A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej”.

  Budowa dróg

   Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 178496-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Skarżysko-Kamienna

  

  Skarżysko-Kamienna: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej.
  Numer ogłoszenia: 178400 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie: nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm ustawienia krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x 20 cm ograniczających chodnik wjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego rezerwowych przejść dla kabli energetycznych i teletechnicznych. regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej oraz zasuw wodociągowych i gazowych. drenażu odwadniającego dno koryta jezdni z rur PCV o średnicy 100 mm ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x 20 cm ograniczających chodnik regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz zasuw wodociągowych i gazowych budowa obustronnych parkingów wraz z oświetleniem ulicznym na ulicy Wyspiańskiego między ulicą Wileńską i Konarskiego oznakowania pionowego i poziomego. Ulica Stokowa Długość budowanej ulicy wynosi 372.73m jezdnie zaprojektowano szerokości 6.0m, natomiast chodniki szerokości 2.0 m/strona lewa/ oddzieloną od jezdni zieleńcem o szerokości 2.0 m oraz bezpośrednio przyległe do krawężnika szerokości 1.5m/strona prawa/. Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni ulicy Stokowej: Warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 4cm Warstwa wiążąca betonu asfaltowego grubości 4cm Podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20cm Górna warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa grubości 15cm Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego o łącznej grubości 50cm Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 78cm. krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podbudowie tłucznia kamiennego piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa łącznej grubości 36cm. Zakres projektowanej inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 1) kanał deszczowy w ulicy Stokowej o średnicy 0,30 m o długości 84,00 m; 2) przykanaliki kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) w ulicy Stokowej o średnicy 0,20 m i długości L = 92 m (18 szt. przykanalików); Ulica Sienkiewicza Długość budowanej ulicy wynosi 489.75m jezdnie zaprojektowano szerokości 6.0m, natomiast chodniki szerokości 2.0 m oddzieloną od jezdni zieleńcem o szerokości 2.0 m Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni ulicy Sienkiewicza: Warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 4cm Warstwa wiążąca betonu asfaltowego grubości 4cm Podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20cm Górna warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa grubości 15cm Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego o łącznej grubości 50cm Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 78cm. krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podbudowie tłucznia kamiennego piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa łącznej grubości 36cm. Zakres projektowanej inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 1. kanał deszczowy w ulicy Sienkiewicza o średnicy 0,60 m o długości 238,00 m; 2. przykanaliki kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) w ulicy Sienkiewicza o średnicy 0,20 m i długości L = 69,00 m (24 szt. przykanalików); Ulica Wyspiańskiego Długość budowanej wynosi 735.22m jezdnia szerokości 6.0m,natomiast chodniki szerokości 1.5m obustronne oddzielone od jezdni zieleńcem szerokości 2.0m, Budowa obustronnych parkingów wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku miedzy ulicą Konarskiego i ulicą Wileńską. Zatoki postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm , na podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 15 cm . Łączna grubość konstrukcji nawierzchni parkingów wynosi 41 cm . Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni ulicy Wyspiańskiego: Warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 5cm Warstwa wiążąca betonu asfaltowego grubości 7cm Podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20cm Górna warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa grubości 15cm Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego o łącznej grubości 50cm Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 82cm. krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podbudowie tłucznia kamiennego piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa łącznej grubości 36cm Zakres projektowanej inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 1. kanał deszczowy w ulicy Waryńskiego o średnicy 0,30-0,40 m o łącznej długości 194,00m; 2. przykanaliki kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) w ulicy Wyspiańskiego o średnicy 0,20 m i długości L = 144 m (36 szt. przykanalików); 3. modernizacja istniejących studni - szt. 5. (studnie włączeniowe kanałów głównych); 4. modernizacja istniejących studni - szt. 8. (studnie włączeniowe dla wpustów ulicznych);.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.31.00.00-3, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 114.000,00. zł. przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr : 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 z dopiskiem Wadium przetarg na Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 Pzp) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , a zwłaszcza aby wykazali, że : a. wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z kanalizacją deszczową z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie; b. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: wskażą kierowników budowy posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności: - drogowej , - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy przed upływem terminu składania ofert nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie póżniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ( art. 26 ust. 3 Pzp ). 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. 7. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów , o których mowa w pkt. 6..
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania zał. Nr 2 lub oferta samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem Wykonawca składa: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 3 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a. wykazu (wypełniony zał. Nr 5 - druk wykazu robót budowlanych lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzającego wykonanie co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z kanalizacją deszczową z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie Wymagana forma dokumentu (wykazu) - oryginał Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. b. wypełniony zał. Nr 6 - druk wykazu osób (potencjał kadrowy) lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: wskażą kierowników budowy posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności: - drogowej , - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagana forma wykazu - oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. 3. Potwierdzenie, że wykonawca wniósł wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 8 Wymagania dotyczące wadium. 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko - Kamienna pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 sekretariat Prezydenta Miasta I piętro, pok. 45.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 178400-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie: nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm ustawienia...
  Termin składania ofert: 2009-06-24

  Numer ogłoszenia: 178496 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 178400 - 2009 data 03.06.2009 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, fax. 041 2520200.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.13.
  * W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  * W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013..

  Data wprowadzenia: 2009-06-03 1318
  Data upublicznienia: 2009-06-03
  Art. czytany: 1325 razy

  » PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 1 Warunki przetargowe - rozmiar: 349696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 Druk oferty wykonania - rozmiar: 45568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 Druk oświadczenia stosownie do art 22 us. 1 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 Wzór umowy - rozmiar: 193536 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 Druk wykazu robót - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 Druk wykazu osób - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 Przedmiary robót - rozmiar: 427355 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Zał nr 8 Dokumentacja projektowa - parkingi 1 - rozmiar: 873577 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 Dokumentacja projektowa - parkingi 2 - rozmiar: 4200184 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 Dokumentacja projektowa - parkingi 3 - rozmiar: 5736113 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 Dokumentacja projektowa - parkingi 4 - rozmiar: 3566861 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_01 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_02 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_03 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_04 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_05 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_06 - rozmiar: 9437184 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 8 Dok Projektowa_07 - rozmiar: 8456477 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » Zał nr 9 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - rozmiar: 3681515 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna