A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
WYDAWANIE /ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU OSOBOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ.

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Wydział Dróg i Transportu.

Wymagane dokumenty
1. prawidłowo wypełniony wniosek.
2.oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej
spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby
prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (Załącznik nr 1),
3.oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego krajowy transport drogowy w
zakresie przewozu osób taksówką (Załącznik nr 2),
4.w przypadku zamiaru zatrudnienia kierowców – oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze
zatrudnienia kierowców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu
osób taksówką (Załącznik nr 3),
5.kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
6.kserokopia dowodu rejestracyjnego z adnotacją o dopuszczeniu pojazdu do ruchu
drogowego jako taxi
7.w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument
stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (np. umowa użyczenia, leasingu, itp.),
8.kserokopia prawa jazdy
9.kserokopię badań lekarskich w tym badania psychologiczne potwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
10.dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.


Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Wydział Dróg i Transportu

Opłaty
Opłata stała od wydania licencji na transport osobowy taksówką:
• od 2 do 15 lat - 200 zł ( słownie dwieście złotych),
• od 15 do 30 lat - 250 zł ( słownie dwieście pięćdziesiąt złotych),
• od 30 do 50 lat - 300 zł ( słownie trzysta złotych ),
Opłata od zmiany w licencji:
• 10% opłaty za wydanie licencji

Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem załączników opłata skarbowa wynosi 5,00 zł od strony.

W/w opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta .


Termin załatwienia
30 dni.

Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi
brak

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze
zmianami )
- rozporządzenie z dnia 06 sierpnia 2013r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r.poz.1628 ze
zmianami)
- uchwała Nr X/52/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.05.2007 w sprawie
wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie m. Skarżyska-Kamiennej



Treść
Druki do pobrania:
1/ wniosek o udzielenie licencji na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką
1/ zawiadomienie o zawieszeniu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2/ zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Opracował
Barbara Nowosielska

Akceptował
Zygmunt Żebrowski

Zatwierdził
Zygmunt Żebrowski


Data wprowadzenia: 2015-04-16 1438
Data upublicznienia: 2015-04-16
Art. czytany: 560 razy

» Wniosek o udzielenie licencji na przewóz osób taksówką - rozmiar: 26635 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Zawiadomienie o zawieszeniu licencji - rozmiar: 15804 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Zrzeczenie się licencji - rozmiar: 17011 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jacek Gos
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00













GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30



Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019



Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATY



Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna