A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2007
 • Regulaminy
 • Zarządzenie Nr 124/2007

  Zarządzenie Nr 124/2007

  Zarządzenie Nr 124/2007
  Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna
  z dnia 11 czerwca 2007 r.

  w sprawie: zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżysko – Kamienna.
  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, zm. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. Z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. Z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, zm. Z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, pz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz w związku z art. 4 pkt. 8, art. 18, art. 19, art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ; Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560 ) z a r z ą d z a m co następuje :
  § 1
  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
  1. Pzp - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
  2. ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
  3. UZP - rozumie się przez to Urząd Zamówień Publicznych,
  4. SIWZ - rozumie się przez to specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  5. Komisji Przetargowej - rozumie się przez to komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna,
  6. naczelnikach wydziałów merytorycznych - należy przez to rozumieć naczelników wydziałów inicjujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i następnie nadzorujących realizację zawartych umów.
  § 2
  1. Regulamin określa zasady udzielania zamówień publicznych przez Gminę Skarżysko – Kamienna.


  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają:
  a/ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. );
  b/ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. );
  c/ Komunkat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58 );
  3. Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Podstawą do podejmowania działań w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan finansowy na dany rok oraz działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem Gminy.
  § 3
  Przy udzielaniu przez Gminę Skarżysko - Kamienna zamówień publicznych dokonywanych na podstawie Pzp wprowadzam do stosowania:
  1. regulaminowy podział obowiązków, stanowiący załącznik nr 1,
  2. regulamin pracy Komisji Przetargowej określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2,
  3. zasady podpisywania poszczególnych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3.
  4. wzór wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 4,
  5. wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 5,
  6. Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, stanowiący załącznik nr 6,
  7. wzór notatki służbowej na okoliczność udzielenia przez Gminę Skarżysko – Kamienna zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, stanowiący załącznik nr 7,
  § 4
  1. Kierownikiem zamawiającego w rozumieniu Pzp jest Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna.

  2. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziałów merytorycznych , pracownicy zamawiającego wykonują czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego , o którym mowa w ust. 1, na podstawie i w zakresie wynikającym z upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna.
  § 5
  Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio Zastępcom Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna, Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, naczelnikom Wydziałów merytorycznych i Komisjom Przetargowym.
  § 6
  Traci moc zarządzenie Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżysko – Kamienna oraz zarządzenie Nr 107/2006 Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżysko – Kamienna .
  § 7
  Czynności podjęte na podstawie zarządzeń, o których mowa w §5 , przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia , zachowują moc obowiązującą.
  § 8
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania w zakresie załączników Nr 1 do Nr 5, natomiast w zakresie załączników od Nr 6 do Nr 7 z dniem 01 sierpnia 2007 r..
  Prezydent Miasta
  Roman WOJCIESZEK  Data wprowadzenia: 2007-09-12 1438
  Data upublicznienia: 2007-09-12
  Art. czytany: 2190 razy

  » zał.5 - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 - rozmiar: 98304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał 4 - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 i 7 - rozmiar: 95744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna