A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • Całorocz. utrzym. czystości i porządku w budynk. będących włas. Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administr. przez ZZK w 2015 r.

  przetarg nieograniczony

  Skarżysko-Kamienna: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1oraz targowisko miejskie położone przy ul. Sokola, Tysiąclecia.
  Numer ogłoszenia: 256511 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej , ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2524900, faks 41 2523500.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1oraz targowisko miejskie położone przy ul. Sokola, Tysiąclecia..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1oraz targowisko miejskie położone przy ul. Sokola, Tysiąclecia.Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Wykonawcy proszeni są o składanie oddzielnych ofert na każde z niżej opisanych zadań: Zadanie nr 1: Całoroczne utrzymanie czystości, porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku w obrębie Metalowiec i ulic: Popiełuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Słowackiego, Pułaskiego Żwirki i Wigury, Sezamkowej, Zielna. Zadanie nr 2: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie pozostałych osiedli administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku. Zadanie nr 3: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek 1 wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku. Zadanie 4: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w 2015roku..
  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w wysokości: Zadanie nr 1 - 2500,00 PLN (słownie: dwa tysięcy pięćset 00/100 złotych) Zadanie nr 2 - 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) Zadanie nr 3 - 4000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy 00/100 złotych) Zadanie nr 4 - 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 75 1560 0013 2808 6808 0000 0004 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z dopiskiem: - wadium do zadania nr 1, - wadium do zadania nr 2, - wadium do zadania nr 3, - wadium do zadania nr 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie: 1) kopia potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej w dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe, potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści dokumentu wadialnego (wadium w formie niepieniężnej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Możliwość spieniężenia dokumentu wadialnego winna być możliwa bez odwołania, bez warunku niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dokument wadialny nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Dokument wadialny winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zadanie 1,2,3,4 - Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zadanie 1,2,3,4 - warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto - każda z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta zostały wykonane należycie-list referencyjny (załącznik nr 9 do SIWZ)
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Dla zadania 1 i 2 - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. dysponują co najmniej jednym środkiem transportu służącym do odwozu odpadów i nieczystości powstałych podczas prowadzenia prac oraz co najmniej dwoma kosiarkami mechanicznymi, a także co najmniej dwoma urządzeniami mechanicznymi do odśnieżania (załącznik nr 10 do SIWZ). Dla zadania 3 i 4 - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. dysponują co najmniej jednym środkiem transportu służącym do odwozu odpadów i nieczystości, co najmniej dwoma urządzeniami mechanicznymi do odśnieżania, 6 pojemnikami o pow. 1,1 m3 oraz urządzenie czyszczącym gwarantującym podgrzewanie wody (załącznik nr 10 do SIWZ).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Dla zadania 1 i 2 - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą legitymującą się świadectwem ukończenia minimum szkoły średniej ogrodniczej i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia zawodowe (załącznik nr 11 do SIWZ). Dla zadania 3 i 4 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zadanie 1, 2, 3, 4 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 50000,00zł.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Oferta
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy jest możliwa w niżej wymienionym zakresie: 1. ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2. zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego zarówno ilości budynków jak i terenów gminnych oraz zmian określających zarządzanie terenami gminnymi, 3. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany, 4. osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl; Menu jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat - pokój 15 - w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości, porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku w obrębie Metalowieci ulic: Popiełuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Słowackiego, Pułaskiego Żwirki i Wigury, Sezamkowej, Zielna..
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości, porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku w obrębie Metalowiec i ulic: Popiełuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Słowackiego, Pułaskiego Żwirki i Wigury, Sezamkowej, Zielna. Szczegółowy opis załącznik nr 3a i 4a do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie pozostałych osiedli administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie pozostałych osiedli administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku. Szczegółowy opis - załącznik nr 3 b i 4b do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek 1 wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek 1 wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku. Szczegółowy opis - załącznik nr 3c i 4c do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w 2015roku.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w 2015roku. Szczegółowy opis - załącznik nr 3d i 4d do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Renata Świątczak
  p. o. Dyrektora
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2014-12-11 1236
  Data upublicznienia: 2014-12-11
  Art. czytany: 1843 razy

  » SIWZ - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 10 - wykaz sprzętu - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 11 - wykaz osób - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 12a - oświadczenie art. 22 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 12b - oświadczenie art. 22 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 12c - oświadczenie art. 22 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 12d - oświadczenie art. 22 Pzp - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 13a - oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 13b - oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 13c - oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 72704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 13d - oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 14a - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 14b - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - rozmiar: 84992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 14c - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - rozmiar: 84992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 14d - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - rozmiar: 84992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 15a - oświadczenie art. 22 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 15b - oświadczenie art. 22 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 15c - oświadczenie art. 22 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 15d - oświadczenie art. 22 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 16a - oświadczenie art. 24 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 16b - oświadczenie art. 24 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 16c - oświadczenie art. 24 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 16d - oświadczenie art. 24 Pzp DLA WSPÓLNYCH - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 17 - uchwała Rady Miasta - rozmiar: 464970 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 18a - oświadczenie art. 26 ust. 2 pkt 5 Pzp - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 18b - oświadczenie art. 26 ust. 2 pkt 5 Pzp - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 18c - oświadczenie art. 26 ust. 2 pkt 5 Pzp - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 18d - oświadczenie art. 26 ust. 2 pkt 5 Pzp - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - warunki przetargowe ... 2015 - rozmiar: 228352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2a - oferta ... 2015 - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2b - oferta ... 2015 - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2c - oferta ... 2015 - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2d - oferta ... 2015 - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3a - przedmiot zamówienia ... 2015 - rozmiar: 113664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3b - przedmiot zamówienia ... 2015 - rozmiar: 117248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3c - przedmiot zamówienia ... 2015 - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3d - przedmiot zamówienia ... 2015 - rozmiar: 96256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4a - wykaz terenów ... 2015 - rozmiar: 1845248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4b - wykaz terenów ... 2015 - rozmiar: 26735104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4c - wykaz terenów ... 2015 - rozmiar: 896512 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4d - wykaz terenów ... 2015 - rozmiar: 305152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5a - formularz cenowy ... 2015 - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5b - formularz cenowy ... 2015 - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5c - formularz cenowy ... 2015 - rozmiar: 96256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5d - formularz cenowy ... 2015 - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6a - wzór umowy ... 2015 - rozmiar: 124928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6b - wzór umowy ... 2015 - rozmiar: 126976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6c - wzór umowy ... 2015 - rozmiar: 125440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6d - wzór umowy ... 2015 - rozmiar: 125952 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 7 - protokół kontroli i odbioru robót - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 8 - protokół wprowadzenia - rozmiar: 71168 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 9 - wykaz usług - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna