A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Ogłoszenia przetargi
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia przetargi': 5
unieważnienie postępowania

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dźwigu osobowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z montażem i uruchomieniem w budynku Przychodni Rejonowej nr.3 ul.Apteczna 7 w Skarżysku-Kamiennej

Informuję,że na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r.Nr 223,poz.1655 ze zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dźwigu osobowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z montażem i uruchomieniem w budynku przychodni Rejonowej nr 3 ul. Apteczna 7 w śkarżysku-Kamiennej, ponieważ obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


Data wprowadzenia: 2009-02-25 1354
Data upublicznienia:
Art. czytany: 14127 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Skowron
Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na paczki rzeczowe

Przetarg nieograniczony na paczki rzeczowe

przetarg nieograniczony na paczki rzeczowe

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.11.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 euro
na paczki rzeczowe

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie”
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Apteczna 7

2.ILOŚĆ, LICZBA I RODZAJ ZAMAWIANYCH DOSTAW LUB USŁUG

Paczki rzeczowe:
na łączną wartość 41 840,00zł

3.POŻĄDANY LUB WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Termin realizacji od 15 grudnia 2004 roku do 15 stycznia 2005 roku.

4.INFORMACJA O WARUNKACH WYMAGANYCH OD DOSTAWCÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.), spełniający następujące warunki:
a) posiadają właściwe uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem,
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Apteczna 7, Skarżysko-Kamienna do dnia 10 grudnia 2004 roku do godz. 9.00

6.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2004r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

7.KRYTERIA OCENY OFERT

grupy (działy) oferowanych towarów 40%
termin zapłaty za paczki rzeczowe – pow. 6 miesięcy 60%
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria.

8.KWOTA WADIUM

Wadium nie będzie wymagane.
Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących zamówienia:
inż. Zdzisław Kasprzyk tel. 25-24-071 w godz. 9.00 do 14.00
mgr Beata Kasprzyk tel. 25-23-799 w godz. 7.00 do 14.30

9.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania z ofertą - 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej BIP SP ZOZ “Przychodnie Miejskie”.


Data wprowadzenia: 2004-12-04 1028
Data upublicznienia:
Art. czytany: 36312 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Skowron
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2004-06-01 1248
Remont dachu oraz uszczelnienie elewacji budynku Przychodnie Rejonowej Nr 4, ul. Zielna 12 w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna dn. 01.06 2004r. OGŁOSZENIE o udzielenie zamówien...
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2003-11-06 1433
Roboty remontowo-adaptacyjne Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu

Roboty remontowo-adaptacyjne Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i W...
Pozostałe wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Redaktorzy strony
Ogłoszenia przetargi
Ostat. 10 wiadomości:

» unieważnienie postępowania
» Przetarg nieograniczony
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna