A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego

  Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego

  Warszawa: Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego
  Numer ogłoszenia: 148558 - 2009; data zamieszczenia: 14.05.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Olimpiady Specjalne Polska , ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 621 84 18, faks 0-22 621 84 18.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olimpiadyspecjalne.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu osobowego podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, organizowanych w Kielcach w dniach 01-06.07.2009 r. na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 3 oraz istotne postanowienia umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0: wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą 60172000-4: wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą..
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0, 60.17.20.00-4.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 4.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp ) - oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków . 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy przed upływem terminu składania ofert nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie póżniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ( art. 26 ust. 3 Pzp ). 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. 7. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów , o których mowa w pkt. 6...
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2 ) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem Wykonawca składa: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, wydana na podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. ) Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . c. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 5 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska ul. Równoległa 23 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 09:45, miejsce: Świętokrzyski Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska ul. Równoległa 23 26-110 Skarżysko-Kamienna parter pokój kierownika WTZ sekretariat..
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  Data wprowadzenia: 2009-05-14 1207
  Data upublicznienia: 2009-05-14
  Art. czytany: 1094 razy

  » zał. 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 202240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 4 istotne postanowienia umowy - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 5 oświadczenie z art. 22 - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna