A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2013
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 66778-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest: - ustawianie nowych lub wymianę zniszczonych słupków i tablic znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ilości i w miejscach wskazanych...
  Termin składania ofert: 2013-03-06
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej.
  Numer ogłoszenia: 102232 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66778 - 2013r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej..
  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - ustawienie nowych lub wymianę zniszczonych słupków i tablic znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ilości i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; - wykonanie drobnych napraw urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wykonanie na zlecenie Zamawiającego tymczasowego oznakowania ulic w sytuacjach awaryjnych wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem zastosowanego oznakowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ..
  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1.
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • M-ZNAK Marek Stróżyk, ul. Domaszowska 124, 25-420 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90537,90 PLN.
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 56058,48
  • Oferta z najniższą ceną: 56058,48 / Oferta z najwyższą ceną: 59000,52
  • Waluta: PLN.  Data wprowadzenia: 2013-03-14 1017
  Data upublicznienia: 2013-03-14
  Art. czytany: 625 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Sobczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna