A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzyskoi.bip.doc.pl

  Skarżysko-Kamienna: Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
  Numer ogłoszenia: 134457 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Zadanie zostało podzielone na 9 części. 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę z zakresu realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych. Wykaz wykonanych usług z zakresu realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca musi dysponować kadrą zdolną do wykonania zamówienia przy zachowaniu zasady, że osoba prowadząca zajęcia w świetlicy posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania wczesnoszkolnego. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób i oświadczenia Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Wymagane kwalifikacje dotyczące wszystkich części: Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej lub ukończyła studia wyższe na wybranym kierunku nauczycielskim z przygotowaniem pedagogicznym.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 90
  2 - Doświadczenie - 10

  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z zapisami umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzyskoi.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pok. 94.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta , parter pokój nr 13.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Książęca 149 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Norwida 3 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Zielna 29 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Podjazdowa 21 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Warszawska 54 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Sezamkowa 23 w Skarżysku-Kam. w ramach opieki nad dziećmi i prowadzenie dokumentacji.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych odbywać się będzie 5 dni roboczych w tygodniu (we wszystkie dni nauki szkolnej) po 4 godziny zegarowe (tj. 60 min) dziennie w godzinach od 12 do 16 (min.) wraz z obowiązkowym uczestnictwem w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz imprezach organizowanych przez Referat Zdrowia. Prowadzenie poszczególnych programów polega na sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prowadzeniu dokumentacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną cześć zamówienia. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części mogą się odbywać w tym samym czasie w różnych placówkach. 2) Opieka nad dziećmi polega w szczególności na: realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci, wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, zapewnieniu dzieciom należytej opieki i bezpieczeństwa, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, placówką służby zdrowia, - pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; - prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankami (listy obecności wychowanków, wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu), sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć, sporządzaniu miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy; - program opiekuńczo-wychowawczy obejmować będzie systematyczną opieką wychowanków z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo (lista podopiecznych dołączona po podpisaniu umowy) oraz wszystkich dzieci biorących udział w programach opiekuńczo-wychowawczych; - zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i oceny jakości świadczonej usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez Wykonawcę. Nadzór i ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli..

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.

  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 90
  2. Doświadczenie - 10


  Data wprowadzenia: 2015-09-11 0911
  Data upublicznienia: 2015-09-11
  Art. czytany: 1110 razy

  » zał. nr 1 warunki przetargowe - rozmiar: 157184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 oferta - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 oświadczenie art.22 ust.1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 oswiadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 Wykaz usług - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 wykaz osób - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 projekt umowy - rozmiar: 64000 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZMIANA TREŚCI SIWZ - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna