A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Zarządzenie Nr 7 - Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej

Z dnia: z dnia 24.01.2005r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/05
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 stycznia 2005r.


Kodeks Etyki pracowników samorządowych
Urzędu Miasta w Skarżysku-KamiennejMając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miasta, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
2. Kodeksie – należy przez to rozumieć kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej;
3. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej posiadającego status pracownika samorządowego , o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn zm.).

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie mają być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.
3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
4. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
5. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY POSTĘPOWANIA


Artykuł 2

1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

2. Pracownicy samorządowi powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
1) praworządności,
2) bezstronności i bezinteresowności,
3) uczciwości i rzetelności,
4) odpowiedzialności,
5) obiektywności,
6) jawności postępowania,
7) dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
8) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

ROZDZIAŁ III

WYKONYWANIE ZADAŃ


Artykuł 3

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.
2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem. Podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości odwołania.

Artykuł 4

1. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji , naradach, opiniowaniu i głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
5. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.
6. Pracownicy samorządowi nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
7. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób

Artykuł 5

1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
2. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.


Artykuł 6

1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej, nie ulegają żadnym naciskom , nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych .

Artykuł 7

1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi winni wykazywać należytą staranność i gospodarność .
2. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośrednim przełożonym lub Prezydentowi Miasta.
3. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku braku jego reakcji, Prezydentowi Miasta.Artykuł 8

1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych , zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia. obowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

Artykuł 9

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, , wynagradzani i awansowani w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębiają wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach.
3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania poleceń służbowych.
4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.
Artykuł 10

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.
3. Pracownicy samorządowi posiadają identyfikatory osobiste, ubrani są skromnie i czysto ( bez odkrytych części ciała , które mogą powodować skargi interesantów) oraz nie palą papierosów na stanowiskach pracy.

ROZDZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA < / b>

Artykuł 11

Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 12
1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami..
2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być załączone do akt osobowych.

3. Kierownictwo Urzędu Miasta upowszechnia zasady zawarte w kodeksie wśród wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.
4. Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Prezydent Miasta

Waldemar Mazur


Data wprowadzenia: 2005-02-03 1440
Data upublicznienia: 2005-02-03
Art. czytany: 1875 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna