A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branży ogólnobudowlanej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZZK w Skarżysku- Kamiennej w 2010 r.

  Przetarg nr 6/2009

  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach : budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r.
  Numer ogłoszenia: 425110 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej , ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2524900, faks 0-41 2523500.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach : budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej i elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r. - szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ. Rozliczenie prowadzone będzie w PLN. Zakres robót dostosowany będzie do posiadanych środków finansowych. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 2. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z: - ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.06.156.1118 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U.02.75.69 - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563) - ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ), - uchwały Rady Miasta Nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.70.00.00-2.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w wysokości 3000 PLN. słownie: trzy tysiące złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 8520 0007 2002 2002 7171 0004 Bank Spółdzielczy Suchedniów Oddział w Skarżysku-Kamiennej z dopiskiem: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku -Kamiennej w 2010 r Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie: 1. kopia potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej w dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe, potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium 2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści dokumentu wadialnego (wadium w formie niepieniężnej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą , zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Możliwość spieniężenia dokumentu wadialnego winna być możliwa bez odwołania, bez warunku niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dokument wadialny nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Dokument wadialny winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. W szczególności Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez wykazanie, że : a wykonali , a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują co najmniej jedną usługę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze z zakresu konserwacji bieżącej obejmującej niżej wymienione branże łącznie: budowlaną, gazową, sanitarną i elektryczną z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł. brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; b dysponują osobami zdolnymi do wykonania poszczególnych zakresów robót np. elektrycznych, dekarskich, gazowych itp. oraz do kierowania tymi robotami , tj. osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww uprawnienia: - do nadzoru budowlanego w zakresie instalacyjnym- co najmniej jedna osoba. c wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania powierzonych prac, co najmniej : - jeden samochód osobowo-dostawczy, - elektronarzędzia: wiertarka- 1 szt., wyrzynarka- 1 szt., szlifierka kątowa- 1 szt., - zgrzewarka- 1 szt., - spawarka- 1 szt., - mierniki pomiarowe elektryczne, gazowe.
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2 . Wykonawca składa wypełnioną ofertę wykonania zał. Nr. 2 wraz z formularzem cenowym zał. Nr 9 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 8 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww.wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 do 9 Zamawiający żąda: c. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: d. wykazu (wypełniony zał. Nr 5 - druk wykazu prac lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem )potwierdzającego wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. tj. usłudze z zakresu konserwacji bieżącej obejmującej niżej wymienione branże łącznie: budowlaną, gazową, sanitarną i elektryczną z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł. brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; Wymagana forma dokumentu - oryginał. Pozostałe dokumenty: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. e. wypełniony zał. Nr 10 - druk wykazu osób potencjał kadrowy lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , tj. osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w zakresie instalacyjnym oraz złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww uprawnienia. Wykonawca w ww. Wykazie musi wskazać osobęy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz załączyć kserokopię ww wymaganych przez Zamawiającego uprawnień zawodowych. Wymagana forma wykazu - oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie tj. Uprawnienia zawodowe : oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. f. wykaz wg. Załącznika nr 6 będącego w dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego umożliwiającego wykonanie przedmiotowego zamówienia , co najmniej: - jeden samochód osobowo-dostawczy, - elektronarzędzia: wiertarka- 1 szt., wyrzynarka- 1 szt., szlifierka kątowa- 1 szt., - zgrzewarka- 1 szt., - spawarka- 1 szt., - mierniki pomiarowe elektryczne, gazowe Wymagana forma wykazu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6 . Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dowód wniesienia wadium Szczegółowe wymagania zostały określone w pkt.8- Wymagania dotyczące wadium.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZZK w Skarżysku - Kamiennej, ul. B . Prusa 3a, 26- 110 Skarżysko - Kamienna.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 09:45, miejsce: ZZK w Skarżysku-Kamiennej ul. B. Prusa 3 a pok . nr 15.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  Skarżysko – Kamienna 21.12.2009 r.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej, jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie PN. “Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2010 r” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro tj:
  - ofertę Nr 1: EXPOL-BIS Spółka Jawna, W.A Pawliszak, 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Wioślarska 1 - 15,02 PLN

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy była jedyną złożoną w postępowaniu, a tym samym zawierała najniższą cenę brutto , w związku czym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. najniższa cena brutto – 100 %.

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta:

  Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
  1 EXPOL-BIS Spółka Jawna, W.A Pawliszak, 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 cena brutto: 15,02 zł

  W wyniku oceny oferty na podstawie kryterium określonego w SIWZ Zamawiający przyznał Wykonawcy następująca liczę punktów:

  Numer oferty Liczba pkt. w kryterium
  Cena – 100 %
  1 100

  Termin podpisania umowy: 29.12.2009 r. siedziba Zamawiającego, pok. Nr.15
  Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj.25-23500.

  Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.


  Dyrektor ZZK w Skarżysku - Kamiennej

  mgr Jacek Jeżyk

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 425110-2009 z dnia 2009-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej i elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w...
  Termin składania ofert: 2009-12-18
  

  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach : budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r.
  Numer ogłoszenia: 444278 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 425110 - 2009r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2524900, faks 0-41 2523500.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach : budowlanej, gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej i elektrycznej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej w 2010 r. - szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.70.00.00-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 140186.92 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * EXPOL-BIS Spółka Jawna, W.A Pawliszak, Wioślarska 1, 26-110 Skarzysko- Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  * Cena wybranej oferty: 14.04
  * Oferta z najniższą ceną: 14.04 oferta z najwyższą ceną: 14.04
  * Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2009-12-10 1550
  Data upublicznienia: 2009-12-10
  Art. czytany: 1014 razy

  » zał. nr 10 do SIWZ - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 1- warunki przetargowe - rozmiar: 40428 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 do SIWZ - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 do SIWZ - rozmiar: 45568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 do SIWZ - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 do SIWZ - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 do SIWZ - rozmiar: 108032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 do SIWZ - rozmiar: 102400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 do SIWZ - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 9 do SIWZ - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna