A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa III

  Usługa odśnieżania

  22/09/2009 S182 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
  I. II. III. IV. VI.
  PL-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

  2009/S 182-262123

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Usługi

  SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

  I.1)
  NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

  Gmina Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Do wiadomości Piotr Barański, PL-26-110 Skarżysko-Kamienna. Tel. +48 412520189. E-mail p.baranski@um.skarzysko.pl. Faks +48 412520200.

  Adresy internetowe:

  Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umskarzysko.bip.doc.pl.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

  I.2)
  RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

  Agencja/Urząd regionalny lub lokalny.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1)
  OPIS

  II.1.1)
  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, skwerów i alejek parkowych w sezonie 2009/2010 - strefa III.

  II.1.2)
  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

  Usługi.
  Kategoria usług: nr 16.
  Główne miejsce świadczenia usług: Skarżysko - Kamienna.

  II.1.3)
  Ogłoszenie dotyczy:

  Zamówienia publicznego.

  II.1.4)
  Informacje na temat umowy ramowej:

  II.1.5)
  Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, skwerów i alejek parkowych w sezonie 2009/2010 - strefa III.

  II.1.6)
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  90620000.

  II.1.7)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

  Nie.

  II.1.8)
  Podział na części:

  Nie.

  II.1.9)
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

  Nie.

  II.2)
  WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

  II.2.1)
  Całkowita wielkość lub zakres:

  II.2.2)
  Opcje:

  II.3)
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

  Zakończenie: 15.4.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1)
  WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.1.1)
  Wymagane wadia i gwarancje:

  Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.800zł przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w:
  1) pieniądzu;
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3) gwarancjach bankowych;
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ).
  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr : Bank Spółdzielczy Skarżysko – Kamienna 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 z dopiskiem Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, skwerów i alejek parkowych w sezonie 2009/2010 - strefa III.
  Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
  Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku.
  O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
  Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
  a) upłynął termin związania ofertą,
  b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
  c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
  Z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 Pzp) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy:
  a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  b) który został wykluczony z postępowania,
  c) którego oferta została odrzucona.
  Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  III.1.2)
  Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

  III.1.3)
  Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

  III.1.4)
  Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

  Nie.

  III.2)
  WARUNKI UDZIAŁU

  III.2.1)
  Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
  Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania.
  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2 ) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem Wykonawca składa:
  2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
  2.2 oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wypełniony druk oświadczenia zał. nr 4 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
  2.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
  2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
  2.5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  2.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2.5.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  2.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  III.2.2)
  Zdolność ekonomiczna i finansowa:

  III.2.3)
  Zdolność techniczna:

  III.2.4)
  Zamówienia zastrzeżone:

  III.3)
  SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

  III.3.1)
  Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

  Nie.

  III.3.2)
  Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1)
  RODZAJ PROCEDURY

  IV.1.1)
  Rodzaj procedury:

  Otwarta.

  IV.1.2)
  Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

  IV.1.3)
  Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

  IV.2)
  KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.2.1)
  Kryteria udzielenia zamówienia:

  Najniższa cena.

  IV.2.2)
  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

  Nie.

  IV.3)
  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1)
  Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

  PI.XI. 341-69/2009.

  IV.3.2)
  Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

  Nie.

  IV.3.3)
  Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

  IV.3.4)
  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  3.11.2009 - 10:15.

  IV.3.5)
  Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

  IV.3.6)
  Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Polski.

  IV.3.7)
  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

  Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

  IV.3.8)
  Warunki otwarcia ofert:

  Data: 3.11.2009 - 10:30.
  Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

  SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  VI.1)
  JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

  VI.2)
  ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

  Nie.

  VI.3)
  INFORMACJE DODATKOWE:

  VI.4)
  PROCEDURY ODWOŁAWCZE

  VI.4.1)
  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

  Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

  VI.4.2)
  Składanie odwołań:

  VI.4.3)
  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

  Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 22458770.

  VI.5)
  DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
  18.9.2009.

  ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22/09/2009


  Data wprowadzenia: 2009-09-22 0935
  Data upublicznienia: 2009-09-22
  Art. czytany: 1651 razy

  » Zał nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 210432 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 Druk oferty wykonania - rozmiar: 67584 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 Wzór umowy - rozmiar: 80384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 Wykaz przystanków - strefa III - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania - strefa III - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 Wykaz terenów przeznaczonych do pozimowego sprzątania - Strefa III - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna