A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów ... w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wyklu

  Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wyklu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion POIG/8.3/2013/SWI/142
  Numer ogłoszenia: 289262 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion POIG/8.3/2013/SWI/142.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo. w ramach POIG/8.3/2013/ŚWI/142. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w następujących etapach wykonanie poszczególnych etapów może pokrywać się czasowo : Etap I - Dostawa 50 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie oprogramowania zarządzająco -zabezpieczającego; Etap II - Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych /50 osób - beneficjentów ostatecznych ; Etap III - Dostarczenie i uruchomienie łącza internetowego dla celów projektowych; Etap IV - Instalacja dostarczonych komputerów przenośnych oraz przyłączenie ich do sieci WiFi zamawiającego w określonych lokalizacjach 50 lokalizacji na terenie miasta - beneficjenci ostateczni . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami UZP - udzielanie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych - zał. Nr 5.
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.30.00-9, 80.53.31.00-0, 32.52.30.00-5, 32.42.00.00-3, 51.30.00.00-5, 72.70.00.00-7, 48.62.00.00-0.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3. do SIWZ.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jednoznacznie wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał . b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 96
  • 2 - Czas reakcji serwisowej - 4
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w Załącznik nr 6 do SIWZ. § 14. Zmiany zawartej umowy Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności 1. terminu realizacji zamówienia - termin może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zmienne materiały lub urządzenia zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia; b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Władzą Wdrażającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Władzy Wdrażającej; e) zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności działania siły wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, wystąpią warunki atmosferyczne niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy; f) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach. g) zmiany podwykonawców na wniosek Wykonawcy. h) dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych niż deklarowane w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego 2. W zakresie lokalizacji świadczenia usługi w przypadku zmiany lub przeprowadzki beneficjenta ostatecznego projektu w ramach granic administracyjnych gminy. 3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy określonych w ust. 1 umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok. 94.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta parter pok. nr 13.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion POIG/8.3/2013/SWI/142.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2015-10-28 1445
  Data upublicznienia: 2015-10-28
  Art. czytany: 1123 razy

  » zał. 1 - rozmiar: 360448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 - rozmiar: 48516 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 3 - rozmiar: 35088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 4 - rozmiar: 33226 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 5 - rozmiar: 289664 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. 6 - rozmiar: 443392 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 7 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie Nr 1 + odpowiedź - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZMIANA SIWZ Nr 1 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna