A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2010 roku

  zamówienie poza ustawą PZP

  Skarżysko-Kamienna, dnia 25.01.2010r.

  Zapytanie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej ( załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia na :

  „ Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2010 roku”

  Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Wykonawcy proszeni są o składanie oddzielnych ofert na każde z niżej opisanych zadań:

  Zadanie nr 1: „ Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku - Kamiennej w obrębie Metalowiec oraz w Osiedlu Milica w 2010 roku ”

  Zadanie nr 2: „ Zimowe utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku- Kamiennej w 2010 r. ”


  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymania terenów administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Tereny objęte zadaniem nr 1 określone zostały w załączniku nr 6a do niniejszego ogłoszenia ( wykaz terenów wraz z mapkami) natomiast tereny objęte zadaniem nr 2 zostały określone w załączniku nr 6 b do niniejszego ogłoszenia.
  Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z:
  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm. );
  - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ),
  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ),
  - uchwały Rady Miasta Nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna.
  Wykonawca poniesie opłaty za korzystanie ze środowiska – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.01.2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1453 ). W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów lub w inne miejsce – zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowe obowiązki wykonania usługi spoczywające na Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia podane zostały w projekcie umowy.

  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)
  1.oczyszczenie powierzchni terenów
  2.zgarnianie śniegu i spryzmowanie śniegu
  3.likwidację śliskości, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego
  4. skuwanie oblodzeń
  5. posypywanie piachem
  6.wywożenie nadmiaru śniegu
  7. bieżące sprzątanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku- Kamiennej.
  8. usuwanie zanieczyszczeń w razie zaniku pokrywy śnieżnej- poziomowe sprzątanie
  Wykonawca realizując zadanie nr 2 dodatkowo jest zobowiązany do:
  1. usuwania śniegu ze stołów stoisk targowych
  2. bieżącego wywozu śniegu z placu.

  W ramach umowy Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi
  w następujący sposób:
  1.w akcji czynnej – do kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania piaskiem (lub piaskiem z solą) oraz usuwania na bieżąco z nawierzchni chodników o szerokości minimum 1,5 mb śniegu i błota pośniegowego tak, aby nie dopuścić do pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej poruszanie się pieszych a także do bieżącego sprzątania terenów objętych zamówieniem.
  2.w akcji biernej - do patrolowania stanu nawierzchni terenów i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie piaskiem lub piaskiem z solą. W ramach tej akcji Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie akcji czynnej warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy. Podczas trwania akcji biernej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie śniegu z dróg dojścia i z wejść na przejścia dla pieszych. Chodniki muszą być odśnieżone na całej długości. Dojście oraz wejście na przejście dla pieszych powinno być odśnieżone na całej szerokości przejścia (około 4 mb). Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania bieżącego utrzymania czystości na terenach objętych przedmiotowym zamówieniem.
  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto pozimowe sprzątanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku - Kamiennej.
  Pozimowe sprzątanie terenów polega na zebraniu z całej powierzchni utrzymywanych zimą terenów odpadów powstałych z materiałów uszorstniających używanych do zwalczania śliskości, a następnie ich unieszkodliwienie lub wykorzystanie gospodarcze. Wykonawca przystąpi do pozimowego sprzątania terenów po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zawieszeniu zimowego utrzymania. Usługa pozimowego sprzątania terenów winna być zrealizowana w ciągu 14 dni licząc od dnia zawieszenia akcji zimowego utrzymania.
  2. Termin wykonania zamówienia: ( zdanie nr 1 oraz zadanie nr 2)
  od 1 lutego 2010 roku do zakończenia sezonu zimowego.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)


  I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
  2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
  3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
  1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


  II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)
  Zamawiający dokona oceny spełnienia każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 4. W razie braku w/w dokumentów Zamawiający wzywa oferenta do ich uzupełnienia
  w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający wyklucza z postępowania oferenta, który pomimo uprzedniego wezwania nie uzupełnił dokumentów
  w wyznaczonym terminie.


  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)

  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą.
  Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 4.2.
  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz
  z ofertą / zał. Nr 2a lub 2b / lub ofertą samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikami oferent składa:

  1. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ogłoszeniu Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

  a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę .

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
  b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.3a lub nr.3b
  Wymagana forma dokumentu - oryginał.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
  ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

  2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda:
  a. wykazu co najmniej dwóch usług (wypełniony zał. Nr4 – druk wykazu prac lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze zimowego utrzymania terenów o wartości nie mniejszej niż 30.000 netto każda. Zamawiający wymaga ponadto załączenia dokumentów potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie ( np. referencje ).

  Wymagana forma dokumentu – oryginał. Pozostałe dokumenty : oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie.
  b. wypełniony zał. Nr 5 – druk wykazu osób /potencjał kadrowy/ lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników Wykonawcy realizujących zamówienie oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za nadzór na w/w pracownikami.
  Wymagana forma wykazu – oryginał.

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie.

  3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.


  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: (zadanie nr 1 oraz zdanie nr 2)
  1.) Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami
  i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 25-23-500.
  2.) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający zamieszcza na stronie internetowej , na której ukazało się ogłoszenie.
  3.) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

  Aldona Swinka–tel. 041-25-23-713


  6. Termin związania ofertą: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)
  7 dni od terminu składania ofert.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  7. Opis sposobu przygotowania ofert / forma oferty /: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)

  I. Kwestie formalne:

  1. Wykonawca składa jedną ofertę wraz z załącznikami na jedno zadanie, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  2. Jeden wykonawca może złożyć ofertę zarówno na zadanie nr 1 jak i zadanie nr 2.
  2. Ofertę na zadanie nr 1 należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2a do ogłoszenia, natomiast ofertę na zadanie nr 2 należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2b. Oferty winne być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia
  4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  6. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy .
  7. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e

  II. Opakowanie oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
  2. Opakowanie musi zostać opatrzone:
  a/ adresem Zamawiającego: Zarząd Zasobów Komunalnych ul. B.Prusa 3a;
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  b/ napisem:

  • „Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku- Kamiennej w obrębie Metalowiec oraz w Osiedlu Milica w 2010 roku” -
  w przypadku zadania nr 1

  • „ Zimowe utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZZK
  w Skarżysku- Kamiennej w 2010 roku” w przypadku zadania nr 2.


  c/ imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.
  8. d/ wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego ogłoszenia.

  8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)

  1. Oferty należy złożyć w Zarządzie Zasobów Komunalnych ul. B. Prusa 3a
  w Sekretariacie ( I piętro ) do dnia 28.01. 2010 r. do godz. 9: 45 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
  ( w tym również drogą pocztową ), nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego oraz zostaną bez ich otwarcia zwrócone oferentom.

  2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.01.2010 r. godz. 1000 w sali nr 14 .

  9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
  ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)

  Zamawiający przy wyborze oferty kieruje się kryterium „ najniższa cena”.

  W razie wystąpienia błędów w obliczeniu ceny bądź oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający poprawia ofertę w której wystąpiły w/w błędy.

  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty porównuje ceny netto.

  10. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania. ( zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej

  mgr Jacek Jeżyk


  Skarżysko- Kamienna, 28.01.2010 r.

  Znak: ZZK.ZP.- 341/ 425/2010


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej informuje o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia w trybie zapytania poza ustawą PZP na :

  „ Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2010 roku”

  Zamawiający swoją decyzję argumentuje faktem, iż najniższe ceny zaproponowane przez Wykonawców, w każdym z zadań przekraczają kwoty zarezerwowane w budżecie ZZK na ten cel.


  Dyrektor ZZK w Skarżysku- Kamiennej

  mgr Jacek Jeżyk
  ------------------------------------------
  Skarżysko- Kamienna, 28.01.2010 r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej informuje o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia w trybie zapytania poza ustawą PZP na :

  „ Zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej
  w 2010 roku”

  Zamawiający swoją decyzję argumentuje faktem, iż najniższe ceny zaproponowane przez Wykonawców, w każdym z zadań przekraczają kwoty zarezerwowane w budżecie ZZK na ten cel.

  Otrzymują:
  1.Expol Bis Sp. J, W.A Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26- 110 Skarżysko- Kamienna
  2.Trans, C. Jakubowski L. Krupa, Kościuszki 1; 26- 110 Skarżysko- Kamienna
  3.a/a

  Dyrektor ZZK w Skarżysku- Kamiennej
  mgr Jacek Jeżyk


  Data wprowadzenia: 2010-01-25 1621
  Data upublicznienia: 2010-01-25
  Art. czytany: 1033 razy

  » załącznik nr 1a - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1b - rozmiar: 52736 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 b - ciąg dalszy 2 - rozmiar: 4008406 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » zał. nr 2a - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2b - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3a - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3b - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6a- ciąg dalszy - rozmiar: 12675450 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » zał. nr 6b - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6b- ciąg dalszy - rozmiar: 46390920 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » zał. nr 6 a - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna