A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji » Statut
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Statut': 1
Statut

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr III/19/2010


Statut
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Skarżysku – Kamiennej


I. Postanowienia ogólne.

§ 1
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy działa na podstawie:
1/ Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami ).
2/ Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późniejszymi zmianami).
3/ Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 z 2010 r. poz.857 ).
4/ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240).
5/ Uchwały Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Nr 13/95.

§ 2
Terenem działania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest przede wszystkim gmina Skarżysko-Kamienna oraz obszar całego kraju.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji może również działać poza granicami Polski w ramach prowadzonej działalności statutowej i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3
Siedzibą Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest Miejska Hala Sportowa
w Skarżysko –Kamiennej przy ulicy Sienkiewicza 34.

II. Cel i przedmiot działania.

§ 4
1. Podstawowym celem działania jest realizacja zadań własnych gminy wynikających
z przepisów prawa w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, promocji i turystyki poprzez:
a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć i zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez promujących sport,
c) szkolenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy powierzonej w zarząd,
e) prowadzenie zabiegów i zajęć o charakterze profilaktycznym i rehabilitacyjnym,
f) organizację i krzewienie turystyki oraz jej promocję.

§ 5
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji swoją działalność statutową prowadzi zgodnie
z kierunkami rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej
i turystyki.
§ 6
Do podstawowych zadań MCSiR należy:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji, odnowy biologicznej, rehabilitacji ruchowej oraz turystyki w oparciu o zatrudnioną kadrę oraz przekazane w zarząd obiekty sportowe.
2. Zarządzanie terenami oraz obiektami sportowymi poprzez:
a) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, techniczno-administracyjnej obiektów,
b) planowanie, organizację i realizację przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych.
3. Współdziałanie z innymi jednostkami gminy oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
4. Prowadzenie innych form działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.
III. Zarządzanie i organizacja.

§ 7
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji jest Samorządowym Zakładem Budżetowym podległym Prezydentowi Miasta Skarżysko – Kamiennej finansowanym w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie, ustawie o finansach publicznych i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych.
§ 8
Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skarżysko-Kamiennej

§ 9
1. Miejskie Centrum Sportu Rekreacji sprawuje zarząd nad :
a) Krytą Pływalnią w Skarżysko-Kamiennej ul. Spółdzielczej 19,
b) Miejską Halą Sportową w Skarżysko-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34,
c) Stadionem Miejskim w Skarżysko-Kamiennej przy ulicy Słonecznej,
d) Terenem rekreacyjnym z obiektem gastronomicznym „ Laguna”
przy ulicy Zielnej,
e) Kompleksem boisk „Orlik” w Skarżysko-Kamiennej ul. Sienkiewicza,
f) Innymi obiektami położonymi na terenie miasta oddanymi przez gminę Skarżysko -Kamienna w zarządzanie na czas oznaczony.
2. Działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor w ramach udzielonych mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw.

3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) reprezentowanie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na zewnątrz,
b) podejmowanie w imieniu zakładu zobowiązań finansowych w ramach posiadanego budżetu,
c) wnioskowanie o utworzenie lub likwidację obiektów sportu i rekreacji na zarządzanych terenach,
d) kierowanie bieżącą działalnością zakładu w zakresie wykonywania zadań statutowych,
e) tworzenie stanowisk pracy, podział obowiązków, zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
f) wydawanie aktów wewnątrz zakładu w zakresie podziału zadań, obowiązków
i kompetencji,
g) organizacja w ramach budżetu zakładu działań zapewniających poprawne funkcjonowanie obiektów sportowych.

§ 10
Pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w tym głównego księgowego, pracowników merytorycznych, administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 11
Zasady kierowania, kompetencje kadry kierowniczej oraz organizacja działalności kontrolnej określają: Regulamin Organizacyjny, Procedury Kontroli Zarządczej, Zarządzenia Dyrektora oraz zakresy czynności pracowników.

§ 12
1. Prawidłowe funkcjonowanie MCSiR zapewniają wyodrębnione stanowiska pracy merytoryczne, ekonomiczno-księgowe, administracyjne i samodzielne stanowiska pracy.
2. Stanowiskiem obsługi ekonomiczno-księgowej kieruje Główny księgowy.
Stanowiskami pracy merytorycznej, administracyjnej kieruje bezpośrednio Dyrektor.
IV. Majątek i finanse Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 13
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 14
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami w ramach przyznanych środków z budżetu miasta,
oraz pozyskanych z innych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji są plany finansowe określające wielkość przychodów i wydatków na utrzymanie infrastruktury sportowej wraz przyległymi terenami będącymi w jego zarządzaniu, kadry i działalności merytorycznej
3. W celu zmniejszenia kosztów bieżącej działalności Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji może pozyskiwać przychody także z innych źródeł np. środków UE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

V. Postanowienia końcowe.

§ 15
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16

W przypadku likwidacji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji należności
i zobowiązania oraz powierzony w zarząd majątek przejmuje Gmina Skarżysko-Kamienna.


Data wprowadzenia: 2003-07-08 1424
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3714 razy

» Zmiana w statucie MCSiR z 2006 r.(Uchwała nr XXXV/25/2006) - rozmiar: 12216 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dane teleadresowe
Statut
Godziny pracy
Cennik basen
Cennik rehabilitacja
Cennik Hala Sportowa
Sport
Turystyka
Aktualności
Cennik karnety
Cennik lodowisko.
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna