A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Kompetencje Pracowników
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Kompetencje Pracowników': 1
Kompetencje pracowników i ich zadania

I. SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” jest osobą prawną. Działa przez swoje organy. Jednym z nich jest dyrektor. Stoi on na czele zakładu, a jego zadania są określone w statucie. Dyrektor pełniąc swoją funkcję ma do dyspozycji kierowników, którzy są odpowiedzialni za poszczególne piony struktury organizacyjnej. W przypadku, gdy dyrektor zakładu nie jest z wykształcenia lekarzem, wówczas niezbędne jest stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych, obsadzane lekarzem medycyny. Kandydat na to stanowisko jest wyłaniany w drodze konkursu. Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie i pracę pionu medycznego w zakładzie, czyli za podstawowy element działalności tej jednostki. Celem jego działań jest dobro pacjenta, czyli taka organizacja pracy jednostki, aby pacjent był obsłużony sprawnie, dobrze oraz był usatysfakcjonowany z opieki medycznej.
II. Główny księgowy jest odpowiedzialny przed dyrektorem za prowadzenie gospodarki finansowej zakładu, zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. Do obowiązków głównego księgowego należy staranne prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Główny księgowy przygotowuje dla dyrektora zakładu dane o wynikach działalności, niezbędne na posiedzenia rady społecznej. Przedstawianie kosztów, przychodów oraz strat i zysków powinno odzwierciedlać kondycję finansową zakładu. Głównemu księgowemu podlega dział finansowo-księgowy, którego działalność polega na obsłudze zakładu w zakresie księgowości.
III. Przełożona pielęgniarek jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie gabinetów zabiegowych, pracę pielęgniarek środowiskowych w terenie, pracę pielęgniarek w zakresie higieny szkolnej oraz rejestrację pacjentów. Aby prawidłowo przebiegała praca w tym pionie organizacyjnym, przełożona pielęgniarek ma w każdej przychodni pielęgniarkę koordynującą, która sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem pracy w tych placówkach.
IV. Kadry prowadzi jednoosobowo inspektor ds. pracowniczych. Podlega on bezpośrednio dyrektorowi zakładu. Do jego zadań należy obsługa w zakresie realizowania przepisów Kodeksu Pracy, oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w zakładzie oraz innych przepisów szczegółowych obowiązujących w tej materii.
V. W strukturach zakładu działa również laboratorium diagnostyczne, którym zarządza kierownik laboratorium. Dba on o prawidłowe wykonywanie badań diagnostycznych zgodne z procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
VI. Bezpośrednim podwładnym dyrektora jest również inspektor do spraw zaopatrzenia, który prowadzi również gospodarkę materiałową w zakładzie. Osoba ta jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie zakupów z uwzględnieniem aktualnych przepisów związanych z organizacja zamówień publicznych.

Tryb działania jednostki, sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz prowadzonych rejestrach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych określa Zakładowy Regulamin Porządkowy SPZOZ „Przychodnie Miejskie”.
1. Działalnością Przychodni kierują Kierownicy tych jednostek

2. W ramach pełnej stawki kapitacyjnej Zakład świadczy:
a) kompleksową realizację zadań z “Zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” łącznie z diagnostyką laboratoryjną i obrazową oraz świadczeniami z zakresu profilaktyki wieku rozwojowego jak w wykazie z “Zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
b) dostępność całodobową
c) realizację transportu sanitarnego zlecanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
d) realizację podstawowej rehabilitacji
e) pełną realizację zadań pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
f) pełną realizację zadań pielęgniarstwa środowiskowego w środowisku nauczania i wychowania

3. Dostępność świadczeń:
a) porady w gabinecie i w domu pacjenta w dniu zarejestrowania
b) w schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada natychmiastowa
c) w schorzeniach przewlekłych porada w terminie uzgodnionym z pacjentem
d) możliwość telefonicznej rejestracji pacjentów, przez osoby trzecie, rodzinę pacjenta oraz osobiście.
Pacjent kierowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do poradni specjalistycznej lub szpitala (za wyjątkiem stanów nagłych) musi posiadać aktualne wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych zgodnych z profilem rozpoznanego schorzenia i znajdujących się w „Zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. Poradnia specjalistyczna jest zobowiązana do wykonania pełnego zakresu badań niezbędnych do diagnostyki, leczenia i kontroli leczenia.

3. Dostępność placówek zakładu określa się w godz. od 7,00 do 19,00 od poniedziałku do piątku. Poza godzinami określonymi powyżej zakład świadczy opiekę całodobową, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
§ Przychodnia nr 3 ul. Apteczna 7 - codziennie dyżur nocny w godz. od 19,00 do 7,00 i dyżur dzienny sobotni od 7,00 do 19,00

10. Przyjęcia dzieci zdrowych celem przeprowadzenia badań profilaktycznych i szczepień ochronnych wyznacza się codziennie w wyznaczonych godzinach w poradni D.

11. W czasie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego lub nieobecności w pracy pracowników udzielających świadczeń spowodowanej innymi przyczynami zakład zapewni ciągłość udzielania świadczeń medycznych we własnym zakresie.

12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”, prowadzi i archiwizuje dokumentacje medyczną zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Statystycznego i innych obowiązujących w tej materii.


Data wprowadzenia: 2003-07-02 2232
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7871 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Chojnacka
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Ostat. 10 wiadomości:

» Kompetencje pracowników i ich zadania
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna