniło w treści uchwały od ostatniej sesji.
  p. Renata Świątczak Zastępca Dyrektora ZZK poinformowała, że zmieniły się dwa zapisy – wnioski z komisji. Zmianie uległy zapisy, słowo „zwłoki” zostało zastąpione słowem „zmarłych” Również zmianie ulgł zapis dotyczący godzin otwarcia cmentarza.
  p. Ewa Latos radca prawny poinformowała, że § 4 ustawy o gospodarce komunalnej mówi, że zadanie może być scedowane na Prezydenta. Podkreśliła, że subdelegacja uchroni przed cenami sztywnymi. Zaznaczyła, że są sytuacje sporadyczne, gdzie będzie zachodziła konieczność zmiany ceny. Poinformowała, że Prezydent odpowiada przed Regionalna Izbą Obrachunkową w zakresie gospodarowania środkami gminy.
  Komisja projekt uchwały przyjęła 3 głosami, przy 2 glosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym.

  11/ uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy.
  Projekt uchwały przedstawiła Renata Świątczak Zastępca Dyrektora ZZK.
  p. Rafał Lewandowski radny Rady Miasta zapytał, czy samochody dostawcze również będą uiszczać opłatę za parking.
  p. Renata Świątczak Zastępca Dyrektora ZZK poinformowała, że osoby handlujące będą posiadały identyfikatory.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 3 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących.  12/ emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.

  p. Leszek Golik Przewodniczący Komisji stwierdził, że gmina popada w coraz większe zadłużenie.

  p. Magdalena Grzmil Skarbnik Miasta poinformowała, że Rada Miasta w uchwale budżetowej dała przyzwolenie Prezydentowi na zaciągnięcie kredytu.

  p. Rafał Lewandowski radny Rady Miasta stwierdził, że koszt obligacji jest większy. Uważa, że nie powinniśmy powiększać długu.

  p. Magdalena Grzmil Skarbnik Miasta poinformowała, że emisja obligacji będzie korzystna ponieważ pokryje spłatę zaciągniętych kredytów. Skarbnik Miasta podkreśliła, że spłata odsetek będzie niższa.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 1 głosie przeciw, 1 głosie wstrzymującym.

  13/ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok,

  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących.

  14/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2011 – 2024,

  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 4 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących.

  15/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 6 głosami.
  16/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

  Komisja projekt uchwały przyjęła 5 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.

  Na tym protokół zakończono
  Protokółowała: Dorota Kruczyk

  Przewodniczący Komisji
  Leszek Golik


  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1324
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna