A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • “Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”PBW budowy ulic: Ptasiej

  “Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”PBW budowy ulic: Ptasiej

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  publikacja obowiązkowa x
  Usługi ¤X

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa, adresy i osoby upowa?nione do kontaktów
  Nazwa: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
  Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 , 26-110 Skarżysko-Kamienna
  Miejscowość:Skarzysko-Kamienna
  Kod pocztowy: 26-110
  Województwo:świętokrzyskie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Zawidczak Edyta
  Tel.: 041 2520108
  E-mail:edyta@um.skarzysko.pl
  Fax: 041 2520200
  Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
  Ogólny adres zamawiającego (URL):http://www.skarzysko.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów - X
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów - X
  I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności
  X Administracja samorządowa ieki zdrowotnej
  Ogólne usługi publiczne X
  Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających nie X
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  “Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”PBW budowy ulic: Ptasiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej, Gołębiej, Jaskółczej, Kruczej, Jastrzębiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Ptasiej, Skowronkowej i Słowikowej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Bilskiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach i przekładką kolidującego uzbrojenia””

  II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
  (Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
  (c) Usługi X
  Kategoria usług: nr 12
  Główne miejsce świadczenia usług : Skarżysko - Kamienna
  II.Ogłoszenie dotyczy
  III.Zamówienia publicznego X
  II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) nie dotyczy
  Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
  Maksymalna liczba 
  wykonawców planowanej umowy ramowej
  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
  Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: 
  Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):
  Wartość bez VAT: Waluta
  lub zakres: między a Waluta:
  Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):
  II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z:
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. / Dz.U. Nr 202 poz. 2072 / w sprawie szczegółowgo zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  - Rozporządzeniem z dnia 02 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. )
  - Rozporządzeniem z dnia 10 października 2000 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach ( Dz.U. Nr 90 , poz. 1006 z 2000 r. ),
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. ( Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ( w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
  Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia naszoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

  II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
  II.1.7) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

  Słownik główny
  Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
  Główny przedmiot
  74232000-4
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie X
  II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie X
  II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

  Całkowita wielkość lub zakres Przedmiotowe zamówienie Zamawiający realizuje jako część zamówienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowych. Wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp jako łączna wartość wszystkich części przekracza 60.000 euro ale nie przekracza 211.000 euro. Wartość ustalona dla części będącej przedmiotem tego postępowania nie przekracza 60.000 euro.

  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin Wymagany X

  Okres w miesiącach: lub dniach:
  opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej – w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
  wykonanie całości prac projektowych – w terminie 8 tygodni od daty otrzymania prawomocnej decyzji inwestycji celu publicznego.

  lub data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia (dd/mm/rrrr)
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) nie dotyczy
  III.2) Warunki Udziału
  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki :
  a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  b. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
  c. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzech usług w zakresie sporządzenia opracowań projektowych dot. budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł. brutto każde z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
  Uwaga:
  Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych usług będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości.
  - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
  a/ osobą posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie dróg,
  b/ osobą posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci kanalizacyjnych.
  W/w osoby na dzień składania ofert winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych / załączonych / do oferty przez Wykonawcę oświadczeń,wykazów i dokumentów . Wykonawca , który nie spełni w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (je?eli dotyczy):
  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (wypełniony załącznik nr 2 / druk oferty /- Wykonawca składa :
  a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dziaalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
  b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 4 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww.wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
  c. wypełniony zał. Nr 5- Druk wykazu prac / doświadczenie zawodowe / lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
  Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej trzech usług w zakresie sporządzenia opracowań projektowych dot. budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł. brutto każde oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie ( np. referencje ).
  Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonaych usług będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości.Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  e. wypełniony zał. Nr 6 - Druk wykazu osób /potencjał kadrowy / lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. tj. :
  .a/ osobą posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie dróg,
  b/ osobą posiadajcą uprawnienia projektowe w zakresie sieci kanalizacyjnych.Wykonawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają w/w wymagane uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / oraz zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym przynależność tych osób do w/w izby na dzień składania ofert,
  Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony X
  
  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
  Liczba wykonawców 
  lub minimalna liczba / maksymalna liczba 
  IV. 2) Kryteria OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
  Najniższa cena X
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna nie X
  Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona
  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Opłata (o ile dotyczy) Waluta:
  Warunki i sposób płatności:
  IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy


  IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
  Data: 28/11/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09 : 45

  IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty PL
  IV.3.5) Termin związania ofertą
  Do : // (dd/mm/rrrr)
  lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
  Data: 28/11/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10 : 00
  Miejsce : Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 pok. Nr 5
  SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ
  nie X
  Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

  VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)nie dotyczy  VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/11/2006 (dd/mm/rrrr)


  Data wprowadzenia: 2006-11-15 1440
  Data upublicznienia: 2006-11-15
  Art. czytany: 1917 razy

  » zał. 1 warunki przetargowe - rozmiar: 116736 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 wzór umowy - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.stardivision.writer
  » zał. 4 oświadczenie - rozmiar: 13085 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zał. 5 druk wykazu prac - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zał. nr 6 druk wykazu osób - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zał. Nr 7 SST - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna