(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 3
 • UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego

  Zakup i dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021

  UMOWA

  na wykonanie dostawy oleju opałowego zawarta w dniu ……………w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy:
  Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kam. NIP: 663-00-08-207
  i Odbiorcą: Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
  ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
  reprezentowanym przez:
  1. Dyrektora ZPO Nr 3 – P. Bogumiłę Sadza
  2. Głównego Księgowego – P. Joannę Błach
  a
  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
  1. ………………………………………………..
  2………………………………………………….

  w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:


  § 1
  1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu
  sukcesywnie, w miarę potrzeb, oleju opałowego lekkiego w ilości 35.000 l.
  2. Faktyczna ilość dostaw, które Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować, wynikać
  będzie z sukcesywnych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie
  obowiązywania umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia do
  wysokości ok. 30%.
  Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do
  Zamawiającego.

  § 2
  1.Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Zamawiającego określającą ilość oleju tzw. dostawa częściowa.
  Zamawiający określa mailem wielkość poszczególnych części zamówienia.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w ciągu …………od daty zamówienia. Dostawy winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. O dniu wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 1 dzień wcześniej.
  4. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za zgłaszanie telefonicznych dyspozycji i realizację zamówienia : ………………………………………….
  5. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia: …………………………………..

  § 3
  1. Dostarczanie przedmiotu umowy odbywa się transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Wyłączona jest możliwość występowania przez Wykonawcę z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi z tego tytułu.
  2. Dostawa oleju odbywać się będzie autocysterną posiadającą aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych i legalizacji Urzędu Miar instalacji przyrządu pomiarowego do paliw ciekłych
  3. Do każdej dostawy przedmiotu zamówienia zostanie dołączony atest dostarczonego oleju opałowego z wymaganymi parametrami.

  §4
  1. Zmawiający zobowiązuje się do zbadania przedmiotu dostawy na okoliczność zgodności z przedmiotem umowy, w ciągu 2 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Ewentualne badania przeprowadzone zostaną na próbkach paliwa
  2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, co do której Wykonawca ustosunkuje się w terminie 7 dni.
  3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

  §5
  1. Na dzień zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają :
  Wartość netto: [PLN]
  Słownie: [PLN]
  Należny podatek VAT stawka 23 % : [PLN]
  Słownie: [PLN]
  Wartość brutto: [PLN]
  Słownie: [PLN]

  2.Cena obejmuje sprzedaż oleju wraz z transportem i rozładunkiem – zawiera wszystkie składniki cenotwórcze dostawy oleju do placówki.
  3. Cena oleju opałowego będzie ulegać zmianie w wyniku zmiany ceny producenta potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień dostawy oraz ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
  4.Cena netto kalkulowana będzie w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej:
  X(zł/m3)
  Cn = ------------------ +/-n
  1000
  Gdzie:
  Cn - cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za 1 litr w temperaturze referencyjnej 150C
  X – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego stronie internetowej wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temperaturze refencyjnej 150C
  n – Oferowany upust w stosunku do ceny 1 litra oleju, określony przez Wykonawcę w ofercie wykonania : ………………………………….(zł/litr)
  §6
  1. Rozliczenia między stronami dokonywane będą po każdorazowej dostawie częściowej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą rozliczeń będzie faktura wystawiona na Nabywcę NIP: 663-00-08-207 na podstawie zrealizowanych zamówień, potwierdzonych czytelnym podpisem osoby uprawnionej.
  2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
  3. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

  §7
  1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia ……………………r.
  2.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego
  okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia należy dokonać na koniec miesiąca
  poprzedzającego okres wypowiedzenia.
  3.Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w niniejszej umowie.
  4.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
  - zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.


  § 8
  W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  § 9
  1. Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :
  w przypadku zmian:
  - danych teleadresowych w przypadku ich zamiany,
  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej stawki podatku VAT,
  - zmiany cen oleju w rafinerii (u producenta oleju) – wg hurtowych cen paliw tj. cen producenta potwierdzonej na stronie internetowej producenta
  - zmiany ilości litrów oleju, jakie zamierza kupić Zamawiający, co wiąże się ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  §10
  1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji.
  2. Właściwym do rozstrzygania nie rozwiązanych sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  §11
  Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

  §12
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.

  §13
  Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
  Data wprowadzenia: 2020-12-14 0823
  Data upublicznienia: 2020-12-14
  Art. czytany: 4086 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Michalska
  Rejestr zmian:
  2020-12-14
  1. Typ zdarzenia: upublicznienie wiadomości - Zmienił: Renata Michalska
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Renata Michalska
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Renata Michalska
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Renata Michalska
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna