A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum)
 • PRZETARGI (archiwum)
 • Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła

  Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła

  Skarżysko-Kamienna: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2532074, faks 41 2532074.
  •Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/admin/admin.php?dz=4&id=34026
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został określony jako - DUŻY i do takiego wariantu należy dostosowywać poszczególne elementy. Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw - ponad 500m2 . 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1.Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem map do celów projektowych. 2.Opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu rozmieszczenia urządzeń zabawowych, bezpiecznej nawierzchni, nawierzchni ścieżek i roślinności oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Do projektu muszą być dołączone rysunki lub zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia wraz z podanymi wymiarami. 3.Wygrodzenie placu zabaw wzdłuż granic placu zabaw, elementami metalowymi : - słupki wraz ze stopami fundamentowymi, - segment metalowy ocynkowany i lakierowany -z siatki metalowej, ażurowej, zgrzewanej w kolorze zielonym- wysokości 1,5 mb, - wejście furtką dwuskrzydłową o szerokości 1,5 m -skrzydło główne o szerokości 1,00m)-. 4.Budowę, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. 5.Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa urządzenia zabawowego oraz nawierzchni ścieżek. 6.Sporządzenie regulaminu placu zabaw i jego montaż na konstrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania robót dotyczących zarówno etapu projektowania jak również wykonania robót budowlanych oraz prac związanych z nasadzeniami, jest wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia. W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót. 4.3. Urządzenia zabawowe wskazane przez Zamawiającego: 1.Zestaw ze zjeżdżalnią - Rys. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 2.Huśtawka podwójna - Rys. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. 3.Lokomotywa na sprężynach- Rys. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. 4.Wagonik na sprężynach - Rys. nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia. 5.Wagonik na sprężynach - Rys. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia. 6.Huśtawka wagowa - Rys. nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia. 7.Przeskoki - Rys. nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia. 8.Slalom - Rys. nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia. 9.Belka do przewrotów - Rys. nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia. 10.Równoważnia - Rys. nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia. 11.Schemat rozmieszczenia urządzeń - Rysunek Nr 11 - Opis przedmiotu zamówienia. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą wskazywać opisane powyżej funkcje, a gabarytowo muszą zostać dostosowane do przedziału wiekowego 6-12 lat. Bezpieczna strefa użytkowania dla każdego elementu zostanie określona przez Wykonawcę w opracowanym projekcie, i nie może być mniejsza niż wynikająca ze wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia wytycznych. Oprócz elementów skazanych powyżej, na terenie przeznaczonym na plac zabaw należy umieścić dodatkowo: 1.ławka z oparciem o wymiarach min. dł.1,5 x szer.0,4 x wys.1,0 m. - 2 szt. 2.ławka bez oparcia o wymiarach min. dł.1,5 x szer. 0,4 x wys. 0,6 m. - 2 szt. 3.kosze na śmieci -z wyciąganym wkładem- - 2 szt. 4.tablica informacyjna z regulaminem - szt. 1 (Wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: -Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego -RADOSNA SZKOŁA- Zamawiający wymaga aby elementy wyposażenia placu zabaw, zaprojektowane zostały w konwencji -naturalnej- z materiałów drewnianych -okrąglaki, bale-, lin sizalowych, lub łańcuchów i drążków metalowych, zakonserwowanych i zaimpregnowanych odpowiednimi farbami i preparatami do konserwacji drewna zapewniającymi ochronę urządzeń przez okres co najmniej trzech lat -drewno impregnowane ciśnieniowo-. Elementy ze stali o wysokiej odporności na rozciąganie zabezpieczone powłoką galwaniczną i polakierowane metoda proszkową. Wszystkie elementy wykończeniowe zastosowane do wykonania wyposażenia placu zabaw winny być wykonane z materiałów lekkich, odpornych i zachowujących kolorystykę w trudnych warunkach atmosferycznych. Urządzenia dla zapewnienia stabilności powinny być kotwione w gruncie poprzez betonowanie. W przypadku kontaktu z ziemią należy stosować: 1. stosowanie gatunku drewna o dostatecznej odporności naturalnej zgodnie z klasami 1 i 2 klasyfikacji naturalnej odporności normy EN 350-2:1994. 2. gdy drewno znajduje się ponad ziemią na metalowej stopie, 3. stosowanie drewna poddanego impregnacji ciśnieniowej zgodnie z normą EN 351-1:1995 i zgodnie z 4 klasą zagrożenia EN 335-2. 4.4.Podstawowymi, dominującymi kolorami powinny być - pomarańcz i niebieski. Proponowane do wyposażenia placu elementy gotowe jak również robione na zamówienie powinny posiadać stosowne certyfikaty zgodności z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wszelkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 -wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa-. Nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych, realizowane winny być zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 -nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki-, piankowa - kolor pomarańczowy - paleta barw PANTONE 152 C; RAL; 2011 Tieforange - ułożona z kształtek, tworzących nieregularne układy powierzchni jako bezpieczna nawierzchnia, określona w odniesieniu do -dużego- placu zabaw w ilości ok. 240,0 m2 , typu tartan lub inna syntetyczna - rozwijalna, zgodna z wymogami normy- kolor niebieski - paleta barw PANTONE; 540 C; RAL, 5003 Saphirblau - ułożona w postaci wijącej się łagodnymi łukami ścieżki, jako nawierzchnia ścieżek - ok. 50,0 m2 . Ilość zieleni określona w ilości ok. 210,0 m2 . Wszystkie urządzenia mają być zakotwione w gruncie zgodnie z normami w celu bezpiecznego użytkowania urządzeń. Norma PN-EN 1176-1 określa jednoznacznie sposób fundamentowania urządzeń zabawowych. Kształt fundamentu oraz głębokości ich umieszczania są ściśle określone. 4.5. Szczegółowe wytyczne dotyczące placów zabaw zostały określone w -Koncepcji idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych- określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które są załącznikiem Nr III - Opis przedmiotu zamówienia do niniejszych warunków przetargowych. Minimalny okres, na który Wykonawca udzieli gwarancji to pięć lat od daty odbioru końcowego. 4.6. W wartości oferty musi zostać uwzględniona cena nasadzeń nowej zieleni oraz wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostałej części placu zabaw na której nie zostanie ułożona nawierzchnia - bezpieczna- . Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw zielenią -trawa odporna na trudne warunki użytkowania-. 4.7. W związku z tym, że formą wynagrodzenia jest ryczałt, zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Cenę zawartą w ofercie zał. nr 1 należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa -ryczałtowa- brutto winna obejmować całość prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny -Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn. zm- w art 632 stanowi : § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zmówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 4.8. Nazwy własne producentów, materiałów i urządzeń podane w dokumentach będących dokumentacją przetargową podane są przykładowo. Powyższy zapis nie dotyczy zamiany materiału wskazanego w opisie urządzeń zabawowych, określonego jako materiały -naturalne- oraz innych wskazanych w obowiązujących wytycznych MEN. 4.9. Wykonawca musi na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzenia robót, na bieżąco usuwać niezbędne materiały i odpadki. Wykonawca jako posiadacz odpadów winien stosować się do zapisów ustawy Prawo Ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Po zakończeniu robót, teren powinien zostać doprowadzony do należytego stanu. 4.10. Prace na obiekcie będące przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w siwz oraz wzorem umowy. Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi zabezpieczyć teren prac i zapewnić niezbędny dozór oraz kierownictwo robót. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz przepisami BHP. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami, koszty oznakowania zostaną włączone w cenę oferty. 4.11. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe deklaracje producenta o zgodności z normami wyposażenia placu zabaw, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje kontroli obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenia o zgodności zamontowania urządzeń z instrukcją montażu oraz o nadawaniu się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.32.50.00-7.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  •Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  •Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  •III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  •III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  -W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki -w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie a. wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, której wartość wynosi co najmniej 100.000,00 zł. netto -bez podatku VAT-. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
  •III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  •III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  •III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  •III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  •wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  •III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : 1. co do terminu i wynagrodzenia: - ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego ; - odkrycie w gruncie przedmiotów nie możliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków , które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego; 2. co do terminu: - zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w tym zaistnienia klęski żywiołowej w tym huraganów, powodzi, trzęsień ziemi itp. 3. w przypadku zmian: - danych teleadresowych w przypadku ich zamiany, - wynagrodzenia w przypadku ustawowej stawki podatku VAT,
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/admin/admin.php?dz=4&id=34026 - w zakresie danego przetargu
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna - sekretariat.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 10:50, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Współfinansowany w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła...
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2010-06-23 1428
  Data upublicznienia: 2010-06-23
  Art. czytany: 1556 razy

  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 47700 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Michalska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna