(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Obwieszczenia
 • obwieszczenie o wyłożeniu planu 'Ośrodek Rekreacyjny Bzin'

  obwieszczenie o wyłożeniu planu 'Ośrodek Rekreacyjny Bzin'


  O G Ł O S Z E N I E
  PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
  o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” położonego na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej

  Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i w związku z art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/16/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006r.
  z a w i a d a m i a m
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu.
  Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 02.07.2012r. do 02.08.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój nr 79 w godz. od 9.00 – 14.00.
  Plan obejmuje obszar położony wzdłuż rzeki Kamiennej, ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Krakowską, Tartaczną, rzeką Kamionką, M.Reja, Kilińskiego, granicami południowymi miasta wzdłuż rzeki Kamiennej, terenem leśnym do ul. Sosnowej, dalej ul. Sosnową do ul. Wojska Polskiego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.08.2010r.
  o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, sala nr 5, parter.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
  Uwagi do projektu miejscowego planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej:
  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  na adres: URZĄD MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18,
  poczta@um.skarzysko.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2012r.
  Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.


  Data wprowadzenia: 2012-06-18 0916
  Data upublicznienia: 2012-06-18
  Art. czytany: 2343 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Chmielewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna