A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Remont ogrodzenia przy ul. Sokolej 38 – Szkoła – na działce nr 3/2 od strony ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 05.08.2010r.
  Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:
  „Remont ogrodzenia przy ul. Sokolej 38 – Szkoła – na działce nr 3/2 od strony
  ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej”.


  1. Przedmiot zamówienia:

  1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia przy ul. Sokolej 38 – Szkoła –
  na działce nr 3/2 od strony ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

  Zakres rzeczowy robót został określony w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
  Załączniki do ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.umskarzysko.bip.doc.pl (menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: zapytanie poza ustawą PZP). Natomiast dokumentacja rysunkowa dostępna będzie do wglądu w siedzibie jednostki tj. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, I – piętro pokój nr 5.
  Rozliczenie będzie prowadzone w PLN. Zakres robót dostosowany będzie do posiadanych środków finansowych. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  1.2. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z:
  - ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.06.156.1118,
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie (Dz.U.02.75.690),
  - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
  kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych
  obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563),
  - ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r.
  Nr 129, poz. 902 ze zm. )
  Wykonawca robót zobowiązany jest do:
  - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz
  zabezpieczenia terenu, na którym wykonywane będą prace.
  - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
  pracy,
  - zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie szkoły.
  - prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,
  - usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci
  oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania
  go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru.

  2. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2010r.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
  W szczególności Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  W celu potwierdzenia spełnienie tych warunków od Wykonawców wymaga się, aby wykazali, że:
  a) wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25000,00 zł brutto każda oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) (załącznik nr 7 do ogłoszenia);
  b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń dla kierowników robót budowlanych, zaświadczenie
  o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych oraz pracownikiem posiadającym uprawnienia wykonawcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 70, poz. 1217) (załącznik nr 8 do ogłoszenia);
  c) Posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. b) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
  3.2 . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu:
  Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”,
  o których mowa w pkt. 4. W razie braku w/w dokumentów Zamawiający wzywa oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający wyklucza z postępowania oferenta, który pomimo uprzedniego wezwania nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.
  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.
  1 ustawy Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.


  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  4.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 4.2.
  4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz
  z ofertą wykonania (załącznik nr 1 do ogłoszenia) lub ofertą samodzielnie
  sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem oraz kosztorysem
  ofertowym Wykonawca składa:
  4.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 5 do ogłoszenia,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał
  4.2.2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 6 do ogłoszenia,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał
  4.2.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY W/WDOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

  4.2.4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda załączenia do oferty:
  a) Wykazu (wypełniony załącznik nr 7 do ogłoszenia) potwierdzającego wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
  o wartości nie mniejszej niż 25000,00zł. brutto każda oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje).

  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  b) Referencje
  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  c) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert.

  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4.2.5. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
  a) wykazu osób poprzez wypełnienie załącznika nr 8 do ogłoszenia lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń dla kierowników robót budowlanych, zaświadczenie o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych oraz pracownikiem posiadającym uprawnienia wykonawcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 70, poz. 1217) i złoży odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

  Wymagana forma wykazu – oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie tj. Uprawnienia zawodowe: oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty mogą być składane łącznie.

  b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. a) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

  Wymagana forma wykazu – oryginał.

  c) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

  d) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

  Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu Cywilnego.

  e) Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami
  i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 25-23-500 lub drogą elektroniczną na adres: zzk@zzk.internetdsl.pl
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie.
  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  - sprawy merytoryczne: Aldona Swinka - tel. (41) 25-23-713,
  - sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek - tel. (41) 25-23-388.


  6. Termin związania ofertą:

  7 dni od terminu składania ofert.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  7. Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.

  7.1. Kwestie formalne:
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności
  w formie pisemnej.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw
  i obowiązków majątkowych wykonawcy.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.
  7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e.

  7.2. Zawartość oferty:
  Kompletna oferta musi zawierać:
  • Formularz Oferty,
  • Dokumenty przedstawione w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia,
  • Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

  7.3. Opakowanie oferty:

  7.3.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
  i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
  i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
  • Opakowanie musi zostać opatrzone:
  a) Adresem Zamawiającego:
  Zarząd Zasobów Komunalnych,
  ul. B. Prusa 3a,
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  b) napisem:
  „Remont ogrodzenia przy ul. Sokolej 38 – Szkoła – na działce nr 3/2 od
  strony ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej”.
  c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
  d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego ogłoszenia.

  8. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:
  do dnia 11.08.2010r. do godz. 9:45


  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
  (w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.

  9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna – I piętro - pokój nr 14:
  w dniu 11.08.2010r. o godz. 10:00

  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  1. Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „najniższa cena”.
  2. W razie braku dokumentów stanowiących załączniki do oferty Zamawiający wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem odrzucenia oferty obarczonej brakami formalnymi.

  11. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  Jacek Jeżyk

  =========================

  Skarżysko-Kamienna, dnia 11.08.2010r.
  wg. rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z póz. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na: „remont ogrodzenia przy ul. Sokolej 38 – Szkoła – na działce nr 3/2 od strony ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej”.
  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena
  1. Zakład IRB Stanisław Jarocha
  ul. Powstańców Warszawy 2/26
  26-110 Skarżysko-Kamienna 11.08.2010 33380,85zł
  brutto

  Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej oferty. Oferta spełnia wszystkie warunki, w związku z tym Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Stanisława Jarochę celem podpisania umowy w dniu 12.08.2010r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.
  Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. Daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (41)25-23-500.


  Otrzymują:
  1. Zakład IRB Stanisław Jarocha, ul. Powstańców Warszawy 2/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  2. a/a.

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  Jacek Jeżyk


  Data wprowadzenia: 2010-08-05 1349
  Data upublicznienia: 2010-08-05
  Art. czytany: 1194 razy

  » załacznik nr 4 - wzór umowy - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik nr 7 - wykaz robót - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik nr 8 - wykaz osób - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 -oferta - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - opis techniczny - rozmiar: 283136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - przedmiar robót - rozmiar: 1528832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - oświad. art. 22. - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - oświad. art. 24 - rozmiar: 86016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna