A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa.

  Remonty chodników

  Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa.
  Numer ogłoszenia: 145093 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  * Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty drogowe związane z remontem w/w chodnika obejmują: - roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych 50x50x7, wywiezienie gruzu, - ustawienie krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej po zagęszczeniu - grubość 3 cm, - ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, - regulacja wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych, - zamontowanie słupków żeliwnych ozdobnych,.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 2.wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub remontu obiektu budowlanego o nawierzchni z kostki brukowej o wartości tej roboty min. 70.000 zł. brutto oraz datę i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie; 3. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) w specjalności drogowej - co najmniej 1osoba jak również przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające, że ww. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiada wymagane uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz zaświadczeniem z właściwego oddziału izby samorządu zawodowego potwierdzającego jej przynależność do ww. izby na dzień składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia..
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2 ) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem oraz wypełnionym kosztorysem ofertowym ( zał. nr 9) Wykonawca składa: 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2.2 oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wypełniony druk oświadczenia zał. nr 4 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 2.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2.5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2.1. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Wypełniony zał. Nr 5 - Druk wykazu osób (potencjał kadrowy ) lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia w specjalności drogowej - co najmniej 1osoba. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające, że ww. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiada wymagane uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz zaświadczeniem z właściwego oddziału izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do ww. izby na dzień składania ofert, Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie. 2.7. Wypełniony zał. Nr 6- Druk wykazu prac (doświadczenie zawodowe) lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na wykonaniu budowy lub remontu obiektu budowlanego o nawierzchni z kostki brukowej o wartości tej roboty min. 70.000 zł. brutto oraz datę i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie; Wymagana forma wykazu - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie :oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna, pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna, sekretariat Prezydenta Miasta I piętro, pok. 45.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


  Data wprowadzenia: 2009-09-02 0902
  Data upublicznienia: 2009-09-02
  Art. czytany: 887 razy

  » Zał nr 10 Dokumentacja projektowa - rozmiar: 9920385 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 178176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 Druk oferty wykonania - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 Wzór umowy - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 Druk wykazu osób - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 Druk wykazu prac - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 Przedmiar robót - rozmiar: 50176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - rozmiar: 3448880 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 9 Kosztorys ofertowy - rozmiar: 56832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna