A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2013
 • Ogłoszenia o zamówieniu
 • Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej ”-(dokończenie)

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl

  Skarżysko-Kamienna: Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej -(dokończenie)
  Numer ogłoszenia: 217661 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej -(dokończenie).

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej- dokończenie. Trasa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1640 m. obejmuje ul. Jodłową, część ulic: Grota Roweckiego i Żytniej, przechodzi przez tereny zamknięte należące do PKP- dz. Nr 68, przejście pod torami kolejowymi w rejonie ul. Jodłowej. Na wysokości działki o nr ewid. 369/1 zmienia kierunek na południowy, gdzie biegnie przez tereny rolne, przechodzi przez drogę krajową nr 42, na końcu kanałem otwartym o długości ok.280 m. uchodzi do rzeki Kamienna w km. ok. 125+200. Projektant zaprojektuje kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi z uwzględnieniem wód opadowych zarówno ze zlewni powyższych ulic jak i istniejących przepustów, rowów i terenów prywatnych. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę. Materiały dotyczące projektowanej kanalizacji deszczowej, będące w posiadaniu Gminy: - Prawomocna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydana 17.05.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, - Wypisy z ewidencji gruntów - Mapy sytuacyjno- wysokościowe na tereny zamknięte kolejowe, - Uzgodnienie ZUDP w Lublinie na tereny zamknięte- opinia Nr 78/Lkn 025/2012 z dnia 12.06.2012, - Operat kolejowy, - Decyzja lokalizacyjna na tereny zamknięte Nr X/2012 z dnia 21.05.2012, - Decyzja GDDKiA z dnia 31.05.2013 r. na lokalizację kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 42, - Warunki techniczne MPWiK L. Dz. 85/98/DTI10/13 z dnia 31.01.2013 r. -Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna, REIII/RM/KB/4402/2712/13 r. z dnia 28.03.2013 r., - Warunki techniczne Zarządu Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim NZO.UW.403.41/1.2012 z dnia 08.02.2013 na odprowadzeni wód opadowych do rzeki Kamiennej, - Warunki techniczne odprowadzania wód opadowych z osiedla Bzinek w Skarżysku-Kam. z dnia 16.06.2011 r. Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg U.M. - Decyzja lokalizacyjna dnia 10.04.2013 r. kan. deszczowej w pasie drogowym ul. Jodłowa i ul. Grota Roweckiego. Uwaga! Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca musi brać pod uwagę zakres prac określonych w Umowie, Specyfikacji Technicznej oraz przeprowadzić wizję w terenie. Do obowiązków Wykonawcy należy opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń bez wskazania znaków towarów, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją rozwiązania i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważny- i podane jest określenie co stanowić będzie o równoważności zaproponowanego rozwiązania..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00zł ( słownie: jeden tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1.pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy Skarżysko-Kamienna 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 z dopiskiem Wadium przetargowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej- (dokończenie) Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca składający ofertę wykaże, że wykonał w ostatnich 3 latach co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na min. 1km sieci kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią wód deszczowych. Wykaz wykonanych usług opracowania dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z posiadaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, b) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, c) wykonać dodatkowe opracowanie projektowe jeśli będzie ono niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń. Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego terminów umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonych w § 4 lit. c lub innych zapisów Umownych, natomiast nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 3. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany. 4. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, ustalonych w umowie także w przypadkach: a) uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac, b) innych istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Zmiana umowy jest możliwa także w zakresie: a) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy bądź Zamawiającego w przypadku ich zmiany. 7. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 pok. nr 94.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta , parter pokój nr 13.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2013-10-18 0940
  Data upublicznienia: 2013-10-18
  Art. czytany: 1032 razy

  » zał. nr 1 warunki przetargowe - rozmiar: 164352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 oferta - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 oświadczenie art. 22 ust 1 Pzp - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 oświadczenie art. 24 ust 1 Pzp - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 druk wykazu usług projektowych - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 druk wykazu osób - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 projekt umowy - rozmiar: 128512 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna