A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej

  Budowa boisk

  Skarżysko-Kamienna: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 153401 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  * Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych: wielofunkcyjnego do piłki siatkowej plażowej oraz bieżni do skoku w dal wraz z infrastruktura techniczną (odwodnieniem i oświetleniem boisk) w ramach programu: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży - teren inwestycji położony na działce nr ewid 44/2 przy ul. Akacjowej (przy Gimnazjum Publicznym nr 3) w Skarżysku - Kamiennej. W skład boisk sportowych wchodzą : boisko wielofunkcyjne (o wym. 26,0 x 45,0 m) piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny oraz boisko do siatkówki plażowej (o wym. 26,0 x 18,0 m). Ponadto na terenie szkolnym należy wykonać bieżnię do skoku w dal. Kompleks boisk sportowych wyposażyć w niezbędny sprzęt sportowy. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników osprzęt mocować do podłoża w tulejach. Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię do skoku w dal wykonać o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, natomiast boisko do siatkówki plażowej z piasku drobnoziarnistego o możliwie płaskiej i jednorodnej powierzchni. Kompleks boisk posiadać ma ogrodzenie o wys. 4,00m. oraz wys. 6,00m. spełniające funkcję tzw. piłkochwytów (tylko za bramkami). Wykonany kompleks boisk ma mieć charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Skarżysko - Kamienna. Zaplecze dla boisk sportowych - przewidziano, w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 (po wschodniej stronie wykonywanego kompleksu boisk sportowych). Po wschodniej i zachodniej stronie projektowanych boisk wykonać miejsca na ławki stałe (tzw. mała architektura) o długości ok. 2,50 m. każda, w ilości 38 szt. (ok. 120 - 150 miejsc siedzących). W ramach wyszczególnionych prac należy wykonać również : wszelkie inne roboty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót. Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczania inwestycji załączone przedmiary należy traktować jako element pomocniczy do wyceny zadania..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 22.000zł przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr : Bank Spółdzielczy Skarżysko - Kamienna 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 z dopiskiem: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a)upłynął termin związania ofertą, b)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c)zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 Pzp) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 2.wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boisk sportowych o wartości min. 1.000.000 zł brutto oraz datę i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie; 3. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) w specjalności: 1) konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej 1osoba, 2) drogowej - co najmniej 1osoba 3) instalacji sieci i urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych - co najmniej 1osoba 4) instalacji sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1osoba jak również przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające, że ww. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiada wymagane uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz zaświadczeniem z właściwego oddziału izby samorządu zawodowego potwierdzającego jej przynależność do ww. izby na dzień składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia..
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2 ) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem Wykonawca składa: 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2.2 oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wypełniony druk oświadczenia zał. nr 4 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 2.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Wypełniony zał. Nr 5 - Druk wykazu osób (potencjał kadrowy ) lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia w specjalności: 1) konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej 1osoba, 2) drogowej - co najmniej 1osoba 3) instalacji sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnej - co najmniej 1osoba 4) instalacji sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1osoba Wykonawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające, że ww. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiada wymagane uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz zaświadczeniem z właściwego oddziału izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do ww. izby na dzień składania ofert, Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie za wwienia ww. warunek mogą spełniać łącznie. 2.7. Wypełniony zał. Nr 6- Druk wykazu prac (doświadczenie zawodowe) lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę polegającą na budowie boisk sportowych o wartości min. 1.000.000 zł brutto oraz data i miejsce wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie; Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna, pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna, sekretariat Prezydenta Miasta I piętro, pok. 45.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


  Data wprowadzenia: 2009-09-11 1112
  Data upublicznienia: 2009-09-11
  Art. czytany: 1340 razy

  » PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 201728 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 Druk oferty wykonania - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 Wzór umowy - rozmiar: 126464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 Druk wykazu osób - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 Druk wykazu prac - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 Przedmiar robót - rozmiar: 1308773 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - rozmiar: 3154606 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał nr 9 Dokumentacja projektowa - rozmiar: 11688978 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna