A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.

  Uługa sprzątania

  Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.
  Numer ogłoszenia: 238381 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej - ogółem 220 przystanków (w tym: 72 przystanków z wiatą i zatoką autobusową, 58 przystanki z zatoką autobusową oraz 90 przystanków bez zatoki autobusowej, zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do umowy), z częstotliwością gwarantującą ich należyty stan sanitarno - porządkowy, nie rzadziej niż cztery razy na tydzień w następujących terminach: - w każdy poniedziałek w godzinach wczesnoporannych, - w każdą środę, - w każdy piątek, - w każdą niedzielę w godzinach wczesnoporannych. Powyższy harmonogram ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu sprzątania przystanków oraz poprawę i zachowanie wyglądu estetycznego naszego miasta. Jako przystanek komunikacyjny, rozumie się wiatę lub słupek przystankowy wraz z zatoką oraz wydzielony teren chodnika i trawnika obejmujący obszar o długości 10 mb licząc od środka wiaty lub słupka przystankowego. Jako zatokę przystankową rozumie się zatokę dla autobusów (łącznie ze skosem najazdowym i wyjazdowym), znajdującą się przy wiacie lub słupku przystankowym. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych obejmować będzie powierzchnię przystanku wraz z odcinkiem chodnika na długości zatoki i zatoką autobusową tj.: 1. zamiatanie przystanku, zatoki autobusowej i chodnika na długości zatoki autobusowej 2. sprzątanie z terenu przystanku, zatoki, wiaty przystankowej oraz trawnika przylegającego do przystanku z zanieczyszczeń tj. liści, papierów, szkła, elementów z tworzyw sztucznych, niedopałków z papierosów itp. 3. wywóz odpadów 4. likwidacja przerostów roślin znajdujących się na powierzchni przystanków oraz chodnika na długości zatoki - według potrzeb 5. koszenie terenów wokół przystanków na długości zatoki autobusowej w pasie 3 m- według potrzeb 6. sprzątanie i usuwanie pozostałości wybitych szyb z wiat przystankowych 7. informowanie Zamawiającego o ilości, wymiarach uszkodzonych szyb oraz lokalizacji wiat, w których stwierdzono dewastacje 8. likwidacja napisów, plakatów i ogłoszeń z wiat przystankowych 9. mycie dwa razy do roku powierzchni całej 61 wiat (załącznik nr 1 do umowy) tj. elementów szklanych (łącznie z zadaszeniem), konstrukcji metalowej oraz ławki - na zlecenie Zamawiającego (do 30 kwietnia oraz do 30 września) Opis przedmiotu zamówienia: Na opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu 480 szt. miejskich koszy na śmieci o średniej pojemności 0,04 m3 zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej. Lokalizacja koszy została szczegółowo opisana w odrębnym wykazie ( w załączeniu ). Opróżnianie koszy będzie wykonywane z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy oraz tworzeniu zanieczyszczeń wokół koszy, jednak nie rzadziej niż cztery razy na tydzień w następujących terminach: - w każdy poniedziałek w godzinach wczesnoporannych, - w każdą środę, - w każdy piątek, - w każdą niedzielę w godzinach wczesnoporannych. Powyższy harmonogram na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu opróżniania koszy oraz poprawę i zachowanie wyglądu estetycznego miasta. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych dni wywozu. Jeżeli planowany dzień wywozu jest dniem świątecznym Wykonawca ustali z Zamawiającym indywidualny harmonogram na cały tydzień. W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na wywóz śmieci będzie odbiegać od przewidywanych krotności wywozów, Wykonawca lub Zamawiający może wystąpić o wprowadzenie stosownych korekt. Harmonogram może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia ( wskazana forma pisemna ). Wykonawca zobowiązuje się do gotowości w razie wystąpienia nagłej potrzeby wywozu w dodatkowe dni wolne od pracy np. w soboty, Nowy Rok itp. W trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe za wykonanie usług nie mogą ulec zmianie. Opróżnianie koszy polega na usunięciu z nich śmieci, zebraniu śmieci wokół kosza i dezynfekcji koszy oraz wywozie śmieci w miejsce utylizacji sprzętem przystosowanym do ich transportu. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac. Zamawiający na bieżąco będzie informował pisemnie, faksem lub telefonicznie Wykonawcę o ilości i miejscu dostawienia nowych koszy ulicznych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia ilości zakresu usług. Zmiana zakresu wynikać może np. ze zmniejszenia ilości koszy na skutek ich dewastacji, kradzieży itp. dlatego też Zamawiający przyjmuje do rozliczeń cenę jednostkową za każdy opróżniony kosz. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu pojemników, a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni lub chodnika, które mogą wypaść podczas opróżniania koszy. W przypadku uszkodzenia koszy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia ( wskazana forma pisemna ). Wykonawca zobowiązuje się do gotowości w razie wystąpienia nagłej potrzeby wywozu w dodatkowe dni wolne od pracy np. w soboty, Nowy Rok itp. W trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe za wykonanie usług nie mogą ulec zmianie. Uwagi dla wykonawcy: -Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów pasa drogowego, koszty ewentualnych napraw lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia..
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2 ) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem Wykonawca składa: 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2.2 oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wypełniony druk oświadczenia zał. nr 4 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 2.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna, pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna,sekretariat Prezydenta Miasta I piętro, pok. 45.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  PREZYDENT MIASTA
  Roman Wojcieszek
  Data wprowadzenia: 2009-12-09 1402
  Data upublicznienia: 2009-12-09
  Art. czytany: 1343 razy

  » Zał nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 180224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 Druk oferty wykonania - rozmiar: 53760 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 Projekt umowy - rozmiar: 64512 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 Druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta z wiatami i zatokami - rozmiar: 78848 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta bez zatok autobusowych - rozmiar: 75264 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta z zatokami autobusowymi - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 8 Wykaz miejskich koszy na śmieci przeznaczonych do opróżniania na terenie miasta - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZMIANA TREŚCI SIWZ - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna