A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie, odśnieżanie i wywożenie odpadów na terenach targowisk miejskich ...... w okresie XI-XII 2010r.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 22.10.2010r.

  Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:
  „Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie, odśnieżanie i wywożenie odpadów na terenach targowisk miejskich administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w okresie XI-XII 2010r.”


  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie, odśnieżanie i wywożenie odpadów z targowisk miejskich administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.11.2010roku do 31.12.2010roku.
  Załączniki do ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.umskarzysko.bip.doc.pl (menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: zapytanie poza ustawą PZP).
  Rozliczenie będzie prowadzone w PLN. Zakres robót dostosowany będzie do posiadanych środków finansowych. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z:
  - ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
  ze zm.);
  - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);
  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r.
  Nr 129, poz. 902 ze zm.);
  - uchwały Rady Miasta Nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
  Wykonawca poniesie opłaty za korzystanie ze środowiska – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.01.2001r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 ). W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów lub w inne miejsce – zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowe obowiązki wykonania usługi spoczywające na Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia podane zostały w projekcie umowy.
  Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  Określony zakres robót Wykonawca realizuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
  w załącznik nr 4 do ogłoszenia, gdzie został przedstawiony przedmiot zamówienia wraz z harmonogramem prac.

  2. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania zamówienia: do 01.11.2010 do 31.12.2010r.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
  W szczególności Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  W celu potwierdzenia spełnienie tych warunków od Wykonawców wymaga się, aby wykazali, że:
  a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
  1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 8 do ogłoszenia.
  Wymagana forma dokumentu – oryginał
  b) Wykazu (wypełniony załącznik nr 10 do ogłoszenia) w którym Wykonawca wskaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. dysponują co najmniej jednym środkiem transportu służącym do odwozu odpadów i nieczystości, co najmniej dwoma urządzeniami mechanicznymi do odśnieżania oraz 15 pojemnikami o pow. 1,1 m3.
  Wymagana forma dokumentu (wykazu, zobowiązania) – oryginał
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty mogą być składane łącznie.
  c) Posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. b) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
  d) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert.
  e) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 9 do ogłoszenia,

  Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Pzp - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. – Wymagana forma dokumentu – oryginał.

  3.2 . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu:
  Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”,
  o których mowa w pkt. 4. W razie braku w/w dokumentów Zamawiający wzywa oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający wyklucza z postępowania oferenta, który pomimo uprzedniego wezwania nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.
  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.
  1 ustawy Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.


  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  4.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 4.2.
  4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz
  z ofertą wykonania (załącznik nr 1 do ogłoszenia) lub ofertą samodzielnie
  sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w na podstawie kalkulacji dokonanej w oparciu o formularz ofertowy (cenowy) – załącznik nr 2 do ogłoszenia Wykonawca składa:
  4.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 8 do ogłoszenia,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał
  4.2.2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 9 do ogłoszenia,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał

  4.2.3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert.

  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4.2.4. Wykazu (wypełniony załącznik nr 10 do ogłoszenia) w którym Wykonawca wskaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. dysponują co najmniej jednym środkiem transportu służącym do odwozu odpadów i nieczystości, co najmniej dwoma urządzeniami mechanicznymi do odśnieżania oraz 15 pojemnikami o pow. 1,1 m3.

  Wymagana forma dokumentu (wykazu, zobowiązania) – oryginał
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty mogą być składane łącznie.
  4.2.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. a) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

  Wymagana forma wykazu – oryginał.

  4.2.6. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

  4.2.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami
  i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 25-23-500 lub drogą elektroniczną na adres: zzk@zzk.internetdsl.pl
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie.
  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  - sprawy merytoryczne: Stanisław Czubak- tel. (41) 25-29-801
  - sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek - tel. (41) 25-23-388.


  6. Termin związania ofertą:

  7 dni od terminu składania ofert.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  7. Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.

  7.1. Kwestie formalne:
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności
  w formie pisemnej.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw
  i obowiązków majątkowych wykonawcy.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.
  7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e.

  7.2. Zawartość oferty:
  Kompletna oferta musi zawierać:
  • Formularz Oferty,
  • Dokumenty przedstawione w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia,
  • Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

  7.3. Opakowanie oferty:

  7.3.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
  i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
  i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
  • Opakowanie musi zostać opatrzone:
  a) Adresem Zamawiającego:
  Zarząd Zasobów Komunalnych,
  ul. B. Prusa 3a,
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  b) napisem:
  „Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie, odśnieżanie i wywożenie odpadów na terenach targowisk miejskich administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w okresie XI-XII 2010r.- OFERTA”.
  Nie otwierać przed 10.00 dnia 26.10.2010r.

  c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

  d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego ogłoszenia.

  8. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:
  do dnia 26.10.2010r. do godz. 9:45


  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
  (w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.

  9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna – I piętro - pokój nr 14:
  w dniu 26.10.2010r. o godz. 10:00

  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


  10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  1. Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „najniższa cena”.
  2. W razie braku dokumentów stanowiących załączniki do oferty Zamawiający wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem odrzucenia oferty obarczonej brakami formalnymi.


  11. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Z up. DYREKTORA
  z-ca Dyrektora
  Renata Świątczak

  ================================
  Skarżysko-Kamienna, dnia 26.10.2010r.

  wg. rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z póz. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na: „utrzymanie czystości
  i porządku poprzez sprzątanie, odśnieżanie i wywożenie odpadów na terenach targowisk miejskich administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w okresie XI-XII 2010r.” wpłynęły następujące oferty:
  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena
  1. EXPOL-BIS Sp. J. W. Pawliszak,
  A. Pawliszak,
  ul. Wioślarska 1,
  26-110 Skarżysko-Kamienna 26.10.2010 40 670,21 zł
  brutto
  2. TRANS L. Krupa, K. Jakubowski,
  ul. Kościuszki 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna 26.10.2010 51047,87 zł
  brutto

  Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich ofert i wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1.

  Jednocześnie Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Krzysztofa Zarzyckiego celem podpisania umowy w dniu 27-10-2010r. do siedziby Zamawiającego, pok. nr 15.  Otrzymują:

  1. EXPOL-BIS Sp. J. W. Pawliszak, A. Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  2. TRANS L. Krupa, K. Jakubowski, ul. Kościuszki 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  3. a/a.

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  mgr Jacek Jeżyk


  Data wprowadzenia: 2010-10-22 1503
  Data upublicznienia: 2010-10-22
  Art. czytany: 1083 razy

  » załacznik nr 10 - wykaz sprzętu - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik nr 1 - oferta - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - formularz cenowy - rozmiar: 96256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - wykaz terenów - rozmiar: 964608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - przedmiot zamówienia - rozmiar: 100864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - wzór umowy - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - protokół kontroli i odbioru robót - rozmiar: 75264 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 7 - protokół wprowadzenia - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 8 - oświad. art. 22. - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 9 - oświad. art. 24 - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna