A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2015
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl

  Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r
  Numer ogłoszenia: 2859 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. Zamawiający przewiduje odłowienie 110 szt. bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej lub Straży Miejskiej. 3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu usługi. 4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. 5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca pobytu. 6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej musi odbywać się w sposób humanitarny. 7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu : a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, b. rękawic ochronnych. 8. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym Gmina Skarżysko - Kamienna ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem będzie decydował lekarz weterynarii. 13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji/kastracji zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna być dołączona do zlecenia interwencji (załącznik nr 4 do umowy). Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna. Podmiot oferujący usługę winien posiadać pomieszczenia przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi w liczbie większej niż 30 szt., które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z 28 marca 2006 r Nr 50 poz. 368). Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego, całodobowego świadczenia usługi przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca winien mieć zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z lekarzem weterynarii. Zakres prac i obowiązków objętych niniejszym zamówieniem winien być realizowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna, od odłowienia do adopcji lub upadku zwierzęcia 2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według obowiązujących norm 8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, sprawdzanie ich wiarygodności oraz spisywanie umów z osobami adoptującymi 11. zamieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy fotografii dostarczonego zwierzęcia 12. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 13. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji i upadku zwierzęcia 14. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 15. Zamawiający pokrywa półroczny koszt pobytu zwierzęcia w schronisku. Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych podmiotów lub osób trzecich. Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki 110 bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydana zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 6 oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 t.j. ze zm.)

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca składający ofertę wykaże , że w ciągu ostatnich 3 lat wykonywał usługi odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom o łącznej wartości nie mniejszej niż: 200.000,00 zł brutto. Wykaz wykonanych usług odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 85
  2 - Cena za odłowienie i transport zwierząt - 5
  3 - Adopcja - 10

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest możliwa, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionym zakresie: 1. ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług 2. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany 3. osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pok. nr 94.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta , parter pokój nr 13.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2015-01-09 0912
  Data upublicznienia: 2015-01-09
  Art. czytany: 1557 razy

  » zał. nr 10 zlecenie interwencji - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 11 protokół przyjecia bezdomnego zwierzęcia - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 1 warunki przetargowe - rozmiar: 175104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 oferta - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 oferta cenowa - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 oświadczenie art.22 ust 1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 oświadczenie art 24 ust 1 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 wykaz usług - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 projekt umowy - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 9 zestawienie odłowionych zwierzat - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  Rejestr zmian:
  2015-01-09
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Szumielewicz
  12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Anna Szumielewicz
  13. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Szumielewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna