A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • Utrzymanie czystości i porządku przez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w okr. od XI do XII.2014r.

  przetarg nieograniczony

  Skarżysko-Kamienna, dnia 27.10.2014r.
  Znak sprawy: ZZK.ZP.271.4.4805.2014
  Według rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informujemy,
  że w prowadzonym przez:
  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000,00 euro
  na zadanie pod nazwą:
  „Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w okresie od XI.2014 do XII.2014r.”
  wybrał jako ofertę najkorzystniejszą:
  – ofertę Nr 1 - złożoną przez Wykonawcę: TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.,
  26-600 Radom, ul. Wrocławska 3 - za kwotę 27.734,40 brutto.

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych na podstawie kryterium oceny oferty określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym zawierała najniższą cenę brutto w ofertach niepodlegających odrzuceniu w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. najniższa cena brutto – 100 %.

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. W wyniku oceny ofert na podstawie kryterium określonego w SIWZ Zamawiający przyznał Wykonawcom następująca liczę punktów:
  Numer oferty Liczba pkt. w kryterium
  Cena – 100 %
  1 100,00
  2 84,34


  Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (041) 25-23-500.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa z w/w Wykonawca zostanie zawarta po 10.11.2014r., na podstawie art. 94, ust. 2 pkt. 3 lit. a Prawa Zamówień Publicznych.


  Dyrektor
  Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)  Otrzymują:

  1. „TRANS”, L. Krupa, K. Jakubowski ul. Kościuszki 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Fax: 41-25-12-410;
  2. TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3,
  fax: 48-332-49-02
  3. a/a.


  Data wprowadzenia: 2014-10-27 1501
  Data upublicznienia: 2014-10-27
  Art. czytany: 1030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna