A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania ...

  Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w r

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. ( Dz.U. z 2012r. poz. 1529) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  Numer ogłoszenia: 324530 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. ( Dz.U. z 2012r. poz. 1529) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) na rzecz Zamawiającego - Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu - zał. 6 ..
  II.1.5)
  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - 50 % wartości zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 64.12.00.00-3.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej .
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonywał lub wykonuje co najmniej jedną usługę przez okres przynajmniej 12 miesięcy w zakresie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegającym na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych - do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz dowodu dot. czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający - jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z wypełnionym formularzem rzeczowo-cenowym - wg wzoru określonego w Załączniku Nr 5. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Nieodpłatna możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym - 5
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w Załącznik nr 7 do SIWZ. a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczące funkcjonowania rynku usług pocztowych, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT uwzględniającej obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego stawkę podatku VAT, c) gdy nastąpi zmiana cennika obowiązującego u Wykonawcy zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przepisy Prawa pocztowego, d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, e) w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. f) w przypadku pojawienia się nowych usług w trakcie realizacji umowy, w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy, publikowanego na stronie internetowej Wykonawcy lub dostarczonego w formie pisemnej Zamawiającemu. g) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu, h) Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok. 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta parter pok. nr 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2015-11-30 1443
  Data upublicznienia: 2015-11-30
  Art. czytany: 1177 razy

  » ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer 330344-2015 z 04.12.2015 r. - rozmiar: 13225 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » PO ZMIANIE zał. Nr 5 - rozmiar: 444416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PO ZMIANIE zał. Nr 6 - rozmiar: 116224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 - rozmiar: 337408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 - rozmiar: 23238 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 3 - rozmiar: 17167 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 4 - rozmiar: 12894 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 5 - rozmiar: 440320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 i 7 - rozmiar: 112640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 8 - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. Nr 1 do zapytań z 04.12.2015 r. - rozmiar: 5697439 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. Nr 2 do zapytań z 04.12.2015 r. - rozmiar: 6341014 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAPYTANIA z dnia 04.12.2015 r. + odpowiedź i zmiana SIWZ - rozmiar: 30000 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ZMIANA SIWZ Nr 1 z dnia 04.12.2015 r. - rozmiar: 15860 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna